Дан хэл дээрх тоонууд

Дан хэл дээрх тоонууд

0
nul
тэг
1
et
нэг
2
to
хоёр
3
tre
гурав
4
fire
дөрөв
5
fem
тав
6
seks
зургаа
7
syv
долоо
8
otte
найм
9
ni
ес
10
ti
арав
11
elleve
арван нэг
12
tolv
арван хоёр
13
tretten
арван гурав
14
fjorten
арван дөрөв
15
femten
арван тав
16
seksten
арван зургаа
17
sytten
арван долоо
18
atten
арван найм
19
nitten
арван ес
20
tyve
хорь
21
enogtyve
хорин нэг
22
toogtyve
хорин хоёр
23
treogtyve
хорин гурав
24
fireogtyve
хорин дөрөв
25
femogtyve
хорин тав
26
seksogtyve
хорин зургаа
27
syvogtyve
хорин долоо
28
otteogtyve
хорин найм
29
niogtyve
хорин ес
30
tredive
гуч
31
enogtredive
гуч нэг
32
toogtredive
гуч хоёр
33
treogtredive
гуч гурав
34
fireogtredive
гуч дөрөв
35
femogtredive
гуч тав
36
seksogtredive
гуч зургаа
37
syvogtredive
гуч долоо
38
otteogtredive
гуч найм
39
niogtredive
гуч ес
40
fyrre
дөч
41
enogfyrre
дөч нэг
42
toogfyrre
дөч хоёр
43
treogfyrre
дөч гурав
44
fireogfyrre
дөч дөрөв
45
femogfyrre
дөч тав
46
seksogfyrre
дөч зургаа
47
syvogfyrre
дөч долоо
48
otteogfyrre
дөч найм
49
niogfyrre
дөч ес
50
halvtreds
тави
51
enoghalvtreds
тави нэг
52
tooghalvtreds
тави хоёр
53
treoghalvtreds
тави гурав
54
fireoghalvtreds
тави дөрөв
55
femoghalvtreds
тави тав
56
seksoghalvtreds
тави зургаа
57
syvoghalvtreds
тави долоо
58
otteoghalvtreds
тави найм
59
nioghalvtreds
тави ес
60
tres
жар
61
enogtres
жар нэг
62
toogtres
жар хоёр
63
treogtres
жар гурав
64
fireogtres
жар дөрөв
65
femogtres
жар тав
66
seksogtres
жар зургаа
67
syvogtres
жар долоо
68
otteogtres
жар найм
69
niogtres
жар ес
70
halvfjerds
дал
71
enoghalvfjerds
дал нэг
72
tooghalvfjerds
дал хоёр
73
treoghalvfjerds
дал гурав
74
fireoghalvfjerds
дал дөрөв
75
femoghalvfjerds
дал тав
76
seksoghalvfjerds
дал зургаа
77
syvoghalvfjerds
дал долоо
78
otteoghalvfjerds
дал найм
79
nioghalvfjerds
дал ес
80
firs
ная
81
enogfirs
ная нэг
82
toogfirs
ная хоёр
83
treogfirs
ная гурав
84
fireogfirs
ная дөрөв
85
femogfirs
ная тав
86
seksogfirs
ная зургаа
87
syvogfirs
ная долоо
88
otteogfirs
ная найм
89
niogfirs
ная ес
90
halvfems
ер
91
enoghalvfems
ер нэг
92
tooghalvfems
ер хоёр
93
treoghalvfems
ер гурав
94
fireoghalvfems
ер дөрөв
95
femoghalvfems
ер тав
96
seksoghalvfems
ер зургаа
97
syvoghalvfems
ер долоо
98
otteoghalvfems
ер найм
99
nioghalvfems
ер ес
100
hundrede
нэг зуу

Comments

Loading Comments