Швед хэл дээрх тоонууд

Швед хэл дээрх тоонууд

#МонголШведSound
0тэгnoll
1нэгett
2хоёрtvå
3гуравtre
4дөрөвfyra
5тавfem
6зургааsex
7долооsju
8наймåtta
9есnio
10аравtio
11арван нэгelva
12арван хоёрtolv
13арван гуравtretton
14арван дөрөвfjorton
15арван тавfemton
16арван зургааsexton
17арван долооsjutton
18арван наймarton
19арван есnitton
20хорьtjugo
21хорин нэгtjugoett
22хорин хоёрtjugotvå
23хорин гуравtjugotre
24хорин дөрөвtjugofyra
25хорин тавtjugofem
26хорин зургааtjugosex
27хорин долооtjugosju
28хорин наймtjugoåtta
29хорин есtjugonio
30гучtrettio
31гуч нэгtrettioett
32гуч хоёрtrettiotvå
33гуч гуравtrettiotre
34гуч дөрөвtrettiofyra
35гуч тавtrettiofem
36гуч зургааtrettiosex
37гуч долооtrettiosju
38гуч наймtrettioåtta
39гуч есtrettionio
40дөчfyrtio
41дөч нэгfyrtioett
42дөч хоёрfyrtiotvå
43дөч гуравfyrtiotre
44дөч дөрөвfyrtiofyra
45дөч тавfyrtiofem
46дөч зургааfyrtiosex
47дөч долооfyrtiosju
48дөч наймfyrtiåtta
49дөч есfyrtionio
50тавиfemtio
51тави нэгfemtioett
52тави хоёрfemtiotvå
53тави гуравfemtiotre
54тави дөрөвfemtiofyra
55тави тавfemtiofem
56тави зургааfemtiosex
57тави долооfemtiosju
58тави наймfemtioåtta
59тави есfemtionio
60жарsextio
61жар нэгsextioett
62жар хоёрsextiotvå
63жар гуравsextiotre
64жар дөрөвsextiofyra
65жар тавsextiofem
66жар зургааsextiosex
67жар долооsextiosju
68жар наймsextioåtta
69жар есsextionio
70далsjuttio
71дал нэгsjuttioett
72дал хоёрsjuttiotvå
73дал гуравsjuttiotre
74дал дөрөвsjuttiofyra
75дал тавsjuttiofem
76дал зургааsjuttiosex
77дал долооsjuttiosju
78дал наймsjuttioåtta
79дал есsjuttionio
80наяåttio
81ная нэгåttoiett
82ная хоёрåttiotvå
83ная гуравåttiotre
84ная дөрөвåttiofyra
85ная тавåttiofem
86ная зургааåttiosex
87ная долооåttiosju
88ная наймåttioåtta
89ная есåttionio
90ерnittio
91ер нэгnittioett
92ер хоёрnittiotvå
93ер гуравnittiotre
94ер дөрөвnittiofyra
95ер тавnittiofem
96ер зургааnittiosex
97ер долооnittiosju
98ер наймnittioåtta
99ер есnittionio
100нэг зууhundra

Comments

Loading Comments