Getallen in het Perzisch

Getallen in het Perzisch

0
صفر
nul
1
یک
een
2
دو
twee
3
سه
drie
4
چهار
vier
5
پنج
vijf
6
شش
zes
7
هفت
zeven
8
هشت
acht
9
نه
negen
10
ده
tien
11
یازده
elf
12
دوازده
twaalf
13
سیزده
dertien
14
چهارده
veertien
15
پانزده
vijftien
16
شانزده
zestien
17
هفده
zeventien
18
هجده
achttien
19
نوزده
negentien
20
بیست
twintig
21
بیست و یک
eenentwintig
22
بیست و دو
tweeëntwintig
23
بیست و سه
drieëntwintig
24
بیست و چهار
vierentwintig
25
بیست و پنج
vijfentwintig
26
بیست و شش
zesentwintig
27
بیست و هفت
zevenentwintig
28
بیست و هشت
achtentwintig
29
بیست و نه
negenentwintig
30
سی
dertig
31
سی و یک
eenendertig
32
سی و دو
tweeëndertig
33
سی و سه
drieëndertig
34
سی و چهار
vierendertig
35
سی و پنج
vijfendertig
36
سی و شش
zesendertig
37
سی و هفت
zevenendertig
38
سی و هشت
achtendertig
39
سی و نه
negenendertig
40
چهل
veertig
41
چهل و یک
eenenveertig
42
چهل و دو
tweeënveertig
43
چهل و سه
drieënveertig
44
چهل و چهار
vierenveertig
45
چهل و پنج
vijfenveertig
46
چهل و شش
zesenveertig
47
چهل و هفت
zevenenveertig
48
چهل و هشت
achtenveertig
49
چهل و نه
negenenveertig
50
پنجاه
vijftig
51
پنجاه و یک
eenenvijftig
52
پنجاه و دو
tweeënvijftig
53
پنجاه و سه
drieënvijftig
54
پنجاه و چهار
vierenvijftig
55
پنجاه و پنج
vijfenvijftig
56
پنجاه و شش
zesenvijftig
57
پنجاه و هفت
zevenenvijftig
58
پنجاه و هشت
achtenvijftig
59
پنجاه و نه
negenenvijftig
60
شصت
zestig
61
شصت و یک
eenenzestig
62
شصت و دو
tweeënzestig
63
شصت و سه
drieënzestig
64
شصت و چهار
vierenzestig
65
شصت و پنج
vijfenzestig
66
شصت و شش
zesenzestig
67
شصت و هفت
zevenenzestig
68
شصت و هشت
achtenzestig
69
شصت و نه
negenenzestig
70
هفتاد
zeventig
71
هفتاد و یک
eenenzeventig
72
هفتادودو
tweeënzeventig
73
هفتاد و سه
drieënzeventig
74
هفتاد و چهار
vierenzeventig
75
هفتاد و پنج
vijfenzeventig
76
هفتاد و شش
zesenzeventig
77
هفتاد و هفت
zevenenzeventig
78
هفتاد و هشت
achtenzeventig
79
هفتاد و نه
negenenzeventig
80
هشتاد
tachtig
81
هشتاد و یک
eenentachtig
82
هشتاد و دو
tweeëntachtig
83
هشتاد و سه
drieëntachtig
84
هشتاد و چهار
vierentachtig
85
هشتاد و پنج
vijfentachtig
86
هشتاد و شش
zesentachtig
87
هشتاد و هفت
zevenentachtig
88
هشتاد و هشت
achtentachtig
89
هشتاد و نه
negenentachtig
90
نود
negentig
91
نود و یک
eenennegentig
92
نود و دو
tweeënnegentig
93
نود و سه
drieënnegentig
94
نود و چهار
vierennegentig
95
نود و پنج
vijfennegentig
96
نود و شش
zesennegentig
97
نود و هفت
zevenennegentig
98
نود و هشت
achtennegentig
99
نود و نه
negenennegentig
100
صد
honderd

Comments

Loading Comments