Liczby po uzbeckim

Liczby po uzbeckim

#polskiuzbeckiSound
0zerono'l-
1jedenbir-
2dwaikki-
3trzyuch-
4czteryto'rt-
5pięćbesh-
6sześćolti-
7siedemyetti-
8osiemsakkiz-
9dziewięćto'qqiz-
10dziesięćo'n-
11jedenaścieo'n bir-
12dwanaścieo'n ikki-
13trzynaścieo'n uch-
14czternaścieo'n to'rt-
15piętnaścieo'n besh-
16szesnaścieo'n olti-
17siedemnaścieo'n yetti-
18osiemnaścieo'n sakkiz-
19dziewiętnaścieo'n to'qqiz-
20dwadzieściayigirma-
21dwadzieścia jedenyigirma bir-
22dwadzieścia dwayigirma ikki-
23dwadzieścia trzyyigirma uch-
24dwadzieścia czteryyigirma to'rt-
25dwadzieścia pięćyigirma besh-
26dwadzieścia sześćyigirma olti-
27dwadzieścia siedemyigirma yetti-
28dwadzieścia osiemyigiıma sakkiz-
29dwadzieścia dziewięćyigirına to'qqiz-
30trzydzieścio'ttiz-
31trzydzieści jedeno'ttiz bir-
32trzydzieści dwao'ttiz ikki-
33trzydzieści trzyo'ttiz uch-
34trzydzieści czteryo'ttiz to'rt-
35trzydzieści pięćo'ttiz besh-
36trzydzieści sześćo'ttiz olti-
37trzydzieści siedemo'ttiz yetti-
38trzydzieści osiemo'ttiz sakkiz-
39trzydzieści dziewięćo'ttiz to'qqiz-
40czterdzieściqirq-
41czterdzieści jedenqirq bir-
42czterdzieści dwaqirq ikki-
43czterdzieści trzyqirq uch-
44czterdzieści czteryqirq to'rt-
45czterdzieści pięćqirq besh-
46czterdzieści sześćqirq olti-
47czterdzieści siedemqirq yetti-
48czterdzieści osiemqirq sakkiz-
49czterdzieści dziewięćqirq to'qqiz-
50pięćdziesiątellik-
51pięćdziesiąt jedenellik bir-
52pięćdziesiąt dwaellik ikki-
53pięćdziesiąt trzyellik uch-
54pięćdziesiąt czteryellik to'rt-
55pięćdziesiąt pięćellik besh-
56pięćdziesiąt sześćellik olti-
57pięćdziesiąt siedemellik yetti-
58pięćdziesiąt osiemellik sakkiz-
59pięćdziesiąt dziewięćellik to'qqiz-
60sześćdziesiątoltmish-
61sześćdziesiąt jedenoltmish bir-
62sześćdziesiąt dwaoltmish ikki-
63sześćdziesiąt trzyoltmish uch-
64sześćdziesiąt czteryoltmish to'rt-
65sześćdziesiąt pięćoltmish besh-
66sześćdziesiąt sześćoltmish olti-
67sześćdziesiąt siedemoltmish yetti-
68sześćdziesiąt osiemoltmish sakkiz-
69sześćdziesiąt dziewięćoltmish to'qqiz-
70siedemdziesiątyetmish-
71siedemdziesiąt jedenyetmish bir-
72siedemdziesiąt dwayetmish ikki-
73siedemdziesiąt trzyyetmish uch-
74siedemdziesiąt czteryyetmish to'rt-
75siedemdziesiąt pięćyetmish besh-
76siedemdziesiąt sześćyetmish olti-
77siedemdziesiąt siedemyetmish yetti-
78siedemdziesiąt osiemyetmish sakkiz-
79siedemdziesiąt dziewięćyetmish to'qqiz-
80osiemdziesiątsakson-
81osiemdziesiąt jedensakson bir-
82osiemdziesiąt dwasakson ikki-
83osiemdziesiąt trzysakson uch-
84osiemdziesiąt czterysakson to'rt-
85osiemdziesiąt pięćsakson besh-
86osiemdziesiąt sześćsakson olti-
87osiemdziesiąt siedemsakson yetti-
88osiemdziesiąt osiemsakson sakkiz-
89osiemdziesiąt dziewięćsakson to'qqiz-
90dziewięćdziesiątto'qson-
91dziewięćdziesiąt jedento'qson bir-
92dziewięćdziesiąt dwato'qson ikki-
93dziewięćdziesiąt trzyto'qson uch-
94dziewięćdziesiąt czteryto'qson to'rt-
95dziewięćdziesiąt pięćto'qson besh-
96dziewięćdziesiąt sześćto'qson olti-
97dziewięćdziesiąt siedemto'qson yetti-
98dziewięćdziesiąt osiemto'qson sakkiz-
99dziewięćdziesiąt dziewięćto'qson to'qqiz-
100stobir yuz-

Comments

Loading Comments