Монгол хэл дээрх тоонууд

Монгол хэл дээрх тоонууд

0
тэг
тэг
1
нэг
нэг
2
хоёр
хоёр
3
гурав
гурав
4
дөрөв
дөрөв
5
тав
тав
6
зургаа
зургаа
7
долоо
долоо
8
найм
найм
9
ес
ес
10
арав
арав
11
арван нэг
арван нэг
12
арван хоёр
арван хоёр
13
арван гурав
арван гурав
14
арван дөрөв
арван дөрөв
15
арван тав
арван тав
16
арван зургаа
арван зургаа
17
арван долоо
арван долоо
18
арван найм
арван найм
19
арван ес
арван ес
20
хорь
хорь
21
хорин нэг
хорин нэг
22
хорин хоёр
хорин хоёр
23
хорин гурав
хорин гурав
24
хорин дөрөв
хорин дөрөв
25
хорин тав
хорин тав
26
хорин зургаа
хорин зургаа
27
хорин долоо
хорин долоо
28
хорин найм
хорин найм
29
хорин ес
хорин ес
30
гуч
гуч
31
гуч нэг
гуч нэг
32
гуч хоёр
гуч хоёр
33
гуч гурав
гуч гурав
34
гуч дөрөв
гуч дөрөв
35
гуч тав
гуч тав
36
гуч зургаа
гуч зургаа
37
гуч долоо
гуч долоо
38
гуч найм
гуч найм
39
гуч ес
гуч ес
40
дөч
дөч
41
дөч нэг
дөч нэг
42
дөч хоёр
дөч хоёр
43
дөч гурав
дөч гурав
44
дөч дөрөв
дөч дөрөв
45
дөч тав
дөч тав
46
дөч зургаа
дөч зургаа
47
дөч долоо
дөч долоо
48
дөч найм
дөч найм
49
дөч ес
дөч ес
50
тави
тави
51
тави нэг
тави нэг
52
тави хоёр
тави хоёр
53
тави гурав
тави гурав
54
тави дөрөв
тави дөрөв
55
тави тав
тави тав
56
тави зургаа
тави зургаа
57
тави долоо
тави долоо
58
тави найм
тави найм
59
тави ес
тави ес
60
жар
жар
61
жар нэг
жар нэг
62
жар хоёр
жар хоёр
63
жар гурав
жар гурав
64
жар дөрөв
жар дөрөв
65
жар тав
жар тав
66
жар зургаа
жар зургаа
67
жар долоо
жар долоо
68
жар найм
жар найм
69
жар ес
жар ес
70
дал
дал
71
дал нэг
дал нэг
72
дал хоёр
дал хоёр
73
дал гурав
дал гурав
74
дал дөрөв
дал дөрөв
75
дал тав
дал тав
76
дал зургаа
дал зургаа
77
дал долоо
дал долоо
78
дал найм
дал найм
79
дал ес
дал ес
80
ная
ная
81
ная нэг
ная нэг
82
ная хоёр
ная хоёр
83
ная гурав
ная гурав
84
ная дөрөв
ная дөрөв
85
ная тав
ная тав
86
ная зургаа
ная зургаа
87
ная долоо
ная долоо
88
ная найм
ная найм
89
ная ес
ная ес
90
ер
ер
91
ер нэг
ер нэг
92
ер хоёр
ер хоёр
93
ер гурав
ер гурав
94
ер дөрөв
ер дөрөв
95
ер тав
ер тав
96
ер зургаа
ер зургаа
97
ер долоо
ер долоо
98
ер найм
ер найм
99
ер ес
ер ес
100
нэг зуу
нэг зуу

Comments

Loading Comments