Liczby po gudżarati

Liczby po gudżarati

# polski gudżarati Sound
0 zero શૂન્ય
1 jeden એક
2 dwa બે
3 trzy ત્રણ
4 cztery ચાર
5 pięć પાંચ
6 sześć
7 siedem સાત
8 osiem આઠ
9 dziewięć નવ
10 dziesięć દસ
11 jedenaście અગિયાર
12 dwanaście બાર
13 trzynaście તેર
14 czternaście ચૌદ
15 piętnaście પંદર
16 szesnaście સોળ
17 siedemnaście સત્તર
18 osiemnaście અઢાર
19 dziewiętnaście ઓગણિસ
20 dwadzieścia વીસ
21 dwadzieścia jeden એકવીસ
22 dwadzieścia dwa બાવીસ
23 dwadzieścia trzy તેવીસ
24 dwadzieścia cztery ચોવીસ
25 dwadzieścia pięć પચ્ચીસ
26 dwadzieścia sześć છવીસ
27 dwadzieścia siedem સત્તાવીસ
28 dwadzieścia osiem અઠ્ઠાવીસ
29 dwadzieścia dziewięć ઓગણત્રીસ
30 trzydzieści ત્રીસ
31 trzydzieści jeden એકત્રીસ
32 trzydzieści dwa બત્રીસ
33 trzydzieści trzy તેત્રીસ
34 trzydzieści cztery ચોત્રીસ
35 trzydzieści pięć પાંત્રીસ
36 trzydzieści sześć છત્રીસ
37 trzydzieści siedem સડત્રીસ
38 trzydzieści osiem અડત્રીસ
39 trzydzieści dziewięć ઓગણચાલીસ
40 czterdzieści ચાલીસ
41 czterdzieści jeden એકતાલીસ
42 czterdzieści dwa બેતાલીસ
43 czterdzieści trzy ત્રેતાલીસ
44 czterdzieści cztery ચુંમાલીસ
45 czterdzieści pięć પિસ્તાલીસ
46 czterdzieści sześć છેતાલીસ
47 czterdzieści siedem સુડતાલીસ
48 czterdzieści osiem અડતાલીસ
49 czterdzieści dziewięć ઓગણપચાસ
50 pięćdziesiąt પચાસ
51 pięćdziesiąt jeden એકાવન
52 pięćdziesiąt dwa બાવન
53 pięćdziesiąt trzy ત્રેપન
54 pięćdziesiąt cztery ચોપન
55 pięćdziesiąt pięć પંચાવન
56 pięćdziesiąt sześć છપ્પન
57 pięćdziesiąt siedem સત્તાવન
58 pięćdziesiąt osiem અઠ્ઠાવન
59 pięćdziesiąt dziewięć ઓગણસાઠ
60 sześćdziesiąt સાઈઠ
61 sześćdziesiąt jeden એકસઠ
62 sześćdziesiąt dwa બાસઠ
63 sześćdziesiąt trzy ત્રેસઠ
64 sześćdziesiąt cztery ચોસઠ
65 sześćdziesiąt pięć પાંસઠ
66 sześćdziesiąt sześć છાસઠ
67 sześćdziesiąt siedem સડસઠ
68 sześćdziesiąt osiem અડસઠ
69 sześćdziesiąt dziewięć અગણોસિત્તેર
70 siedemdziesiąt સિત્તેર
71 siedemdziesiąt jeden એકોતેર
72 siedemdziesiąt dwa બોતેર
73 siedemdziesiąt trzy તોતેર
74 siedemdziesiąt cztery ચુમોતેર
75 siedemdziesiąt pięć પંચોતેર
76 siedemdziesiąt sześć છોતેર
77 siedemdziesiąt siedem સિત્યોતેર
78 siedemdziesiąt osiem ઇઠ્યોતેર
79 siedemdziesiąt dziewięć ઓગણાએંસી
80 osiemdziesiąt એંસી
81 osiemdziesiąt jeden એક્યાસી
82 osiemdziesiąt dwa બ્યાસી
83 osiemdziesiąt trzy ત્યાસી
84 osiemdziesiąt cztery ચોર્યાસી
85 osiemdziesiąt pięć પંચાસી
86 osiemdziesiąt sześć છ્યાસી
87 osiemdziesiąt siedem સિત્યાસી
88 osiemdziesiąt osiem ઈઠ્યાસી
89 osiemdziesiąt dziewięć નેવ્યાસી
90 dziewięćdziesiąt નેવું
91 dziewięćdziesiąt jeden એકાણું
92 dziewięćdziesiąt dwa બાણું
93 dziewięćdziesiąt trzy ત્રાણું
94 dziewięćdziesiąt cztery ચોરાણું
95 dziewięćdziesiąt pięć પંચાણું
96 dziewięćdziesiąt sześć છન્નું
97 dziewięćdziesiąt siedem સત્તાણું
98 dziewięćdziesiąt osiem અઠ્ઠાણું
99 dziewięćdziesiąt dziewięć નવ્વાણું
100 sto સો

Comments

Loading Comments