Numrat në anglisht

Numrat në anglisht

0
Zero
zero
1
One
njё
2
Two
dy
3
Three
tre
4
Four
katёr
5
Five
pesё
6
Six
gjashtё
7
Seven
shtatё
8
Eight
tetё
9
Nine
nёntё
10
Ten
dhjetё
11
Eleven
njёmbёdhjetё
12
Twelve
dymbёdhjetё
13
Thirteen
trembёdhjetё
14
Fourteen
katёrmbёdhjetё
15
Fifteen
pesёmbёdhjetё
16
Sixteen
gjashtёmbёdhjetё
17
Seventeen
shtatёmbёdhjetё
18
Eighteen
tetёmbёdhjetё
19
Nineteen
nёntёmbёdhjetё
20
Twenty
njёzet
21
Twenty one
njёzetenjё
22
Twenty two
njёzetedy
23
Twenty three
njёzetetre
24
Twenty four
njёzetekatёr
25
Twenty five
njёzetepesё
26
Twenty six
njёzetegjashtё
27
Twenty seven
njёzeteshtatё
28
Twenty eight
njёzetetetё
29
Twenty nine
njёzetenёntё
30
Thirty
tridhjetё
31
Thirty one
tridhjetёenjё
32
Thirty two
tridhjetёedy
33
Thirty three
tridhjetёetre
34
Thirty four
tridhjetёekatёr
35
Thirty five
tridhjetёepesё
36
Thirty six
tridhjetёegjashtё
37
Thirty seven
tridhjetёeshtatё
38
Thirty eight
tridhjetёetetё
39
Thirty nine
tridhjetёenёntё
40
Forty
dyzet
41
Forty one
dyzetenjё
42
Forty two
dyzetёedy
43
Forty three
dyzetёetre
44
Forty four
dyzetёekatёr
45
Forty five
dyzetёepesё
46
Forty six
dyzetёegjashtё
47
Forty seven
dyzetёeshtatё
48
Forty eight
dyzetёetetё
49
Forty nine
dyzetёenёntё
50
Fifty
pesёdhjetё
51
Fifty one
pesёdhjetёenjё
52
Fifty two
pesёdhjetёedy
53
Fifty three
pesёdhjetёetre
54
Fifty four
pesёdhjetёekatёr
55
Fifty five
pesёdhjetёepesё
56
Fifty six
pesёdhjetёegjashtё
57
Fifty seven
pesёdhjetёeshtatё
58
Fifty eight
pesёdhjetёetetё
59
Fifty nine
pesёdhjetёenёntё
60
Sixty
gjashtёdhjetё
61
Sixty one
gjashtёdhjetёenjё
62
Sixty two
gjashtёdhjetёedy
63
Sixty three
gjashtёdhjetёetre
64
Sixty four
gjashtёdhjetёekatёr
65
Sixty five
gjashtёdhjetёepesё
66
Sixty six
gjashtёdhjetёegjashtё
67
Sixty seven
gjashtёdhjetёeshtatё
68
Sixty eight
gjashtёdhjetёetetё
69
Sixty nine
gjashtёdhjetёenёntё
70
Seventy
shtatёdhjetё
71
Seventy one
shtatёdhjetёenjё
72
Seventy two
shtatёdhjetёedy
73
Seventy three
shtatёdhjetёetre
74
Seventy four
shtatёdhjetёekatёr
75
Seventy five
shtatёdhjetёepesё
76
Seventy six
shtatёdhjetёegjashtё
77
Seventy seven
shtatёdhjetёeshtatё
78
Seventy eight
shtatёdhjetёetetё
79
Seventy nine
shtatёdhjetёenёntё
80
Eighty
tetёdhjetё
81
Eighty one
tetёdhjetёenjё
82
Eighty two
tetёdhjetёedy
83
Eighty three
tetёdhjetёetre
84
Eighty four
tetёdhjetёekatёr
85
Eighty five
tetёdhjetёepesё
86
Eighty six
tetёdhjetёegjashtё
87
Eighty seven
tetёdhjetёeshtatё
88
Eighty eight
tetёdhjetёetetё
89
Eighty nine
tetёdhjetёenёntё
90
Ninety
nёntёdhjetё
91
Ninety one
nёntёdhjetёenjё
92
Ninety two
nёntёdhjetёedy
93
Ninety three
nёntёdhjetёetre
94
Ninety four
nёntёdhjetёekatёr
95
Ninety five
nёntёdhjetёepesё
96
Ninety six
nёntёdhjetёegjashtё
97
Ninety seven
nёntёdhjetёeshtatё
98
Ninety eight
nёntёdhjetёetetё
99
Ninety nine
nёntёdhjetёenёntё
100
One hundred
njёqind

Comments

Loading Comments