Хятадад тоонууд

Хятадад тоонууд

#МонголХятадSound
0тэг
1нэг
2хоёр
3гурав
4дөрөв
5тав
6зургаа
7долоо
8найм
9ес
10арав
11арван нэг十一
12арван хоёр十二
13арван гурав十三
14арван дөрөв十四
15арван тав十五
16арван зургаа十六
17арван долоо十七
18арван найм十八
19арван ес十九
20хорь二十
21хорин нэг二十一
22хорин хоёр二十二
23хорин гурав二十三
24хорин дөрөв二十四
25хорин тав二十五
26хорин зургаа二十六
27хорин долоо二十七
28хорин найм二十八
29хорин ес二十九
30гуч三十
31гуч нэг三十一
32гуч хоёр三十二
33гуч гурав三十三
34гуч дөрөв三十四
35гуч тав三十五
36гуч зургаа三十六
37гуч долоо三十七
38гуч найм三十八
39гуч ес三十九
40дөч四十
41дөч нэг四十一
42дөч хоёр四十二
43дөч гурав四十三
44дөч дөрөв四十四
45дөч тав四十五
46дөч зургаа四十六
47дөч долоо四十七
48дөч найм四十八
49дөч ес四十九
50тави五十
51тави нэг五十一
52тави хоёр五十二
53тави гурав五十三
54тави дөрөв五十四
55тави тав五十五
56тави зургаа五十六
57тави долоо五十七
58тави найм五十八
59тави ес五十九
60жар六十
61жар нэг六十一
62жар хоёр六十二
63жар гурав六十三
64жар дөрөв六十四
65жар тав六十五
66жар зургаа六十六
67жар долоо六十七
68жар найм六十八
69жар ес六十九
70дал七十
71дал нэг七十一
72дал хоёр七十二
73дал гурав七十三
74дал дөрөв七十四
75дал тав七十五
76дал зургаа七十六
77дал долоо七十七
78дал найм七十八
79дал ес七十九
80ная八十
81ная нэг八十一
82ная хоёр八十二
83ная гурав八十三
84ная дөрөв八十四
85ная тав八十五
86ная зургаа八十六
87ная долоо八十七
88ная найм八十八
89ная ес八十九
90ер九十
91ер нэг九十一
92ер хоёр九十二
93ер гурав九十三
94ер дөрөв九十四
95ер тав九十五
96ер зургаа九十六
97ер долоо九十七
98ер найм九十八
99ер ес九十九
100нэг зуу一百

Comments

Loading Comments