Филиппин хэл дээрх тоонууд

Филиппин хэл дээрх тоонууд

0
sero
тэг
1
isa
нэг
2
dalawa
хоёр
3
tatlo
гурав
4
apat
дөрөв
5
lima
тав
6
anim
зургаа
7
pito
долоо
8
walo
найм
9
siyam
ес
10
sampu
арав
11
labingisa
арван нэг
12
labingdalawa
арван хоёр
13
labingtatlo
арван гурав
14
labingapat
арван дөрөв
15
labinglima
арван тав
16
labinganim
арван зургаа
17
labingpito
арван долоо
18
labingwalo
арван найм
19
labingsiyam
арван ес
20
dalawampu
хорь
21
dalawampu't isa
хорин нэг
22
dalawampu't dalawa
хорин хоёр
23
dalawampu't tatlo
хорин гурав
24
dalawampu't apat
хорин дөрөв
25
dalawampu't lima
хорин тав
26
dalawampu't anim
хорин зургаа
27
dalawampu't pito
хорин долоо
28
dalawampu't walo
хорин найм
29
dalawampu't siyam
хорин ес
30
tatlompu
гуч
31
tatlompu't isa
гуч нэг
32
tatlompu't dalawa
гуч хоёр
33
tatlompu't tatlo
гуч гурав
34
tatlompu't apat
гуч дөрөв
35
tatlompu't lima
гуч тав
36
tatlompu't anim
гуч зургаа
37
tatlompu't pito
гуч долоо
38
tatlompu't walo
гуч найм
39
tatlompu't siyam
гуч ес
40
apatnapo
дөч
41
apatnapo't isa
дөч нэг
42
apatnapo't dalawa
дөч хоёр
43
apatnapo't tatlo
дөч гурав
44
apatnapo't apat
дөч дөрөв
45
apatnapo't lima
дөч тав
46
apatnapo't anim
дөч зургаа
47
apatnapo't pito
дөч долоо
48
apatnapo't walo
дөч найм
49
apatnapo't siyam
дөч ес
50
limampo
тави
51
limampu't isa
тави нэг
52
limampu't dalawa
тави хоёр
53
limampu't tatlo
тави гурав
54
limampu't apat
тави дөрөв
55
limampu't lima
тави тав
56
limampu't anim
тави зургаа
57
limampu't pito
тави долоо
58
limampu't walo
тави найм
59
limampu't siyam
тави ес
60
animnapo
жар
61
animnapu't isa
жар нэг
62
animnapu't dalawa
жар хоёр
63
animnapu't tatlo
жар гурав
64
animnapu't apat
жар дөрөв
65
animnapu't lima
жар тав
66
animnapu't anim
жар зургаа
67
animnapu't pito
жар долоо
68
animnapu't walo
жар найм
69
animnapu't siyam
жар ес
70
pitumpo
дал
71
pitumpo't isa
дал нэг
72
pitumpo't dalawa
дал хоёр
73
pitumpo't tatlo
дал гурав
74
pitumpo't apat
дал дөрөв
75
pitumpo't lima
дал тав
76
pitumpo't anim
дал зургаа
77
pitumpo't pito
дал долоо
78
pitumpo't walo
дал найм
79
pitumpo't siyam
дал ес
80
walompu
ная
81
walopmu't isa
ная нэг
82
walopmu't dalawa
ная хоёр
83
walopmu't tatlo
ная гурав
84
walopmu't apat
ная дөрөв
85
walopmu't lima
ная тав
86
walopmu't anim
ная зургаа
87
walopmu't pito
ная долоо
88
walopmu't walo
ная найм
89
walopmu't siyam
ная ес
90
siyamnapu
ер
91
siyamnapu't isa
ер нэг
92
siyamnapu't dalawa
ер хоёр
93
siyamnapu't tatlo
ер гурав
94
siyamnapu't apat
ер дөрөв
95
siyamnapu't lima
ер тав
96
siyamnapu't anim
ер зургаа
97
siyamnapu't pito
ер долоо
98
siyamnapu't walo
ер найм
99
siyamnapu't siyam
ер ес
100
isangdaan
нэг зуу

Comments

Loading Comments