Tallord på armensk

Tallord på armensk

#norskarmenskSound
0nullզէրօ-
1énմեկ-
2toերկու-
3treերեք-
4fireչորս-
5femհինգ-
6seksվեց-
7sjuյոթ-
8åtteութ-
9niինը-
10tiտաս-
11elleveտասնմեկ-
12tolvտասներկու-
13trettenտասներեք-
14fjortenտասնչորս-
15femtenտասնհինգ-
16sekstenտասնվեց-
17syttenտասնյոթ-
18attenտասնութ-
19nittenտասնինը-
20tjueքսան-
21tjueén / én og tyveքսանմեկ-
22tjuetoքսաներկու-
23tjuetreքսաներեք-
24tjuefireքսանչորս-
25tjuefemքսանհինգ-
26tjueseksքսանվեց-
27tjuesjuքսանյոթ-
28tjueåtteքսանութ-
29tjueniքսանինը-
30trettiերեսուն-
31trettienերեսունմեկ-
32trettitoերեսուներեք-
33trettitreերեսուներեք -
34trettifireերեսունչորս-
35trettifemերեսունհինգ-
36trettiseksերեսունվեց-
37trettisjuերեսունյոթ-
38trettiåtteերեսունութ-
39trettiniերեսունինը-
40førtiքառասուն-
41førtienքառասունմեկ-
42førtitoքառասուներկու-
43førtitreքառասուներեք-
44førtifireքառասունչորս-
45førtifemքառասունհինգ-
46førtiseksքառասունվեց-
47førtisjuքառասունյոթ-
48førtiåtteքառասունութ-
49førtini / ni og førtiքառասունինը-
50femtiհիսուն-
51femtién / en og femtiհիսունմեկ-
52femtitoհիսուներկու-
53femtitreհիսուներեք-
54femtifireհիսունչորս-
55femtifemհիսունհինգ-
56femtiseksհիսունվեց-
57femtisjuհիսունյոթ-
58femtiåtteհիսունութ-
59femtiniհիսունինը-
60sekstiվաթսուն-
61sekstienվաթսունմեկ-
62sekstitoՎաթսուն-
63sekstitreվաթսուներեք-
64sekstifireվաթսունչորս-
65sekstifemվաթսունհինգ-
66sekstiseksվաթսունվեց-
67sekstisjuվաթսունյոթ-
68sekstiåtteվաթսունութ-
69sekstiniվաթսունինը-
70syttiյոթանասուն-
71syttienյոթանասունմեկ-
72syttitoյոթանասուներկու-
73syttitreյոթանասուներեք-
74syttifireյոթանասունչորս-
75syttifemյոթանասունհինգ-
76syttiseksյոթանասունվեց-
77syttisjuյոթանասունյոթ-
78syttiåtteյոթանասունութ-
79syttiniյոթանասունինը-
80åttiութանասուն-
81åttienութանասունմեկ-
82åttitoութանասուներկու-
83åttitreութանասուներեք-
84åttifireութանասունչորս-
85åttifemութանասունհինգ-
86åttiseksութանասունվեց-
87åttisjuութանասունյոթ-
88åttiåtteութանասունութ-
89åttiniութանասունինը-
90nittiիննսուն-
91nittienիննսունմեկ-
92nittitoիննսուներկու-
93nittitreիննսուներեք-
94nittifireիննսունչորս-
95nittifemիննսունհինգ-
96nittiseksիննսունվեց-
97nittisju / syv og nittiիննսունյոթ-
98nittiåtteիննսունութ-
99nittini / ni og nittiիննսունինը-
100hundreհարյուր-

Comments

Loading Comments