Številke v malajščini

Številke v malajščini

# slovenščina malajščina Sound
0 Nič sifar
1 Ena satu
2 Dve dua
3 Tri tiga
4 štiri empat
5 Pet lima
6 šest enam
7 Sedem tujuh
8 Osem lapan
9 Devet sembilan
10 Deset sepuluh
11 Enajst sebelas
12 Dvanajst dua belas
13 Trinajst tiga belas
14 štirinajst empat belas
15 Petnajst lima belas
16 šestnajst enam belas
17 Sedemnajst tujuh belas
18 Osemnajst lapan belas
19 Devetnajst sembilan belas
20 Dvajset dua puluh
21 Enaindvajset dua puluh satu
22 Dvaindvajset dua puluh dua
23 Triindvajset dua puluh tiga
24 štiriindvajset dua puluh empat
25 Petindvajset dua puluh lima
26 šestindvajset dua puluh enam
27 Sedemindvajset dua puluh tujuh
28 Osemindvajset dua puluh lapan
29 Devetindvajset dua puluh sembilan
30 Trideset tiga puluh
31 Enaintrideset tiga puluh satu
32 Dváintrídeset tiga puluh dua
33 Tríintrídeset tiga puluh tiga
34 štíriintrídeset tiga puluh empat
35 Pétintrídeset tiga puluh lima
36 šéstintrídeset tiga puluh enam
37 Sédemintrídeset tiga puluh tujuh
38 ósemintrídeset tiga puluh lapan
39 Devétintrídeset tiga puluh sembilan
40 štirideset empat puluh
41 ênainštírideset empat puluh satu
42 dváinštírideset empat puluh dua
43 Tríinštírideset empat puluh tiga
44 štíriinštírideset empat puluh empat
45 Pétinštírideset empat puluh lima
46 šéstinštírideset empat puluh enam
47 Sédeminštírideset empat puluh tuju
48 óseminštírideset empat puluh lapan
49 Devétinštírideset empat puluh sembilan
50 Pétdeset lima puluh
51 ênainpétdeset lima puluh satu
52 Dváinpétdeset lima puluh dua
53 Tríinpétdeset lima puluh tiga
54 štíriinpétdeset lima puluh empat
55 Pétinpétdeset lima puluh lima
56 šéstinpétdeset lima puluh enam
57 sédeminpétdeset lima puluh tujuh
58 óseminpétdeset lima puluh lapan
59 devétinpétdeset lima pulu sembilan
60 šéstdeset enam puluh
61 ênainšéstdeset enam puluh satu
62 dváinšéstdeset enam puluh dua
63 tríinšéstdeset enam puluh tiga
64 štíriinšéstdeset enam puluh empat
65 pétinšéstdeset enam puluh lima
66 šéstinšéstdeset enam puluh enam
67 sédeminšéstdeset enam puluh tujuh
68 óseminšéstdeset enam puluh lapan
69 devétinšéstdeset enam puluh sembilan
70 Sédemdeset tujuh puluh
71 ênainsédemdeset tujuh puluh satu
72 dváinsédemdeset tujuh puluh dua
73 tríinsédemdeset tujuh puluh tiga
74 štíriinsédemdeset tujuh puluh empat
75 pétinsédemdeset tujuh puluh lima
76 šéstinsédemdeset tujuh puluh enam
77 sédeminsédemdeset tujuh puluh tujuh
78 óseminsédemdeset tujuh puluh lapan
79 devétinsédemdeset tujuh pulu sembilan
80 ósemdeset lapan puluh
81 ênainósemdeset lapan puluh satu
82 dváinósemdeset lapan puluh dua
83 tríinósemdeset lapan puluh tiga
84 štíriinósemdeset lapan puluh empat
85 pétinósemdeset lapan puluh lima
86 šéstinósemdeset lapan puluh enam
87 sédeminósemdeset lapan puluh tujuh
88 óseminósemdeset lapan puluh lapan
89 devétinósemdeset lapan puluh sembilan
90 devétdeset sembilan puluh
91 ênaindevétdeset sembilan puluh satu
92 dváindevétdeset sembilan puluh dua
93 tríindevétdeset sembilan puluh tiga
94 štíriindevétdeset sembilan puluh empat
95 pétindevétdeset sembilan puluh lima
96 šéstindevétdeset sembilan puluh enam
97 sédemindevétdeset sembilan puluh tujuh
98 ósemindevétdeset sembilan puluh lapan
99 devétindevétdeset sembilan puluh sembilan
100 Stó satu ratus

Comments

Loading Comments