Getallen in het Noors

Getallen in het Noors

#NederlandsNoorsSound
0nulnull
1eenén
2tweeto
3drietre
4vierfire
5vijffem
6zesseks
7zevensju
8achtåtte
9negenni
10tienti
11elfelleve
12twaalftolv
13dertientretten
14veertienfjorten
15vijftienfemten
16zestienseksten
17zeventiensytten
18achttienatten
19negentiennitten
20twintigtjue
21eenentwintigtjueén / én og tyve
22tweeëntwintigtjueto
23drieëntwintigtjuetre
24vierentwintigtjuefire
25vijfentwintigtjuefem
26zesentwintigtjueseks
27zevenentwintigtjuesju
28achtentwintigtjueåtte
29negenentwintigtjueni
30dertigtretti
31eenendertigtrettien
32tweeëndertigtrettito
33drieëndertigtrettitre
34vierendertigtrettifire
35vijfendertigtrettifem
36zesendertigtrettiseks
37zevenendertigtrettisju
38achtendertigtrettiåtte
39negenendertigtrettini
40veertigførti
41eenenveertigførtien
42tweeënveertigførtito
43drieënveertigførtitre
44vierenveertigførtifire
45vijfenveertigførtifem
46zesenveertigførtiseks
47zevenenveertigførtisju
48achtenveertigførtiåtte
49negenenveertigførtini / ni og førti
50vijftigfemti
51eenenvijftigfemtién / en og femti
52tweeënvijftigfemtito
53drieënvijftigfemtitre
54vierenvijftigfemtifire
55vijfenvijftigfemtifem
56zesenvijftigfemtiseks
57zevenenvijftigfemtisju
58achtenvijftigfemtiåtte
59negenenvijftigfemtini
60zestigseksti
61eenenzestigsekstien
62tweeënzestigsekstito
63drieënzestigsekstitre
64vierenzestigsekstifire
65vijfenzestigsekstifem
66zesenzestigsekstiseks
67zevenenzestigsekstisju
68achtenzestigsekstiåtte
69negenenzestigsekstini
70zeventigsytti
71eenenzeventigsyttien
72tweeënzeventigsyttito
73drieënzeventigsyttitre
74vierenzeventigsyttifire
75vijfenzeventigsyttifem
76zesenzeventigsyttiseks
77zevenenzeventigsyttisju
78achtenzeventigsyttiåtte
79negenenzeventigsyttini
80tachtigåtti
81eenentachtigåttien
82tweeëntachtigåttito
83drieëntachtigåttitre
84vierentachtigåttifire
85vijfentachtigåttifem
86zesentachtigåttiseks
87zevenentachtigåttisju
88achtentachtigåttiåtte
89negenentachtigåttini
90negentignitti
91eenennegentignittien
92tweeënnegentignittito
93drieënnegentignittitre
94vierennegentignittifire
95vijfennegentignittifem
96zesennegentignittiseks
97zevenennegentignittisju / syv og nitti
98achtennegentignittiåtte
99negenennegentignittini / ni og nitti
100honderdhundre

Comments

Loading Comments