Норвеги хэл дээрх тоонууд

Норвеги хэл дээрх тоонууд

0
null
тэг
1
én
нэг
2
to
хоёр
3
tre
гурав
4
fire
дөрөв
5
fem
тав
6
seks
зургаа
7
sju
долоо
8
åtte
найм
9
ni
ес
10
ti
арав
11
elleve
арван нэг
12
tolv
арван хоёр
13
tretten
арван гурав
14
fjorten
арван дөрөв
15
femten
арван тав
16
seksten
арван зургаа
17
sytten
арван долоо
18
atten
арван найм
19
nitten
арван ес
20
tjue
хорь
21
tjueén / én og tyve
хорин нэг
22
tjueto
хорин хоёр
23
tjuetre
хорин гурав
24
tjuefire
хорин дөрөв
25
tjuefem
хорин тав
26
tjueseks
хорин зургаа
27
tjuesju
хорин долоо
28
tjueåtte
хорин найм
29
tjueni
хорин ес
30
tretti
гуч
31
trettien
гуч нэг
32
trettito
гуч хоёр
33
trettitre
гуч гурав
34
trettifire
гуч дөрөв
35
trettifem
гуч тав
36
trettiseks
гуч зургаа
37
trettisju
гуч долоо
38
trettiåtte
гуч найм
39
trettini
гуч ес
40
førti
дөч
41
førtien
дөч нэг
42
førtito
дөч хоёр
43
førtitre
дөч гурав
44
førtifire
дөч дөрөв
45
førtifem
дөч тав
46
førtiseks
дөч зургаа
47
førtisju
дөч долоо
48
førtiåtte
дөч найм
49
førtini / ni og førti
дөч ес
50
femti
тави
51
femtién / en og femti
тави нэг
52
femtito
тави хоёр
53
femtitre
тави гурав
54
femtifire
тави дөрөв
55
femtifem
тави тав
56
femtiseks
тави зургаа
57
femtisju
тави долоо
58
femtiåtte
тави найм
59
femtini
тави ес
60
seksti
жар
61
sekstien
жар нэг
62
sekstito
жар хоёр
63
sekstitre
жар гурав
64
sekstifire
жар дөрөв
65
sekstifem
жар тав
66
sekstiseks
жар зургаа
67
sekstisju
жар долоо
68
sekstiåtte
жар найм
69
sekstini
жар ес
70
sytti
дал
71
syttien
дал нэг
72
syttito
дал хоёр
73
syttitre
дал гурав
74
syttifire
дал дөрөв
75
syttifem
дал тав
76
syttiseks
дал зургаа
77
syttisju
дал долоо
78
syttiåtte
дал найм
79
syttini
дал ес
80
åtti
ная
81
åttien
ная нэг
82
åttito
ная хоёр
83
åttitre
ная гурав
84
åttifire
ная дөрөв
85
åttifem
ная тав
86
åttiseks
ная зургаа
87
åttisju
ная долоо
88
åttiåtte
ная найм
89
åttini
ная ес
90
nitti
ер
91
nittien
ер нэг
92
nittito
ер хоёр
93
nittitre
ер гурав
94
nittifire
ер дөрөв
95
nittifem
ер тав
96
nittiseks
ер зургаа
97
nittisju / syv og nitti
ер долоо
98
nittiåtte
ер найм
99
nittini / ni og nitti
ер ес
100
hundre
нэг зуу

Comments

Loading Comments