Getallen in het Engels

Getallen in het Engels

#NederlandsEngelsSound
0nulZero
1eenOne
2tweeTwo
3drieThree
4vierFour
5vijfFive
6zesSix
7zevenSeven
8achtEight
9negenNine
10tienTen
11elfEleven
12twaalfTwelve
13dertienThirteen
14veertienFourteen
15vijftienFifteen
16zestienSixteen
17zeventienSeventeen
18achttienEighteen
19negentienNineteen
20twintigTwenty
21eenentwintigTwenty one
22tweeëntwintigTwenty two
23drieëntwintigTwenty three
24vierentwintigTwenty four
25vijfentwintigTwenty five
26zesentwintigTwenty six
27zevenentwintigTwenty seven
28achtentwintigTwenty eight
29negenentwintigTwenty nine
30dertigThirty
31eenendertigThirty one
32tweeëndertigThirty two
33drieëndertigThirty three
34vierendertigThirty four
35vijfendertigThirty five
36zesendertigThirty six
37zevenendertigThirty seven
38achtendertigThirty eight
39negenendertigThirty nine
40veertigForty
41eenenveertigForty one
42tweeënveertigForty two
43drieënveertigForty three
44vierenveertigForty four
45vijfenveertigForty five
46zesenveertigForty six
47zevenenveertigForty seven
48achtenveertigForty eight
49negenenveertigForty nine
50vijftigFifty
51eenenvijftigFifty one
52tweeënvijftigFifty two
53drieënvijftigFifty three
54vierenvijftigFifty four
55vijfenvijftigFifty five
56zesenvijftigFifty six
57zevenenvijftigFifty seven
58achtenvijftigFifty eight
59negenenvijftigFifty nine
60zestigSixty
61eenenzestigSixty one
62tweeënzestigSixty two
63drieënzestigSixty three
64vierenzestigSixty four
65vijfenzestigSixty five
66zesenzestigSixty six
67zevenenzestigSixty seven
68achtenzestigSixty eight
69negenenzestigSixty nine
70zeventigSeventy
71eenenzeventigSeventy one
72tweeënzeventigSeventy two
73drieënzeventigSeventy three
74vierenzeventigSeventy four
75vijfenzeventigSeventy five
76zesenzeventigSeventy six
77zevenenzeventigSeventy seven
78achtenzeventigSeventy eight
79negenenzeventigSeventy nine
80tachtigEighty
81eenentachtigEighty one
82tweeëntachtigEighty two
83drieëntachtigEighty three
84vierentachtigEighty four
85vijfentachtigEighty five
86zesentachtigEighty six
87zevenentachtigEighty seven
88achtentachtigEighty eight
89negenentachtigEighty nine
90negentigNinety
91eenennegentigNinety one
92tweeënnegentigNinety two
93drieënnegentigNinety three
94vierennegentigNinety four
95vijfennegentigNinety five
96zesennegentigNinety six
97zevenennegentigNinety seven
98achtennegentigNinety eight
99negenennegentigNinety nine
100honderdOne hundred

Comments

Loading Comments