Хятадад тоонууд

Хятадад тоонууд

0
тэг
1
нэг
2
хоёр
3
гурав
4
дөрөв
5
тав
6
зургаа
7
долоо
8
найм
9
ес
10
арав
11
十一
арван нэг
12
十二
арван хоёр
13
十三
арван гурав
14
十四
арван дөрөв
15
十五
арван тав
16
十六
арван зургаа
17
十七
арван долоо
18
十八
арван найм
19
十九
арван ес
20
二十
хорь
21
二十一
хорин нэг
22
二十二
хорин хоёр
23
二十三
хорин гурав
24
二十四
хорин дөрөв
25
二十五
хорин тав
26
二十六
хорин зургаа
27
二十七
хорин долоо
28
二十八
хорин найм
29
二十九
хорин ес
30
三十
гуч
31
三十一
гуч нэг
32
三十二
гуч хоёр
33
三十三
гуч гурав
34
三十四
гуч дөрөв
35
三十五
гуч тав
36
三十六
гуч зургаа
37
三十七
гуч долоо
38
三十八
гуч найм
39
三十九
гуч ес
40
四十
дөч
41
四十一
дөч нэг
42
四十二
дөч хоёр
43
四十三
дөч гурав
44
四十四
дөч дөрөв
45
四十五
дөч тав
46
四十六
дөч зургаа
47
四十七
дөч долоо
48
四十八
дөч найм
49
四十九
дөч ес
50
五十
тави
51
五十一
тави нэг
52
五十二
тави хоёр
53
五十三
тави гурав
54
五十四
тави дөрөв
55
五十五
тави тав
56
五十六
тави зургаа
57
五十七
тави долоо
58
五十八
тави найм
59
五十九
тави ес
60
六十
жар
61
六十一
жар нэг
62
六十二
жар хоёр
63
六十三
жар гурав
64
六十四
жар дөрөв
65
六十五
жар тав
66
六十六
жар зургаа
67
六十七
жар долоо
68
六十八
жар найм
69
六十九
жар ес
70
七十
дал
71
七十一
дал нэг
72
七十二
дал хоёр
73
七十三
дал гурав
74
七十四
дал дөрөв
75
七十五
дал тав
76
七十六
дал зургаа
77
七十七
дал долоо
78
七十八
дал найм
79
七十九
дал ес
80
八十
ная
81
八十一
ная нэг
82
八十二
ная хоёр
83
八十三
ная гурав
84
八十四
ная дөрөв
85
八十五
ная тав
86
八十六
ная зургаа
87
八十七
ная долоо
88
八十八
ная найм
89
八十九
ная ес
90
九十
ер
91
九十一
ер нэг
92
九十二
ер хоёр
93
九十三
ер гурав
94
九十四
ер дөрөв
95
九十五
ер тав
96
九十六
ер зургаа
97
九十七
ер долоо
98
九十八
ер найм
99
九十九
ер ес
100
一百
нэг зуу

Comments

Loading Comments