Številke v perzijščini

Številke v perzijščini

0
صفر
Nič
1
یک
Ena
2
دو
Dve
3
سه
Tri
4
چهار
štiri
5
پنج
Pet
6
شش
šest
7
هفت
Sedem
8
هشت
Osem
9
نه
Devet
10
ده
Deset
11
یازده
Enajst
12
دوازده
Dvanajst
13
سیزده
Trinajst
14
چهارده
štirinajst
15
پانزده
Petnajst
16
شانزده
šestnajst
17
هفده
Sedemnajst
18
هجده
Osemnajst
19
نوزده
Devetnajst
20
بیست
Dvajset
21
بیست و یک
Enaindvajset
22
بیست و دو
Dvaindvajset
23
بیست و سه
Triindvajset
24
بیست و چهار
štiriindvajset
25
بیست و پنج
Petindvajset
26
بیست و شش
šestindvajset
27
بیست و هفت
Sedemindvajset
28
بیست و هشت
Osemindvajset
29
بیست و نه
Devetindvajset
30
سی
Trideset
31
سی و یک
Enaintrideset
32
سی و دو
Dváintrídeset
33
سی و سه
Tríintrídeset
34
سی و چهار
štíriintrídeset
35
سی و پنج
Pétintrídeset
36
سی و شش
šéstintrídeset
37
سی و هفت
Sédemintrídeset
38
سی و هشت
ósemintrídeset
39
سی و نه
Devétintrídeset
40
چهل
štirideset
41
چهل و یک
ênainštírideset
42
چهل و دو
dváinštírideset
43
چهل و سه
Tríinštírideset
44
چهل و چهار
štíriinštírideset
45
چهل و پنج
Pétinštírideset
46
چهل و شش
šéstinštírideset
47
چهل و هفت
Sédeminštírideset
48
چهل و هشت
óseminštírideset
49
چهل و نه
Devétinštírideset
50
پنجاه
Pétdeset
51
پنجاه و یک
ênainpétdeset
52
پنجاه و دو
Dváinpétdeset
53
پنجاه و سه
Tríinpétdeset
54
پنجاه و چهار
štíriinpétdeset
55
پنجاه و پنج
Pétinpétdeset
56
پنجاه و شش
šéstinpétdeset
57
پنجاه و هفت
sédeminpétdeset
58
پنجاه و هشت
óseminpétdeset
59
پنجاه و نه
devétinpétdeset
60
شصت
šéstdeset
61
شصت و یک
ênainšéstdeset
62
شصت و دو
dváinšéstdeset
63
شصت و سه
tríinšéstdeset
64
شصت و چهار
štíriinšéstdeset
65
شصت و پنج
pétinšéstdeset
66
شصت و شش
šéstinšéstdeset
67
شصت و هفت
sédeminšéstdeset
68
شصت و هشت
óseminšéstdeset
69
شصت و نه
devétinšéstdeset
70
هفتاد
Sédemdeset
71
هفتاد و یک
ênainsédemdeset
72
هفتادودو
dváinsédemdeset
73
هفتاد و سه
tríinsédemdeset
74
هفتاد و چهار
štíriinsédemdeset
75
هفتاد و پنج
pétinsédemdeset
76
هفتاد و شش
šéstinsédemdeset
77
هفتاد و هفت
sédeminsédemdeset
78
هفتاد و هشت
óseminsédemdeset
79
هفتاد و نه
devétinsédemdeset
80
هشتاد
ósemdeset
81
هشتاد و یک
ênainósemdeset
82
هشتاد و دو
dváinósemdeset
83
هشتاد و سه
tríinósemdeset
84
هشتاد و چهار
štíriinósemdeset
85
هشتاد و پنج
pétinósemdeset
86
هشتاد و شش
šéstinósemdeset
87
هشتاد و هفت
sédeminósemdeset
88
هشتاد و هشت
óseminósemdeset
89
هشتاد و نه
devétinósemdeset
90
نود
devétdeset
91
نود و یک
ênaindevétdeset
92
نود و دو
dváindevétdeset
93
نود و سه
tríindevétdeset
94
نود و چهار
štíriindevétdeset
95
نود و پنج
pétindevétdeset
96
نود و شش
šéstindevétdeset
97
نود و هفت
sédemindevétdeset
98
نود و هشت
ósemindevétdeset
99
نود و نه
devétindevétdeset
100
صد
Stó

Comments

Loading Comments