Liczby po norweskim

Liczby po norweskim

# polski norweski Sound
0 zero null
1 jeden én
2 dwa to
3 trzy tre
4 cztery fire
5 pięć fem
6 sześć seks
7 siedem sju
8 osiem åtte
9 dziewięć ni
10 dziesięć ti
11 jedenaście elleve
12 dwanaście tolv
13 trzynaście tretten
14 czternaście fjorten
15 piętnaście femten
16 szesnaście seksten
17 siedemnaście sytten
18 osiemnaście atten
19 dziewiętnaście nitten
20 dwadzieścia tjue
21 dwadzieścia jeden tjueén / én og tyve
22 dwadzieścia dwa tjueto
23 dwadzieścia trzy tjuetre
24 dwadzieścia cztery tjuefire
25 dwadzieścia pięć tjuefem
26 dwadzieścia sześć tjueseks
27 dwadzieścia siedem tjuesju
28 dwadzieścia osiem tjueåtte
29 dwadzieścia dziewięć tjueni
30 trzydzieści tretti
31 trzydzieści jeden trettien
32 trzydzieści dwa trettito
33 trzydzieści trzy trettitre
34 trzydzieści cztery trettifire
35 trzydzieści pięć trettifem
36 trzydzieści sześć trettiseks
37 trzydzieści siedem trettisju
38 trzydzieści osiem trettiåtte
39 trzydzieści dziewięć trettini
40 czterdzieści førti
41 czterdzieści jeden førtien
42 czterdzieści dwa førtito
43 czterdzieści trzy førtitre
44 czterdzieści cztery førtifire
45 czterdzieści pięć førtifem
46 czterdzieści sześć førtiseks
47 czterdzieści siedem førtisju
48 czterdzieści osiem førtiåtte
49 czterdzieści dziewięć førtini / ni og førti
50 pięćdziesiąt femti
51 pięćdziesiąt jeden femtién / en og femti
52 pięćdziesiąt dwa femtito
53 pięćdziesiąt trzy femtitre
54 pięćdziesiąt cztery femtifire
55 pięćdziesiąt pięć femtifem
56 pięćdziesiąt sześć femtiseks
57 pięćdziesiąt siedem femtisju
58 pięćdziesiąt osiem femtiåtte
59 pięćdziesiąt dziewięć femtini
60 sześćdziesiąt seksti
61 sześćdziesiąt jeden sekstien
62 sześćdziesiąt dwa sekstito
63 sześćdziesiąt trzy sekstitre
64 sześćdziesiąt cztery sekstifire
65 sześćdziesiąt pięć sekstifem
66 sześćdziesiąt sześć sekstiseks
67 sześćdziesiąt siedem sekstisju
68 sześćdziesiąt osiem sekstiåtte
69 sześćdziesiąt dziewięć sekstini
70 siedemdziesiąt sytti
71 siedemdziesiąt jeden syttien
72 siedemdziesiąt dwa syttito
73 siedemdziesiąt trzy syttitre
74 siedemdziesiąt cztery syttifire
75 siedemdziesiąt pięć syttifem
76 siedemdziesiąt sześć syttiseks
77 siedemdziesiąt siedem syttisju
78 siedemdziesiąt osiem syttiåtte
79 siedemdziesiąt dziewięć syttini
80 osiemdziesiąt åtti
81 osiemdziesiąt jeden åttien
82 osiemdziesiąt dwa åttito
83 osiemdziesiąt trzy åttitre
84 osiemdziesiąt cztery åttifire
85 osiemdziesiąt pięć åttifem
86 osiemdziesiąt sześć åttiseks
87 osiemdziesiąt siedem åttisju
88 osiemdziesiąt osiem åttiåtte
89 osiemdziesiąt dziewięć åttini
90 dziewięćdziesiąt nitti
91 dziewięćdziesiąt jeden nittien
92 dziewięćdziesiąt dwa nittito
93 dziewięćdziesiąt trzy nittitre
94 dziewięćdziesiąt cztery nittifire
95 dziewięćdziesiąt pięć nittifem
96 dziewięćdziesiąt sześć nittiseks
97 dziewięćdziesiąt siedem nittisju / syv og nitti
98 dziewięćdziesiąt osiem nittiåtte
99 dziewięćdziesiąt dziewięć nittini / ni og nitti
100 sto hundre

Comments

Loading Comments