Nombor dalam bahasa Albania

Nombor dalam bahasa Albania

0
zero
sifar
1
njё
satu
2
dy
dua
3
tre
tiga
4
katёr
empat
5
pesё
lima
6
gjashtё
enam
7
shtatё
tujuh
8
tetё
lapan
9
nёntё
sembilan
10
dhjetё
sepuluh
11
njёmbёdhjetё
sebelas
12
dymbёdhjetё
dua belas
13
trembёdhjetё
tiga belas
14
katёrmbёdhjetё
empat belas
15
pesёmbёdhjetё
lima belas
16
gjashtёmbёdhjetё
enam belas
17
shtatёmbёdhjetё
tujuh belas
18
tetёmbёdhjetё
lapan belas
19
nёntёmbёdhjetё
sembilan belas
20
njёzet
dua puluh
21
njёzetenjё
dua puluh satu
22
njёzetedy
dua puluh dua
23
njёzetetre
dua puluh tiga
24
njёzetekatёr
dua puluh empat
25
njёzetepesё
dua puluh lima
26
njёzetegjashtё
dua puluh enam
27
njёzeteshtatё
dua puluh tujuh
28
njёzetetetё
dua puluh lapan
29
njёzetenёntё
dua puluh sembilan
30
tridhjetё
tiga puluh
31
tridhjetёenjё
tiga puluh satu
32
tridhjetёedy
tiga puluh dua
33
tridhjetёetre
tiga puluh tiga
34
tridhjetёekatёr
tiga puluh empat
35
tridhjetёepesё
tiga puluh lima
36
tridhjetёegjashtё
tiga puluh enam
37
tridhjetёeshtatё
tiga puluh tujuh
38
tridhjetёetetё
tiga puluh lapan
39
tridhjetёenёntё
tiga puluh sembilan
40
dyzet
empat puluh
41
dyzetenjё
empat puluh satu
42
dyzetёedy
empat puluh dua
43
dyzetёetre
empat puluh tiga
44
dyzetёekatёr
empat puluh empat
45
dyzetёepesё
empat puluh lima
46
dyzetёegjashtё
empat puluh enam
47
dyzetёeshtatё
empat puluh tuju
48
dyzetёetetё
empat puluh lapan
49
dyzetёenёntё
empat puluh sembilan
50
pesёdhjetё
lima puluh
51
pesёdhjetёenjё
lima puluh satu
52
pesёdhjetёedy
lima puluh dua
53
pesёdhjetёetre
lima puluh tiga
54
pesёdhjetёekatёr
lima puluh empat
55
pesёdhjetёepesё
lima puluh lima
56
pesёdhjetёegjashtё
lima puluh enam
57
pesёdhjetёeshtatё
lima puluh tujuh
58
pesёdhjetёetetё
lima puluh lapan
59
pesёdhjetёenёntё
lima pulu sembilan
60
gjashtёdhjetё
enam puluh
61
gjashtёdhjetёenjё
enam puluh satu
62
gjashtёdhjetёedy
enam puluh dua
63
gjashtёdhjetёetre
enam puluh tiga
64
gjashtёdhjetёekatёr
enam puluh empat
65
gjashtёdhjetёepesё
enam puluh lima
66
gjashtёdhjetёegjashtё
enam puluh enam
67
gjashtёdhjetёeshtatё
enam puluh tujuh
68
gjashtёdhjetёetetё
enam puluh lapan
69
gjashtёdhjetёenёntё
enam puluh sembilan
70
shtatёdhjetё
tujuh puluh
71
shtatёdhjetёenjё
tujuh puluh satu
72
shtatёdhjetёedy
tujuh puluh dua
73
shtatёdhjetёetre
tujuh puluh tiga
74
shtatёdhjetёekatёr
tujuh puluh empat
75
shtatёdhjetёepesё
tujuh puluh lima
76
shtatёdhjetёegjashtё
tujuh puluh enam
77
shtatёdhjetёeshtatё
tujuh puluh tujuh
78
shtatёdhjetёetetё
tujuh puluh lapan
79
shtatёdhjetёenёntё
tujuh pulu sembilan
80
tetёdhjetё
lapan puluh
81
tetёdhjetёenjё
lapan puluh satu
82
tetёdhjetёedy
lapan puluh dua
83
tetёdhjetёetre
lapan puluh tiga
84
tetёdhjetёekatёr
lapan puluh empat
85
tetёdhjetёepesё
lapan puluh lima
86
tetёdhjetёegjashtё
lapan puluh enam
87
tetёdhjetёeshtatё
lapan puluh tujuh
88
tetёdhjetёetetё
lapan puluh lapan
89
tetёdhjetёenёntё
lapan puluh sembilan
90
nёntёdhjetё
sembilan puluh
91
nёntёdhjetёenjё
sembilan puluh satu
92
nёntёdhjetёedy
sembilan puluh dua
93
nёntёdhjetёetre
sembilan puluh tiga
94
nёntёdhjetёekatёr
sembilan puluh empat
95
nёntёdhjetёepesё
sembilan puluh lima
96
nёntёdhjetёegjashtё
sembilan puluh enam
97
nёntёdhjetёeshtatё
sembilan puluh tujuh
98
nёntёdhjetёetetё
sembilan puluh lapan
99
nёntёdhjetёenёntё
sembilan puluh sembilan
100
njёqind
satu ratus

Comments

Loading Comments