Хорват хэл дээрх тоонууд

Хорват хэл дээрх тоонууд

#МонголХорватSound
0тэгnula-
1нэгjedan-
2хоёрdva-
3гуравtri-
4дөрөвčetiri-
5тавpet-
6зургааšest-
7долооsedam-
8наймosam-
9есdevet-
10аравdeset-
11арван нэгjedanaest-
12арван хоёрdvanaest-
13арван гуравtrinaest-
14арван дөрөвčetrnaest-
15арван тавpetnaest-
16арван зургааšesnaest-
17арван долооsedamnaest-
18арван наймosamnaest-
19арван есdevetnaest-
20хорьdvadeset-
21хорин нэгdvadeset i jedan-
22хорин хоёрdvadeset i dva-
23хорин гуравdvadeset i tri-
24хорин дөрөвdvadeset i četiri-
25хорин тавdvadeset i pet-
26хорин зургааdvadeset i šest-
27хорин долооdvadeset i sedam-
28хорин наймdvadeset i osam-
29хорин есdvadeset i devet-
30гучtrideset-
31гуч нэгtrideset i jedan-
32гуч хоёрtrideset i dva-
33гуч гуравtrideset i tri-
34гуч дөрөвtrideset i četiri-
35гуч тавtrideset i pet-
36гуч зургааtrideset i šest-
37гуч долооtrideset i sedam-
38гуч наймtrideset i osam-
39гуч есtrideset i devet-
40дөчčetrdeset-
41дөч нэгčetrdeset i jedan-
42дөч хоёрčetrdeset i dva-
43дөч гуравčetrdeset i tri-
44дөч дөрөвčetrdeset i četiri-
45дөч тавčetrdeset i pet-
46дөч зургааčetrdeset i šest-
47дөч долооčetrdeset i sedam-
48дөч наймčetrdeset osam-
49дөч есčetrdeset i devet-
50тавиpedeset-
51тави нэгpedeset i jedan-
52тави хоёрpedeset i dva-
53тави гуравpedeset i tri-
54тави дөрөвpedeset i četiri-
55тави тавpedeset i pet-
56тави зургааpedeset i šest-
57тави долооpedeset i sedam-
58тави наймpedeset i osam-
59тави есpedeset i devet-
60жарšezdeset-
61жар нэгšezdeset i jedan-
62жар хоёрšezdeset i dva-
63жар гуравšezdeset i tri-
64жар дөрөвšezdeset i četiri-
65жар тавšezdeset i pet-
66жар зургааšezdeset i šest-
67жар долооšezdeset i sedam-
68жар наймšezdeset i osam-
69жар есšezdeset i devet-
70далsedamdeset-
71дал нэгsedamdeset i jedan-
72дал хоёрsedamdeset i dva-
73дал гуравsedamdeset i tri-
74дал дөрөвsedamdeset i četiri-
75дал тавsedamdeset i pet-
76дал зургааsedamdeset i šest-
77дал долооsedamdeset i sedam-
78дал наймsedamdeset i osam-
79дал есsedamdeset i devet-
80наяosamdeset-
81ная нэгosamdeset i jedan-
82ная хоёрosamdeset i dva-
83ная гуравosamdeset i tri-
84ная дөрөвosamdeset i četiri-
85ная тавosamdeset i pet-
86ная зургааosamdeset i šest-
87ная долооosamdeset i sedam-
88ная наймosamdeset i osam-
89ная есosamdeset i devet-
90ерdevedeset-
91ер нэгdevedeset i jedan-
92ер хоёрdevedeset i dva-
93ер гуравdevedeset i tri-
94ер дөрөвdevedeset i četiri-
95ер тавdevedeset i pet-
96ер зургааdevedeset i šest-
97ер долооdevedeset i sedam-
98ер наймdevedeset i osam-
99ер есdevedeset i devet-
100нэг зууsto-

Comments

Loading Comments