Liczby po greckim

Liczby po greckim

# polski grecki Sound
0 zero μηδέν
1 jeden ένα
2 dwa δύο
3 trzy τρία
4 cztery τέσσερα
5 pięć πέντε
6 sześć έξι
7 siedem εφτά
8 osiem οχτώ
9 dziewięć εννέα
10 dziesięć δέκα
11 jedenaście ένδεκα
12 dwanaście δώδεκα
13 trzynaście δεκατρία
14 czternaście δεκατέσσερα
15 piętnaście δεκαπέντε
16 szesnaście δεκαέξι
17 siedemnaście δεκαεπτά
18 osiemnaście δεκαοκτώ
19 dziewiętnaście δεκαεννιά
20 dwadzieścia είκοσι
21 dwadzieścia jeden Είκοσι ένα
22 dwadzieścia dwa Είκοσι δύο
23 dwadzieścia trzy Είκοσι τρία
24 dwadzieścia cztery Είκοσι τέσσερα
25 dwadzieścia pięć Είκοσι πέντε
26 dwadzieścia sześć Είκοσι έξι
27 dwadzieścia siedem Είκοσι επτά
28 dwadzieścia osiem Είκοσι οκτώ
29 dwadzieścia dziewięć Είκοσι εννέα
30 trzydzieści τριάντα
31 trzydzieści jeden Τριάντα ένα
32 trzydzieści dwa Τριάντα δύο
33 trzydzieści trzy Τριάντα τρία
34 trzydzieści cztery Τριάντα τέσσερα
35 trzydzieści pięć Τριάντα πέντε
36 trzydzieści sześć Τριάντα έξι
37 trzydzieści siedem Τριάντα επτά
38 trzydzieści osiem Τριάντα οκτώ
39 trzydzieści dziewięć Τριάντα εννέα
40 czterdzieści σαράντα
41 czterdzieści jeden Σαράντα ένα
42 czterdzieści dwa Σαράντα δύο
43 czterdzieści trzy Σαράντα τρεις
44 czterdzieści cztery Σαράντα τέσσερα
45 czterdzieści pięć Σαράντα πέντε
46 czterdzieści sześć Σαράντα έξι
47 czterdzieści siedem Σαράντα επτά
48 czterdzieści osiem Σαράντα οκτώ
49 czterdzieści dziewięć Σαράντα εννέα
50 pięćdziesiąt πενήντα
51 pięćdziesiąt jeden Πενήντα ένα
52 pięćdziesiąt dwa Πενήντα δύο
53 pięćdziesiąt trzy Πενήντα τρία
54 pięćdziesiąt cztery Πενήντα τέσσερις
55 pięćdziesiąt pięć Πενήντα πέντε
56 pięćdziesiąt sześć Πενήντα έξι
57 pięćdziesiąt siedem Πενήντα επτά
58 pięćdziesiąt osiem Πενήντα οκτώ
59 pięćdziesiąt dziewięć Πενήντα εννέα
60 sześćdziesiąt εξήντα
61 sześćdziesiąt jeden Εξήντα ένα
62 sześćdziesiąt dwa Εξήντα δύο
63 sześćdziesiąt trzy Εξήντα τρεις
64 sześćdziesiąt cztery Εξήντα τέσσερις
65 sześćdziesiąt pięć Εξήντα πέντε
66 sześćdziesiąt sześć Εξήντα έξι
67 sześćdziesiąt siedem Εξήντα επτά
68 sześćdziesiąt osiem Εξήντα οκτώ
69 sześćdziesiąt dziewięć Εξήντα εννέα
70 siedemdziesiąt εβδομήντα
71 siedemdziesiąt jeden Εβδομήντα ένα
72 siedemdziesiąt dwa Εβδομήντα δύο
73 siedemdziesiąt trzy Εβδομήντα τρία
74 siedemdziesiąt cztery Εβδομήντα τέσσερα
75 siedemdziesiąt pięć Εβδομήντα πέντε
76 siedemdziesiąt sześć Εβδομήντα έξι
77 siedemdziesiąt siedem Εβδομήντα επτά
78 siedemdziesiąt osiem Εβδομήντα οκτώ
79 siedemdziesiąt dziewięć Εβδομήντα εννέα
80 osiemdziesiąt ογδόντα
81 osiemdziesiąt jeden Ογδόντα ένα
82 osiemdziesiąt dwa Ογδόντα δύο
83 osiemdziesiąt trzy Ογδόντα τρεις
84 osiemdziesiąt cztery Ογδόντα τέσσερις
85 osiemdziesiąt pięć ογδόντα πέντε
86 osiemdziesiąt sześć Ογδόντα έξι
87 osiemdziesiąt siedem Ογδόντα επτά
88 osiemdziesiąt osiem Ογδόντα οκτώ
89 osiemdziesiąt dziewięć Ογδόντα εννέα
90 dziewięćdziesiąt ενενήντα
91 dziewięćdziesiąt jeden Ενενήντα ένας
92 dziewięćdziesiąt dwa Ενενήντα δύο
93 dziewięćdziesiąt trzy Ενενήντα τρία
94 dziewięćdziesiąt cztery Ενενήντα τέσσερα
95 dziewięćdziesiąt pięć Ενενήντα πέντε
96 dziewięćdziesiąt sześć Ενενήντα έξι
97 dziewięćdziesiąt siedem Ενενήντα επτά
98 dziewięćdziesiąt osiem Ενενήντα οκτώ
99 dziewięćdziesiąt dziewięć Ενενήντα εννέα
100 sto εκατό

Comments

Loading Comments