Румын хэл дээрх тоонууд

Румын хэл дээрх тоонууд

#МонголРумынSound
0тэгZero-
1нэгunu-
2хоёрdoi-
3гуравtrei-
4дөрөвpatru-
5тавcinci-
6зургааşase-
7долооşapte-
8наймopt-
9есnouă-
10аравzece-
11арван нэгunsprezece-
12арван хоёрdoisprezece-
13арван гуравtreisprezece-
14арван дөрөвpaisprezece-
15арван тавcincisprezece-
16арван зургааşaisprezece-
17арван долооşaptesprezece-
18арван наймoptsprezece-
19арван есnouăsprezece-
20хорьdouăzeci-
21хорин нэгdouăzeci şi unu-
22хорин хоёрdouăzeci şi doi-
23хорин гуравdouăzeci şi trei-
24хорин дөрөвdouăzeci şi patru-
25хорин тавdouăzeci şi cinci-
26хорин зургааdouăzeci şi şase-
27хорин долооdouăzeci şi şapte-
28хорин наймdouăzeci şi opt-
29хорин есdouăzeci şi nouă-
30гучtreizeci-
31гуч нэгtreizeci şi unu-
32гуч хоёрtreizeci şi doi-
33гуч гуравtreizeci şi trei-
34гуч дөрөвtreizeci şi patru-
35гуч тавtreizeci şi cinci-
36гуч зургааtreizeci şi şase-
37гуч долооtreizeci şi şapte-
38гуч наймtreizeci şi opt-
39гуч есtreizeci şi nouă-
40дөчpatruzeci-
41дөч нэгpatruzeci şi unu-
42дөч хоёрpatruzeci şi doi-
43дөч гуравpatruzeci şi trei-
44дөч дөрөвpatruzeci şi patru-
45дөч тавpatruzeci şi cinci-
46дөч зургааpatruzeci şi şase-
47дөч долооpatruzeci şi şapte-
48дөч наймpatruzeci şi opt-
49дөч есpatruzeci şi nouă-
50тавиcincizeci-
51тави нэгcincizeci şi unu-
52тави хоёрcincizeci şi doi-
53тави гуравcincizeci şi trei-
54тави дөрөвcincizeci şi patru-
55тави тавcincizeci şi cinci-
56тави зургааcincizeci şi şase-
57тави долооcincizeci şi şapte-
58тави наймcincizeci şi opt-
59тави есcincizeci şi nouă-
60жарşaizeci-
61жар нэгşaizeci şi unu-
62жар хоёрşaizeci şi doi-
63жар гуравşaizeci şi trei-
64жар дөрөвşaizeci şi patru-
65жар тавşaizeci şi cinci-
66жар зургааşaizeci şi şase-
67жар долооşaizeci şi şapte-
68жар наймşaizeci şi opt-
69жар есşaizeci şi nouă-
70далşaptezeci-
71дал нэгşaptezeci şi unu-
72дал хоёрşaptezeci şi doi-
73дал гуравşaptezeci şi trei-
74дал дөрөвşaptezeci şi patru-
75дал тавşaptezeci şi cinci-
76дал зургааşaptezeci şi şase-
77дал долооşaptezeci şi şapte-
78дал наймşaptezeci şi opt-
79дал есşaptezeci şi nouă-
80наяoptzeci-
81ная нэгoptzeci şi unu-
82ная хоёрoptzeci şi doi-
83ная гуравoptzeci şi trei-
84ная дөрөвoptzeci şi patru-
85ная тавoptzeci şi cinci-
86ная зургааoptzeci şi şase-
87ная долооoptzeci şi şapte-
88ная наймoptzeci şi opt-
89ная есoptzeci şi nouă-
90ерnouăzeci-
91ер нэгnouăzeci şi unu-
92ер хоёрnouăzeci şi doi-
93ер гуравnouăzeci şi trei-
94ер дөрөвnouăzeci şi patru-
95ер тавnouăzeci şi cinci-
96ер зургааnouăzeci şi şase-
97ер долооnouăzeci şi şapte-
98ер наймnouăzeci şi opt-
99ер есnouăzeci şi nouă-
100нэг зууo sută-

Comments

Loading Comments