Números em albanês

Números em albanês

#PortuguêsAlbanêsSound
0Zerozero-
1Umnjё-
2Doisdy-
3Trêstre-
4Quatrokatёr-
5Cincopesё-
6Seisgjashtё-
7Seteshtatё-
8Oitotetё-
9Novenёntё-
10Dezdhjetё-
11Onzenjёmbёdhjetё-
12Dozedymbёdhjetё-
13Trezetrembёdhjetё-
14Catorzekatёrmbёdhjetё-
15Quinzepesёmbёdhjetё-
16Dezasseisgjashtёmbёdhjetё-
17Dezasseteshtatёmbёdhjetё-
18Dezoitotetёmbёdhjetё-
19Dezanovenёntёmbёdhjetё-
20Vintenjёzet-
21Vinte e umnjёzetenjё-
22Vinte e doisnjёzetedy-
23Vinte e trêsnjёzetetre-
24Vinte e quatronjёzetekatёr-
25Vinte e cinconjёzetepesё-
26Vinte e seisnjёzetegjashtё-
27Vinte e setenjёzeteshtatё-
28Vinte e oitonjёzetetetё-
29Vinte e novenjёzetenёntё-
30Trintatridhjetё-
31Trinta e umtridhjetёenjё-
32Trinta e doistridhjetёedy-
33Trinta e trêstridhjetёetre-
34Trinta e quatrotridhjetёekatёr-
35Trinta e cincotridhjetёepesё-
36Trinta e seistridhjetёegjashtё-
37Trinta e setetridhjetёeshtatё-
38Trinta e oitotridhjetёetetё-
39Trinta e novetridhjetёenёntё-
40Quarentadyzet-
41Quarenta e umdyzetenjё-
42Quarenta e doisdyzetёedy-
43Quarenta e trêsdyzetёetre-
44Quarenta e quatrodyzetёekatёr-
45Quarenta e cincodyzetёepesё-
46Quarenta e seisdyzetёegjashtё-
47Quarenta e setedyzetёeshtatё-
48Quarenta e oitodyzetёetetё-
49Quarenta e novedyzetёenёntё-
50Cinquentapesёdhjetё-
51Cinquenta e umpesёdhjetёenjё-
52Cinquenta e doispesёdhjetёedy-
53Cinquenta e trêspesёdhjetёetre-
54Cinquenta e quatropesёdhjetёekatёr-
55Cinquenta e cincopesёdhjetёepesё-
56Cinquenta e seispesёdhjetёegjashtё-
57Cinquenta e setepesёdhjetёeshtatё-
58Cinquenta e oitopesёdhjetёetetё-
59Cinquenta e novepesёdhjetёenёntё-
60Sessentagjashtёdhjetё-
61Sessenta e umgjashtёdhjetёenjё-
62Sessenta e doisgjashtёdhjetёedy-
63Sessenta e trêsgjashtёdhjetёetre-
64Sessenta e quatrogjashtёdhjetёekatёr-
65Sessenta e cincogjashtёdhjetёepesё-
66Sessenta e seisgjashtёdhjetёegjashtё-
67Sessenta e setegjashtёdhjetёeshtatё-
68Sessenta e oitogjashtёdhjetёetetё-
69Sessenta e novegjashtёdhjetёenёntё-
70Setentashtatёdhjetё-
71Setenta e umshtatёdhjetёenjё-
72Setenta e doisshtatёdhjetёedy-
73Setenta e trêsshtatёdhjetёetre-
74Setenta e quatroshtatёdhjetёekatёr-
75Setenta e cincoshtatёdhjetёepesё-
76Setenta e seisshtatёdhjetёegjashtё-
77Setenta e seteshtatёdhjetёeshtatё-
78Setenta e oitoshtatёdhjetёetetё-
79Setenta e noveshtatёdhjetёenёntё-
80Oitentatetёdhjetё-
81Oitenta e umtetёdhjetёenjё-
82Oitenta e doistetёdhjetёedy-
83Oitenta e trêstetёdhjetёetre-
84Oitenta e quatrotetёdhjetёekatёr-
85Oitenta e cincotetёdhjetёepesё-
86Oitenta e seistetёdhjetёegjashtё-
87Oitenta e setetetёdhjetёeshtatё-
88Oitenta e oitotetёdhjetёetetё-
89Oitenta e novetetёdhjetёenёntё-
90Noventanёntёdhjetё-
91Noventa e umnёntёdhjetёenjё-
92Noventa e doisnёntёdhjetёedy-
93Noventa e trêsnёntёdhjetёetre-
94Noventa e quatronёntёdhjetёekatёr-
95Noventa e cinconёntёdhjetёepesё-
96Noventa e seisnёntёdhjetёegjashtё-
97Noventa e setenёntёdhjetёeshtatё-
98Noventa e oitonёntёdhjetёetetё-
99Noventa e novenёntёdhjetёenёntё-
100Cemnjёqind-

Comments

Loading Comments