Liczby po hinduski

Liczby po hinduski

# polski hindi Sound
0 zero शून्य
1 jeden एक
2 dwa दो
3 trzy तीन
4 cztery चार
5 pięć पाँच
6 sześć छः
7 siedem सात
8 osiem आठ
9 dziewięć नौ
10 dziesięć दस
11 jedenaście ग्यारह
12 dwanaście बारह
13 trzynaście तेरह
14 czternaście चौदह
15 piętnaście पंद्रह
16 szesnaście सोलह
17 siedemnaście सत्रह
18 osiemnaście अट्ठारह
19 dziewiętnaście उन्नीस
20 dwadzieścia बीस
21 dwadzieścia jeden इक्कीस
22 dwadzieścia dwa बाईस
23 dwadzieścia trzy तेईस
24 dwadzieścia cztery चौबीस
25 dwadzieścia pięć पच्चीस
26 dwadzieścia sześć छब्बीस
27 dwadzieścia siedem सत्ताईस
28 dwadzieścia osiem अट्ठाईस
29 dwadzieścia dziewięć उनतीस
30 trzydzieści तीस
31 trzydzieści jeden इकतीस
32 trzydzieści dwa बत्तीस
33 trzydzieści trzy तैंतीस
34 trzydzieści cztery चौतीस
35 trzydzieści pięć पैंतीस
36 trzydzieści sześć छ्त्तीस
37 trzydzieści siedem सैंतीस
38 trzydzieści osiem अड़तीस
39 trzydzieści dziewięć उनतालीस
40 czterdzieści चालीस
41 czterdzieści jeden इकतालीस
42 czterdzieści dwa बयालीस
43 czterdzieści trzy तैंतालीस
44 czterdzieści cztery चवालीस
45 czterdzieści pięć पैंतालीस
46 czterdzieści sześć छियालीस
47 czterdzieści siedem सैंतालीस
48 czterdzieści osiem अ़ड़तालीस
49 czterdzieści dziewięć उनचास
50 pięćdziesiąt पचास
51 pięćdziesiąt jeden इक्यावन
52 pięćdziesiąt dwa बावन
53 pięćdziesiąt trzy तिरपन
54 pięćdziesiąt cztery चौवन
55 pięćdziesiąt pięć पचपन
56 pięćdziesiąt sześć छप्पन
57 pięćdziesiąt siedem सत्तावन
58 pięćdziesiąt osiem अठ्ठावन
59 pięćdziesiąt dziewięć उनसठ
60 sześćdziesiąt साठ
61 sześćdziesiąt jeden इकसठ
62 sześćdziesiąt dwa बासठ
63 sześćdziesiąt trzy तिरसठ
64 sześćdziesiąt cztery चौसठ
65 sześćdziesiąt pięć पैंसठ
66 sześćdziesiąt sześć छियासठ
67 sześćdziesiąt siedem सड़सठ
68 sześćdziesiąt osiem अड़सठ
69 sześćdziesiąt dziewięć उनहत्तर
70 siedemdziesiąt सत्तर
71 siedemdziesiąt jeden इकहत्तर
72 siedemdziesiąt dwa बहत्तर
73 siedemdziesiąt trzy तिहत्तर
74 siedemdziesiąt cztery चौहत्तर
75 siedemdziesiąt pięć पचहत्तर
76 siedemdziesiąt sześć छिहत्तर
77 siedemdziesiąt siedem सतहत्तर
78 siedemdziesiąt osiem अठहत्तर
79 siedemdziesiąt dziewięć उन्यासी
80 osiemdziesiąt अस्सी
81 osiemdziesiąt jeden इक्यासी
82 osiemdziesiąt dwa बयासी
83 osiemdziesiąt trzy तिरासी
84 osiemdziesiąt cztery चौरासी
85 osiemdziesiąt pięć पचासी
86 osiemdziesiąt sześć छियासी
87 osiemdziesiąt siedem सत्तासी
88 osiemdziesiąt osiem अठ्ठासी
89 osiemdziesiąt dziewięć नवासी
90 dziewięćdziesiąt नब्बे
91 dziewięćdziesiąt jeden इक्यानवे
92 dziewięćdziesiąt dwa बानवे
93 dziewięćdziesiąt trzy तिरानवे
94 dziewięćdziesiąt cztery चौरानवे
95 dziewięćdziesiąt pięć पचानवे
96 dziewięćdziesiąt sześć छियानवे
97 dziewięćdziesiąt siedem सत्तानवे
98 dziewięćdziesiąt osiem अट्ठानवे
99 dziewięćdziesiąt dziewięć निन्यानवे
100 sto एक सौ

Comments

Loading Comments