Малай тоонууд

Малай тоонууд

0
sifar
тэг
1
satu
нэг
2
dua
хоёр
3
tiga
гурав
4
empat
дөрөв
5
lima
тав
6
enam
зургаа
7
tujuh
долоо
8
lapan
найм
9
sembilan
ес
10
sepuluh
арав
11
sebelas
арван нэг
12
dua belas
арван хоёр
13
tiga belas
арван гурав
14
empat belas
арван дөрөв
15
lima belas
арван тав
16
enam belas
арван зургаа
17
tujuh belas
арван долоо
18
lapan belas
арван найм
19
sembilan belas
арван ес
20
dua puluh
хорь
21
dua puluh satu
хорин нэг
22
dua puluh dua
хорин хоёр
23
dua puluh tiga
хорин гурав
24
dua puluh empat
хорин дөрөв
25
dua puluh lima
хорин тав
26
dua puluh enam
хорин зургаа
27
dua puluh tujuh
хорин долоо
28
dua puluh lapan
хорин найм
29
dua puluh sembilan
хорин ес
30
tiga puluh
гуч
31
tiga puluh satu
гуч нэг
32
tiga puluh dua
гуч хоёр
33
tiga puluh tiga
гуч гурав
34
tiga puluh empat
гуч дөрөв
35
tiga puluh lima
гуч тав
36
tiga puluh enam
гуч зургаа
37
tiga puluh tujuh
гуч долоо
38
tiga puluh lapan
гуч найм
39
tiga puluh sembilan
гуч ес
40
empat puluh
дөч
41
empat puluh satu
дөч нэг
42
empat puluh dua
дөч хоёр
43
empat puluh tiga
дөч гурав
44
empat puluh empat
дөч дөрөв
45
empat puluh lima
дөч тав
46
empat puluh enam
дөч зургаа
47
empat puluh tuju
дөч долоо
48
empat puluh lapan
дөч найм
49
empat puluh sembilan
дөч ес
50
lima puluh
тави
51
lima puluh satu
тави нэг
52
lima puluh dua
тави хоёр
53
lima puluh tiga
тави гурав
54
lima puluh empat
тави дөрөв
55
lima puluh lima
тави тав
56
lima puluh enam
тави зургаа
57
lima puluh tujuh
тави долоо
58
lima puluh lapan
тави найм
59
lima pulu sembilan
тави ес
60
enam puluh
жар
61
enam puluh satu
жар нэг
62
enam puluh dua
жар хоёр
63
enam puluh tiga
жар гурав
64
enam puluh empat
жар дөрөв
65
enam puluh lima
жар тав
66
enam puluh enam
жар зургаа
67
enam puluh tujuh
жар долоо
68
enam puluh lapan
жар найм
69
enam puluh sembilan
жар ес
70
tujuh puluh
дал
71
tujuh puluh satu
дал нэг
72
tujuh puluh dua
дал хоёр
73
tujuh puluh tiga
дал гурав
74
tujuh puluh empat
дал дөрөв
75
tujuh puluh lima
дал тав
76
tujuh puluh enam
дал зургаа
77
tujuh puluh tujuh
дал долоо
78
tujuh puluh lapan
дал найм
79
tujuh pulu sembilan
дал ес
80
lapan puluh
ная
81
lapan puluh satu
ная нэг
82
lapan puluh dua
ная хоёр
83
lapan puluh tiga
ная гурав
84
lapan puluh empat
ная дөрөв
85
lapan puluh lima
ная тав
86
lapan puluh enam
ная зургаа
87
lapan puluh tujuh
ная долоо
88
lapan puluh lapan
ная найм
89
lapan puluh sembilan
ная ес
90
sembilan puluh
ер
91
sembilan puluh satu
ер нэг
92
sembilan puluh dua
ер хоёр
93
sembilan puluh tiga
ер гурав
94
sembilan puluh empat
ер дөрөв
95
sembilan puluh lima
ер тав
96
sembilan puluh enam
ер зургаа
97
sembilan puluh tujuh
ер долоо
98
sembilan puluh lapan
ер найм
99
sembilan puluh sembilan
ер ес
100
satu ratus
нэг зуу

Comments

Loading Comments