Številke v latinici

Številke v latinici

#slovenščinalatinščinaSound
0Ničnihil-
1Enaūnus-
2Dveduo-
3Tritrēs-
4štiriquattuor-
5Petquīnque-
6šestsex-
7Sedemseptem-
8Osemoctō-
9Devetnovem-
10Desetdecem-
11Enajstūndecim-
12Dvanajstduodēcim-
13Trinajsttrēdecim-
14štirinajstquattuordecim-
15Petnajstquīndecim-
16šestnajstsēdecim-
17Sedemnajstseptendecim-
18Osemnajstduodēvīgintī-
19Devetnajstūndēvīgintī-
20Dvajsetvīgintī-
21Enaindvajsetvīgintī ūnus-
22Dvaindvajsetvīgintī duo-
23Triindvajsetvīgintī trēs-
24štiriindvajsetvīgintī quattuor-
25Petindvajsetvīgintī quīnque-
26šestindvajsetvīgintī sex-
27Sedemindvajsetvīgintī septem-
28Osemindvajsetvīgintī octō-
29Devetindvajsetvīgintī novem-
30Tridesettrīgintā-
31Enaintridesettrīgintā ūnus-
32Dváintrídesettrīgintā duo-
33Tríintrídesettrīgintā trēs-
34štíriintrídesettrīgintā quattuor-
35Pétintrídesettrīgintā quīnque-
36šéstintrídesettrīgintā sex-
37Sédemintrídesettrīgintā septem-
38ósemintrídesettrīgintā octō-
39Devétintrídesettrīgintā novem-
40štiridesetquadrāgintā-
41ênainštíridesetquadrāgintā ūnus-
42dváinštíridesetquadrāgintā duo-
43Tríinštíridesetquadrāgintā trēs-
44štíriinštíridesetquadrāgintā quattuor-
45Pétinštíridesetquadrāgintā quīnque-
46šéstinštíridesetquadrāgintā sex-
47Sédeminštíridesetquadrāgintā septem-
48óseminštíridesetquadrāgintā octō-
49Devétinštíridesetquadrāgintā novem-
50Pétdesetquīnquāgintā-
51ênainpétdesetquīnquāgintā ūnus-
52Dváinpétdesetquīnquāgintā duo-
53Tríinpétdesetquīnquāgintā trēs-
54štíriinpétdesetquīnquāgintā quattuor-
55Pétinpétdesetquīnquāgintā quīnque-
56šéstinpétdesetquīnquāgintā sex-
57sédeminpétdesetquīnquāgintā septem-
58óseminpétdesetquīnquāgintā octō-
59devétinpétdesetquīnquāgintā novem-
60šéstdesetsexāgintā-
61ênainšéstdesetsexāgintā ūnus-
62dváinšéstdesetsexāgintā duo-
63tríinšéstdesetsexāgintā trēs-
64štíriinšéstdesetsexāgintā quattuor-
65pétinšéstdesetsexāgintā quīnque-
66šéstinšéstdesetsexāgintā sex-
67sédeminšéstdesetsexāgintā septem-
68óseminšéstdesetsexāgintā octō-
69devétinšéstdesetsexāgintā novem-
70Sédemdesetseptuāgintā-
71ênainsédemdesetseptuāgintā ūnus-
72dváinsédemdesetseptuāgintā duo-
73tríinsédemdesetseptuāgintā trēs-
74štíriinsédemdesetseptuāgintā quattuor-
75pétinsédemdesetseptuāgintā quīnque-
76šéstinsédemdesetseptuāgintā sex-
77sédeminsédemdesetseptuāgintā septem-
78óseminsédemdesetseptuāgintā octō-
79devétinsédemdesetseptuāgintā novem-
80ósemdesetoctōgintā-
81ênainósemdesetoctōgintā ūnus-
82dváinósemdesetoctōgintā duo-
83tríinósemdesetoctōgintā trēs-
84štíriinósemdesetoctōgintā quattuor-
85pétinósemdesetoctōgintā quīnque-
86šéstinósemdesetoctōgintā sex-
87sédeminósemdesetoctōgintā septem-
88óseminósemdesetoctōgintā octo-
89devétinósemdesetoctōgintā novem-
90devétdesetnōnāgintā-
91ênaindevétdesetnōnāgintā ūnus-
92dváindevétdesetnōnāgintā duo-
93tríindevétdesetnōnāgintā trēs-
94štíriindevétdesetnōnāgintā quattuor-
95pétindevétdesetnōnāgintā quīnque-
96šéstindevétdesetnōnāgintā sex-
97sédemindevétdesetnōnāgintā septem-
98ósemindevétdesetnōnāgintā octō-
99devétindevétdesetnōnāgintā novem-
100Stócentum-

Comments

Loading Comments