Numrat në Boshnjakisht

Numrat në Boshnjakisht

#ShqipBoshnjakishtSound
0zeronula-
1njёjedan-
2dydva-
3tretri-
4katёrčetiri-
5pesёpet-
6gjashtёšest-
7shtatёsedam-
8tetёosam-
9nёntёdevet-
10dhjetёdeset-
11njёmbёdhjetёjedanaest-
12dymbёdhjetёdvanaest-
13trembёdhjetёtrinaest-
14katёrmbёdhjetёčetrnaest-
15pesёmbёdhjetёpetnaest-
16gjashtёmbёdhjetёšesnaest-
17shtatёmbёdhjetёsedamnaest-
18tetёmbёdhjetёosamnaest-
19nёntёmbёdhjetёdevetnaest-
20njёzetdvadeset-
21njёzetenjёdvadeset i jedan-
22njёzetedydvadeset i dva-
23njёzetetredvadeset i tri-
24njёzetekatёrdvadeset i četiri-
25njёzetepesёdvadeset i pet-
26njёzetegjashtёdvadeset i šest-
27njёzeteshtatёdvadeset i sedam-
28njёzetetetёdvadeset i osam-
29njёzetenёntёdvadeset i devet-
30tridhjetёtrideset-
31tridhjetёenjёtrideset i jedan-
32tridhjetёedytrideset i dva-
33tridhjetёetretrideset i tri-
34tridhjetёekatёrtrideset i četiri-
35tridhjetёepesёtrideset i pet-
36tridhjetёegjashtёtrideset i šest-
37tridhjetёeshtatёtrideset i sedam-
38tridhjetёetetёtrideset i osam-
39tridhjetёenёntёtrideset i devet-
40dyzetčetrdeset-
41dyzetenjёčetrdeset i jedan-
42dyzetёedyčetrdeset i dva-
43dyzetёetrečetrdeset i tri-
44dyzetёekatёrčetrdeset i četiri-
45dyzetёepesёčetrdeset i pet-
46dyzetёegjashtёčetrdeset i šest-
47dyzetёeshtatёčetrdeset i sedam-
48dyzetёetetёčetrdeset i osam-
49dyzetёenёntёčetrdeset i devet-
50pesёdhjetёpedeset-
51pesёdhjetёenjёpedeset i jedan-
52pesёdhjetёedypedeset i dva-
53pesёdhjetёetrepedeset i tri-
54pesёdhjetёekatёrpedeset i četiri-
55pesёdhjetёepesёpedeset i pet-
56pesёdhjetёegjashtёpedeset i šest-
57pesёdhjetёeshtatёpedeset i sedam-
58pesёdhjetёetetёpedeset i osam-
59pesёdhjetёenёntёpedeset i devet-
60gjashtёdhjetёšezdeset-
61gjashtёdhjetёenjёšezdeset i jedan-
62gjashtёdhjetёedyšezdeset i dva-
63gjashtёdhjetёetrešezdeset i tri-
64gjashtёdhjetёekatёršezdeset i četiri-
65gjashtёdhjetёepesёšezdeset i pet-
66gjashtёdhjetёegjashtёšezdeset i šest-
67gjashtёdhjetёeshtatёšezdeset i sedam-
68gjashtёdhjetёetetёšezdeset i osam-
69gjashtёdhjetёenёntёšezdeset i devet-
70shtatёdhjetёsedamdeset-
71shtatёdhjetёenjёsedamdeset i jedan-
72shtatёdhjetёedysedamdeset i dva-
73shtatёdhjetёetresedamdeset i tri-
74shtatёdhjetёekatёrsedamdeset i četiri-
75shtatёdhjetёepesёsedamdeset i pet-
76shtatёdhjetёegjashtёsedamdeset i šest-
77shtatёdhjetёeshtatёsedamdeset i sedam-
78shtatёdhjetёetetёsedamdeset i osam-
79shtatёdhjetёenёntёsedamdeset i devet-
80tetёdhjetёosamdeset-
81tetёdhjetёenjёosamdeset i jedan-
82tetёdhjetёedyosamdeset i dva-
83tetёdhjetёetreosamdeset i tri-
84tetёdhjetёekatёrosamdeset i četiri-
85tetёdhjetёepesёosamdeset i pet-
86tetёdhjetёegjashtёosamdeset i šest-
87tetёdhjetёeshtatёosamdeset i sedam-
88tetёdhjetёetetёosamdeset i osam-
89tetёdhjetёenёntёosamdeset i devet-
90nёntёdhjetёdevedeset-
91nёntёdhjetёenjёdevedeset i jedan-
92nёntёdhjetёedydevedeset i dva-
93nёntёdhjetёetredevedeset i tri-
94nёntёdhjetёekatёrdevedeset i četiri-
95nёntёdhjetёepesёdevedeset i pet-
96nёntёdhjetёegjashtёdevedeset i šest-
97nёntёdhjetёeshtatёdevedeset i sedam-
98nёntёdhjetёetetёdevedeset i osam-
99nёntёdhjetёenёntёdevedeset i devet-
100njёqindstotina-

Comments

Loading Comments