Финландад тоонууд

Финландад тоонууд

#МонголФинляндSound
0тэгNolla
1нэгyksi
2хоёрkaksi
3гуравkolme
4дөрөвneljä
5тавviisi
6зургааkuusi
7долооseitsemän
8наймkahdeksan
9есyhdeksän
10аравkymmenen
11арван нэгyksitoista
12арван хоёрkaksitoista
13арван гуравkolmetoista
14арван дөрөвneljätoista
15арван тавviisitoista
16арван зургааkuusitoista
17арван долооseitsemäntoista
18арван наймkahdeksantoista
19арван есyhdeksäntoista
20хорьkaksikymmentä
21хорин нэгkaksikymmentäyksi
22хорин хоёрkaksikymmentäkaksi
23хорин гуравkaksikymmentäkolme
24хорин дөрөвkaksikymmentäneljä
25хорин тавkaksikymmentäviisi
26хорин зургааkaksikymmentäkuusi
27хорин долооkaksikymmentäseitsemän
28хорин наймkaksikymmentäkahdeksan
29хорин есkaksikymmentäyhdeksän
30гучkolmekymmentä
31гуч нэгkolmekymmentäyksi
32гуч хоёрkolmekymmentäkaksi
33гуч гуравkolmekymmentäkolme
34гуч дөрөвkolmekymmentäneljä
35гуч тавkolmekymmentäviisi
36гуч зургааkolmekymmentäkuusi
37гуч долооkolmekymmentäseitsemän
38гуч наймkolmekymmentäkahdeksan
39гуч есkolmekymmentäyhdeksän
40дөчneljäkymmentä
41дөч нэгneljäkymmentäyksi
42дөч хоёрneljäkymmentäkaksi
43дөч гуравneljäkymmentäkolme
44дөч дөрөвneljäkymmentäneljä
45дөч тавneljäkymmentäviisi
46дөч зургааneljäkymmentäkuusi
47дөч долооneljäkymmentäseitsemän
48дөч наймneljäkymmentäkahdeksan
49дөч есneljäkymmentäyhdeksän
50тавиviisikymmentä
51тави нэгviisikymmentäyksi
52тави хоёрviisikymmentäkaksi
53тави гуравviisikymmentäkolme
54тави дөрөвviisikymmentäneljä
55тави тавviisikymmentäviisi
56тави зургааviisikymmentäkuusi
57тави долооviisikymmentäseitsemän
58тави наймviisikymmentäkahdeksan
59тави есviisikymmentäyhdeksän
60жарkuusikymmentä
61жар нэгkuusikymmentäyksi
62жар хоёрkuusikymmentäkaksi
63жар гуравkuusikymmentäkolme
64жар дөрөвkuusikymmentäneljä
65жар тавkuusikymmentäviisi
66жар зургааkuusikymmentäkuusi
67жар долооkuusikymmentäseitsemän
68жар наймkuusikymmentäkahdeksan
69жар есkuusikymmentäyhdeksän
70далseitsemänkymmentä
71дал нэгseitsemänkymmentäyksi
72дал хоёрseitsemänkymmentäkaksi
73дал гуравseitsemänkymmentäkolme
74дал дөрөвseitsemänkymmentäneljä
75дал тавseitsemänkymmentäviisi
76дал зургааseitsemänkymmentäkuusi
77дал долооseitsemänkymmentäseitsemän
78дал наймseitsemänkymmentäkahdeksan
79дал есseitsemänkymmentäyhdeksän
80наяkahdeksankymmentä
81ная нэгkahdeksankymmentäyksi
82ная хоёрkahdeksankymmentäkaksi
83ная гуравkahdeksankymmentäkolme
84ная дөрөвkahdeksankymmentäneljä
85ная тавkahdeksankymmentäviisi
86ная зургааkahdeksankymmentäkuusi
87ная долооkahdeksankymmentäseitsemän
88ная наймkahdeksankymmentäkahdeksan
89ная есkahdeksankymmentäyhdeksän
90ерyhdeksänkymmentä
91ер нэгyhdeksänkymmentäyksi
92ер хоёрyhdeksänkymmentäkaksi
93ер гуравyhdeksänkymmentäkolme
94ер дөрөвyhdeksänkymmentäneljä
95ер тавyhdeksänkymmentäviisi
96ер зургааyhdeksänkymmentäkuusi
97ер долооyhdeksänkymmentäseitsemän
98ер наймyhdeksänkymmentäkahdeksan
99ер есyhdeksänkymmentäyhdeksän
100нэг зууsata

Comments

Loading Comments