Številke v bosanščini

Številke v bosanščini

# slovenščina bosanščina Sound
0 Nič nula
1 Ena jedan
2 Dve dva
3 Tri tri
4 štiri četiri
5 Pet pet
6 šest šest
7 Sedem sedam
8 Osem osam
9 Devet devet
10 Deset deset
11 Enajst jedanaest
12 Dvanajst dvanaest
13 Trinajst trinaest
14 štirinajst četrnaest
15 Petnajst petnaest
16 šestnajst šesnaest
17 Sedemnajst sedamnaest
18 Osemnajst osamnaest
19 Devetnajst devetnaest
20 Dvajset dvadeset
21 Enaindvajset dvadeset i jedan
22 Dvaindvajset dvadeset i dva
23 Triindvajset dvadeset i tri
24 štiriindvajset dvadeset i četiri
25 Petindvajset dvadeset i pet
26 šestindvajset dvadeset i šest
27 Sedemindvajset dvadeset i sedam
28 Osemindvajset dvadeset i osam
29 Devetindvajset dvadeset i devet
30 Trideset trideset
31 Enaintrideset trideset i jedan
32 Dváintrídeset trideset i dva
33 Tríintrídeset trideset i tri
34 štíriintrídeset trideset i četiri
35 Pétintrídeset trideset i pet
36 šéstintrídeset trideset i šest
37 Sédemintrídeset trideset i sedam
38 ósemintrídeset trideset i osam
39 Devétintrídeset trideset i devet
40 štirideset četrdeset
41 ênainštírideset četrdeset i jedan
42 dváinštírideset četrdeset i dva
43 Tríinštírideset četrdeset i tri
44 štíriinštírideset četrdeset i četiri
45 Pétinštírideset četrdeset i pet
46 šéstinštírideset četrdeset i šest
47 Sédeminštírideset četrdeset i sedam
48 óseminštírideset četrdeset i osam
49 Devétinštírideset četrdeset i devet
50 Pétdeset pedeset
51 ênainpétdeset pedeset i jedan
52 Dváinpétdeset pedeset i dva
53 Tríinpétdeset pedeset i tri
54 štíriinpétdeset pedeset i četiri
55 Pétinpétdeset pedeset i pet
56 šéstinpétdeset pedeset i šest
57 sédeminpétdeset pedeset i sedam
58 óseminpétdeset pedeset i osam
59 devétinpétdeset pedeset i devet
60 šéstdeset šezdeset
61 ênainšéstdeset šezdeset i jedan
62 dváinšéstdeset šezdeset i dva
63 tríinšéstdeset šezdeset i tri
64 štíriinšéstdeset šezdeset i četiri
65 pétinšéstdeset šezdeset i pet
66 šéstinšéstdeset šezdeset i šest
67 sédeminšéstdeset šezdeset i sedam
68 óseminšéstdeset šezdeset i osam
69 devétinšéstdeset šezdeset i devet
70 Sédemdeset sedamdeset
71 ênainsédemdeset sedamdeset i jedan
72 dváinsédemdeset sedamdeset i dva
73 tríinsédemdeset sedamdeset i tri
74 štíriinsédemdeset sedamdeset i četiri
75 pétinsédemdeset sedamdeset i pet
76 šéstinsédemdeset sedamdeset i šest
77 sédeminsédemdeset sedamdeset i sedam
78 óseminsédemdeset sedamdeset i osam
79 devétinsédemdeset sedamdeset i devet
80 ósemdeset osamdeset
81 ênainósemdeset osamdeset i jedan
82 dváinósemdeset osamdeset i dva
83 tríinósemdeset osamdeset i tri
84 štíriinósemdeset osamdeset i četiri
85 pétinósemdeset osamdeset i pet
86 šéstinósemdeset osamdeset i šest
87 sédeminósemdeset osamdeset i sedam
88 óseminósemdeset osamdeset i osam
89 devétinósemdeset osamdeset i devet
90 devétdeset devedeset
91 ênaindevétdeset devedeset i jedan
92 dváindevétdeset devedeset i dva
93 tríindevétdeset devedeset i tri
94 štíriindevétdeset devedeset i četiri
95 pétindevétdeset devedeset i pet
96 šéstindevétdeset devedeset i šest
97 sédemindevétdeset devedeset i sedam
98 ósemindevétdeset devedeset i osam
99 devétindevétdeset devedeset i devet
100 Stó stotina

Comments

Loading Comments