Голландын дугаарууд

Голландын дугаарууд

0
nul
тэг
1
een
нэг
2
twee
хоёр
3
drie
гурав
4
vier
дөрөв
5
vijf
тав
6
zes
зургаа
7
zeven
долоо
8
acht
найм
9
negen
ес
10
tien
арав
11
elf
арван нэг
12
twaalf
арван хоёр
13
dertien
арван гурав
14
veertien
арван дөрөв
15
vijftien
арван тав
16
zestien
арван зургаа
17
zeventien
арван долоо
18
achttien
арван найм
19
negentien
арван ес
20
twintig
хорь
21
eenentwintig
хорин нэг
22
tweeëntwintig
хорин хоёр
23
drieëntwintig
хорин гурав
24
vierentwintig
хорин дөрөв
25
vijfentwintig
хорин тав
26
zesentwintig
хорин зургаа
27
zevenentwintig
хорин долоо
28
achtentwintig
хорин найм
29
negenentwintig
хорин ес
30
dertig
гуч
31
eenendertig
гуч нэг
32
tweeëndertig
гуч хоёр
33
drieëndertig
гуч гурав
34
vierendertig
гуч дөрөв
35
vijfendertig
гуч тав
36
zesendertig
гуч зургаа
37
zevenendertig
гуч долоо
38
achtendertig
гуч найм
39
negenendertig
гуч ес
40
veertig
дөч
41
eenenveertig
дөч нэг
42
tweeënveertig
дөч хоёр
43
drieënveertig
дөч гурав
44
vierenveertig
дөч дөрөв
45
vijfenveertig
дөч тав
46
zesenveertig
дөч зургаа
47
zevenenveertig
дөч долоо
48
achtenveertig
дөч найм
49
negenenveertig
дөч ес
50
vijftig
тави
51
eenenvijftig
тави нэг
52
tweeënvijftig
тави хоёр
53
drieënvijftig
тави гурав
54
vierenvijftig
тави дөрөв
55
vijfenvijftig
тави тав
56
zesenvijftig
тави зургаа
57
zevenenvijftig
тави долоо
58
achtenvijftig
тави найм
59
negenenvijftig
тави ес
60
zestig
жар
61
eenenzestig
жар нэг
62
tweeënzestig
жар хоёр
63
drieënzestig
жар гурав
64
vierenzestig
жар дөрөв
65
vijfenzestig
жар тав
66
zesenzestig
жар зургаа
67
zevenenzestig
жар долоо
68
achtenzestig
жар найм
69
negenenzestig
жар ес
70
zeventig
дал
71
eenenzeventig
дал нэг
72
tweeënzeventig
дал хоёр
73
drieënzeventig
дал гурав
74
vierenzeventig
дал дөрөв
75
vijfenzeventig
дал тав
76
zesenzeventig
дал зургаа
77
zevenenzeventig
дал долоо
78
achtenzeventig
дал найм
79
negenenzeventig
дал ес
80
tachtig
ная
81
eenentachtig
ная нэг
82
tweeëntachtig
ная хоёр
83
drieëntachtig
ная гурав
84
vierentachtig
ная дөрөв
85
vijfentachtig
ная тав
86
zesentachtig
ная зургаа
87
zevenentachtig
ная долоо
88
achtentachtig
ная найм
89
negenentachtig
ная ес
90
negentig
ер
91
eenennegentig
ер нэг
92
tweeënnegentig
ер хоёр
93
drieënnegentig
ер гурав
94
vierennegentig
ер дөрөв
95
vijfennegentig
ер тав
96
zesennegentig
ер зургаа
97
zevenennegentig
ер долоо
98
achtennegentig
ер найм
99
negenennegentig
ер ес
100
honderd
нэг зуу

Comments

Loading Comments