Liczby po łacinie

Liczby po łacinie

#polskiłacińskiSound
0zeronihil-
1jedenūnus-
2dwaduo-
3trzytrēs-
4czteryquattuor-
5pięćquīnque-
6sześćsex-
7siedemseptem-
8osiemoctō-
9dziewięćnovem-
10dziesięćdecem-
11jedenaścieūndecim-
12dwanaścieduodēcim-
13trzynaścietrēdecim-
14czternaściequattuordecim-
15piętnaściequīndecim-
16szesnaściesēdecim-
17siedemnaścieseptendecim-
18osiemnaścieduodēvīgintī-
19dziewiętnaścieūndēvīgintī-
20dwadzieściavīgintī-
21dwadzieścia jedenvīgintī ūnus-
22dwadzieścia dwavīgintī duo-
23dwadzieścia trzyvīgintī trēs-
24dwadzieścia czteryvīgintī quattuor-
25dwadzieścia pięćvīgintī quīnque-
26dwadzieścia sześćvīgintī sex-
27dwadzieścia siedemvīgintī septem-
28dwadzieścia osiemvīgintī octō-
29dwadzieścia dziewięćvīgintī novem-
30trzydzieścitrīgintā-
31trzydzieści jedentrīgintā ūnus-
32trzydzieści dwatrīgintā duo-
33trzydzieści trzytrīgintā trēs-
34trzydzieści czterytrīgintā quattuor-
35trzydzieści pięćtrīgintā quīnque-
36trzydzieści sześćtrīgintā sex-
37trzydzieści siedemtrīgintā septem-
38trzydzieści osiemtrīgintā octō-
39trzydzieści dziewięćtrīgintā novem-
40czterdzieściquadrāgintā-
41czterdzieści jedenquadrāgintā ūnus-
42czterdzieści dwaquadrāgintā duo-
43czterdzieści trzyquadrāgintā trēs-
44czterdzieści czteryquadrāgintā quattuor-
45czterdzieści pięćquadrāgintā quīnque-
46czterdzieści sześćquadrāgintā sex-
47czterdzieści siedemquadrāgintā septem-
48czterdzieści osiemquadrāgintā octō-
49czterdzieści dziewięćquadrāgintā novem-
50pięćdziesiątquīnquāgintā-
51pięćdziesiąt jedenquīnquāgintā ūnus-
52pięćdziesiąt dwaquīnquāgintā duo-
53pięćdziesiąt trzyquīnquāgintā trēs-
54pięćdziesiąt czteryquīnquāgintā quattuor-
55pięćdziesiąt pięćquīnquāgintā quīnque-
56pięćdziesiąt sześćquīnquāgintā sex-
57pięćdziesiąt siedemquīnquāgintā septem-
58pięćdziesiąt osiemquīnquāgintā octō-
59pięćdziesiąt dziewięćquīnquāgintā novem-
60sześćdziesiątsexāgintā-
61sześćdziesiąt jedensexāgintā ūnus-
62sześćdziesiąt dwasexāgintā duo-
63sześćdziesiąt trzysexāgintā trēs-
64sześćdziesiąt czterysexāgintā quattuor-
65sześćdziesiąt pięćsexāgintā quīnque-
66sześćdziesiąt sześćsexāgintā sex-
67sześćdziesiąt siedemsexāgintā septem-
68sześćdziesiąt osiemsexāgintā octō-
69sześćdziesiąt dziewięćsexāgintā novem-
70siedemdziesiątseptuāgintā-
71siedemdziesiąt jedenseptuāgintā ūnus-
72siedemdziesiąt dwaseptuāgintā duo-
73siedemdziesiąt trzyseptuāgintā trēs-
74siedemdziesiąt czteryseptuāgintā quattuor-
75siedemdziesiąt pięćseptuāgintā quīnque-
76siedemdziesiąt sześćseptuāgintā sex-
77siedemdziesiąt siedemseptuāgintā septem-
78siedemdziesiąt osiemseptuāgintā octō-
79siedemdziesiąt dziewięćseptuāgintā novem-
80osiemdziesiątoctōgintā-
81osiemdziesiąt jedenoctōgintā ūnus-
82osiemdziesiąt dwaoctōgintā duo-
83osiemdziesiąt trzyoctōgintā trēs-
84osiemdziesiąt czteryoctōgintā quattuor-
85osiemdziesiąt pięćoctōgintā quīnque-
86osiemdziesiąt sześćoctōgintā sex-
87osiemdziesiąt siedemoctōgintā septem-
88osiemdziesiąt osiemoctōgintā octo-
89osiemdziesiąt dziewięćoctōgintā novem-
90dziewięćdziesiątnōnāgintā-
91dziewięćdziesiąt jedennōnāgintā ūnus-
92dziewięćdziesiąt dwanōnāgintā duo-
93dziewięćdziesiąt trzynōnāgintā trēs-
94dziewięćdziesiąt czterynōnāgintā quattuor-
95dziewięćdziesiąt pięćnōnāgintā quīnque-
96dziewięćdziesiąt sześćnōnāgintā sex-
97dziewięćdziesiąt siedemnōnāgintā septem-
98dziewięćdziesiąt osiemnōnāgintā octō-
99dziewięćdziesiąt dziewięćnōnāgintā novem-
100stocentum-

Comments

Loading Comments