Liczby po tajskim

Liczby po tajskim

# polski tajski Sound
0 zero ศูนย์
1 jeden หนึ่ง
2 dwa สอง
3 trzy สาม
4 cztery สี่
5 pięć ห้า
6 sześć หก
7 siedem เจ็ด
8 osiem แปด
9 dziewięć เก้า
10 dziesięć สิบ
11 jedenaście สิบเอ็ด
12 dwanaście สิบสอง
13 trzynaście สิบสาม
14 czternaście สิบสี่
15 piętnaście สิบห้า
16 szesnaście สิบหก
17 siedemnaście สิบเจ็ด
18 osiemnaście สิบแปด
19 dziewiętnaście สิบเก้า
20 dwadzieścia ยี่สิบ
21 dwadzieścia jeden ยี่สิบเอ็ด
22 dwadzieścia dwa ยี่สิบสอง
23 dwadzieścia trzy ยี่สิบสาม
24 dwadzieścia cztery ยี่สิบสี่
25 dwadzieścia pięć ยี่สิบห้า
26 dwadzieścia sześć ยี่สิบหก
27 dwadzieścia siedem ยี่สิบเจ็ด
28 dwadzieścia osiem ยี่สิบแปด
29 dwadzieścia dziewięć ยี่สิบเก้า
30 trzydzieści สามสิบ
31 trzydzieści jeden สามสิบเอ็ด
32 trzydzieści dwa สามสิบสอง
33 trzydzieści trzy สามสิบสาม
34 trzydzieści cztery สามสิบสี่
35 trzydzieści pięć สามสิบห้า
36 trzydzieści sześć สามสิบหก
37 trzydzieści siedem สามสิบเจ็ด
38 trzydzieści osiem สามสิบแปด
39 trzydzieści dziewięć สามสิบเก้า
40 czterdzieści สี่สิบ
41 czterdzieści jeden สี่สิบเอ็ด
42 czterdzieści dwa สี่สิบสอง
43 czterdzieści trzy สี่สิบสาม
44 czterdzieści cztery สี่สิบสี่
45 czterdzieści pięć สี่สิบห้า
46 czterdzieści sześć สี่สิบหก
47 czterdzieści siedem สี่สิบเจ็ด
48 czterdzieści osiem สี่สิบแปด
49 czterdzieści dziewięć สี่สิบเก้า
50 pięćdziesiąt ห้าสิบ
51 pięćdziesiąt jeden ห้าสิบเอ็ด
52 pięćdziesiąt dwa ห้าสิบสอง
53 pięćdziesiąt trzy ห้าสิบสาม
54 pięćdziesiąt cztery ห้าสิบสี่
55 pięćdziesiąt pięć ห้าสิบห้า
56 pięćdziesiąt sześć ห้าสิบหก
57 pięćdziesiąt siedem ห้าสิบเจ็ด
58 pięćdziesiąt osiem ห้าสิบแปด
59 pięćdziesiąt dziewięć ห้าสิบเก้า
60 sześćdziesiąt หกสิบ
61 sześćdziesiąt jeden หกสิบเอ็ด
62 sześćdziesiąt dwa หกสิบสอง
63 sześćdziesiąt trzy หกสิบสาม
64 sześćdziesiąt cztery หกสิบสี่
65 sześćdziesiąt pięć หกสิบห้า
66 sześćdziesiąt sześć หกสิบหก
67 sześćdziesiąt siedem หกสิบเจ็ด
68 sześćdziesiąt osiem หกสิบแปด
69 sześćdziesiąt dziewięć หกสิบเก้า
70 siedemdziesiąt เจ็ดสิบ
71 siedemdziesiąt jeden เจ็ดสิบเอ็ด
72 siedemdziesiąt dwa เจ็ดสิบสอง
73 siedemdziesiąt trzy เจ็ดสิบสาม
74 siedemdziesiąt cztery เจ็ดสิบสี่
75 siedemdziesiąt pięć เจ็ดสิบห้า
76 siedemdziesiąt sześć เจ็ดสิบหก
77 siedemdziesiąt siedem เจ็ดสิบเจ็ด
78 siedemdziesiąt osiem เจ็ดสิบแปด
79 siedemdziesiąt dziewięć เจ็ดสิบเก้า
80 osiemdziesiąt แปดสิบ
81 osiemdziesiąt jeden แปดสิบเอ็ด
82 osiemdziesiąt dwa แปดสิบสอง
83 osiemdziesiąt trzy แปดสิบสาม
84 osiemdziesiąt cztery แปดสิบสี่
85 osiemdziesiąt pięć แปดสิบห้า
86 osiemdziesiąt sześć แปดสิบหก
87 osiemdziesiąt siedem แปดสิบเจ็ด
88 osiemdziesiąt osiem แปดสิบแปด
89 osiemdziesiąt dziewięć แปดสิบเก้า
90 dziewięćdziesiąt เก้าสิบ
91 dziewięćdziesiąt jeden เก้าสิบเอ็ด
92 dziewięćdziesiąt dwa เก้าสิบสอง
93 dziewięćdziesiąt trzy เก้าสิบสาม
94 dziewięćdziesiąt cztery เก้าสิบสี่
95 dziewięćdziesiąt pięć เก้าสิบห้า
96 dziewięćdziesiąt sześć เก้าสิบหก
97 dziewięćdziesiąt siedem เก้าสิบเจ็ด
98 dziewięćdziesiąt osiem เก้าสิบแปด
99 dziewięćdziesiąt dziewięć เก้าสิบเก้า
100 sto หนึ่งร้อย

Comments

Loading Comments