Словак хэл дээрх тоонууд

Словак хэл дээрх тоонууд

#МонголСловакSound
0тэгNula
1нэгJeden
2хоёрDva
3гуравTri
4дөрөвŠtyri
5тавPäť
6зургааŠesť
7долооSedem
8наймOsem
9есDeväť
10аравDesať
11арван нэгJedenásť
12арван хоёрDvanásť
13арван гуравTrinásť
14арван дөрөвŠtrnásť
15арван тавPätnásť
16арван зургааŠestnásť
17арван долооSedemnásť
18арван наймOsemnásť
19арван есDevätnásť
20хорьDvadsať
21хорин нэгDvadsaťjeden
22хорин хоёрDvadsaťdva
23хорин гуравDvadsaťtri
24хорин дөрөвDvadsaťštyri
25хорин тавDvadsaťpäť
26хорин зургааDvadsaťšesť
27хорин долооDvadsaťsedem
28хорин наймDvadsaťosem
29хорин есDvadsaťdeväť
30гучTridsať
31гуч нэгTridsaťjeden
32гуч хоёрTridsaťdva
33гуч гуравTridsaťtri
34гуч дөрөвTridsaťštyri
35гуч тавTridsaťpäť
36гуч зургааTridsaťšesť
37гуч долооTridsaťsedem
38гуч наймTridsaťosem
39гуч есTridsaťdeväť
40дөчŠtyridsať
41дөч нэгŠtyridsaťjeden
42дөч хоёрŠtyridsaťdva
43дөч гуравŠtyridsaťdva
44дөч дөрөвŠtyridsaťštyri
45дөч тавŠtyridsaťpäť
46дөч зургааŠtyridsaťšesť
47дөч долооŠtyridsaťsedem
48дөч наймŠtyridsaťosem
49дөч есŠtyridsaťdeväť
50тавиPäťdesiat
51тави нэгPäťdesiatjeden
52тави хоёрPäťdesiatdva
53тави гуравPäťdesiattri
54тави дөрөвPäťdesiatštyri
55тави тавPäťdesiatpäť
56тави зургааPäťdesiatšesť
57тави долооPäťdesiatsedem
58тави наймPäťdesiatosem
59тави есPäťdesiatdeväť
60жарŠesťdesiat
61жар нэгŠesťdesiatjeden
62жар хоёрŠesťdesiatdva
63жар гуравŠesťdesiattri
64жар дөрөвŠesťdesiatštyri
65жар тавŠesťdesiatpäť
66жар зургааŠesťdesiatšesť
67жар долооŠesťdesiatsedem
68жар наймŠesťdesiatosem
69жар есŠesťdesiatdeväť
70далSedemdesiat
71дал нэгSedemdesiatjeden
72дал хоёрSedemdesiatdva
73дал гуравSedemdesiattri
74дал дөрөвSedemdesiatštyri
75дал тавSedemdesiatpäť
76дал зургааSedemdesiatšesť
77дал долооSedemdesiatsedem
78дал наймSedemdesiatosem
79дал есSedemdesiatdeväť
80наяOsemdesiat
81ная нэгOsemdesiatjeden
82ная хоёрOsemdesiatdva
83ная гуравOsemdesiattri
84ная дөрөвOsemdesiatštyri
85ная тавOsemdesiatpäť
86ная зургааOsemdesiatšesť
87ная долооOsemdesiatsedem
88ная наймOsemdesiatosem
89ная есOsemdesiatdeväť
90ерDeväťdesiat
91ер нэгDeväťdesiatjeden
92ер хоёрDeväťdesiatdva
93ер гуравDeväťdesiattri
94ер дөрөвDeväťdesiatštyri
95ер тавDeväťdesiatpäť
96ер зургааDeväťdesiatšesť
97ер долооDeväťdesiatsedem
98ер наймDeväťdesiatosem
99ер есDeväťdesiatdeväť
100нэг зууSto

Comments

Loading Comments