Numrat në Bullgarisht

Numrat në Bullgarisht

0
нула
zero
1
едно
njё
2
две
dy
3
три
tre
4
четири
katёr
5
пет
pesё
6
шест
gjashtё
7
седем
shtatё
8
осем
tetё
9
девет
nёntё
10
десет
dhjetё
11
единайсет
njёmbёdhjetё
12
дванайсет
dymbёdhjetё
13
тринайсет
trembёdhjetё
14
четиринайсет
katёrmbёdhjetё
15
петнайсет
pesёmbёdhjetё
16
шестнайсет
gjashtёmbёdhjetё
17
седемнайсет
shtatёmbёdhjetё
18
осемнайсет
tetёmbёdhjetё
19
деветнайсет
nёntёmbёdhjetё
20
двайсет
njёzet
21
двайсет и едно
njёzetenjё
22
двайсет и две
njёzetedy
23
двайсет и три
njёzetetre
24
двайсет и четири
njёzetekatёr
25
двайсет и пет
njёzetepesё
26
двайсет и шест
njёzetegjashtё
27
двайсет и седем
njёzeteshtatё
28
двайсет и осем
njёzetetetё
29
двайсет и девет
njёzetenёntё
30
трийсет
tridhjetё
31
трийсет и едно
tridhjetёenjё
32
трийсет и две
tridhjetёedy
33
трийсет и три
tridhjetёetre
34
трийсет и четири
tridhjetёekatёr
35
трийсет и пет
tridhjetёepesё
36
трийсет и шест
tridhjetёegjashtё
37
трийсет и седем
tridhjetёeshtatё
38
трийсет и осем
tridhjetёetetё
39
трийсет и девет
tridhjetёenёntё
40
четирийсет
dyzet
41
четирийсет и едно
dyzetenjё
42
четирийсет и две
dyzetёedy
43
четирийсет и три
dyzetёetre
44
четирийсет и четири
dyzetёekatёr
45
четирийсет и пет
dyzetёepesё
46
четирийсет и шест
dyzetёegjashtё
47
четирийсет и седем
dyzetёeshtatё
48
четирийсет и осем
dyzetёetetё
49
четирийсет и девет
dyzetёenёntё
50
петдесет
pesёdhjetё
51
петдесет и едно
pesёdhjetёenjё
52
петдесет и две
pesёdhjetёedy
53
петдесет и три
pesёdhjetёetre
54
петдесет и четири
pesёdhjetёekatёr
55
петдесет и пет
pesёdhjetёepesё
56
петдесет и шест
pesёdhjetёegjashtё
57
петдесет и седем
pesёdhjetёeshtatё
58
петдесет и осем
pesёdhjetёetetё
59
петдесет и девет
pesёdhjetёenёntё
60
шейсет
gjashtёdhjetё
61
шейсет и едно
gjashtёdhjetёenjё
62
шейсет и две
gjashtёdhjetёedy
63
шейсет и три
gjashtёdhjetёetre
64
шейсет и четири
gjashtёdhjetёekatёr
65
шейсет и пет
gjashtёdhjetёepesё
66
шейсет и шест
gjashtёdhjetёegjashtё
67
шейсет и седем
gjashtёdhjetёeshtatё
68
шейсет и осем
gjashtёdhjetёetetё
69
шейсет и девет
gjashtёdhjetёenёntё
70
седемдесет
shtatёdhjetё
71
седемдесет и едно
shtatёdhjetёenjё
72
седемдесет и две
shtatёdhjetёedy
73
седемдесет и три
shtatёdhjetёetre
74
седемдесет и четири
shtatёdhjetёekatёr
75
седемдесет и пет
shtatёdhjetёepesё
76
седемдесет и шест
shtatёdhjetёegjashtё
77
седемдесет и седем
shtatёdhjetёeshtatё
78
седемдесет и осем
shtatёdhjetёetetё
79
седемдесет и девет
shtatёdhjetёenёntё
80
осемдесет
tetёdhjetё
81
осемдесет и едно
tetёdhjetёenjё
82
осемдесет и две
tetёdhjetёedy
83
осемдесет и три
tetёdhjetёetre
84
осемдесет и четири
tetёdhjetёekatёr
85
осемдесет и пет
tetёdhjetёepesё
86
осемдесет и шест
tetёdhjetёegjashtё
87
осемдесет и седем
tetёdhjetёeshtatё
88
осемдесет и осем
tetёdhjetёetetё
89
осемдесет и девет
tetёdhjetёenёntё
90
деветдесет
nёntёdhjetё
91
деветдесет и едно
nёntёdhjetёenjё
92
деветдесет и две
nёntёdhjetёedy
93
деветдесет и три
nёntёdhjetёetre
94
деветдесет и четири
nёntёdhjetёekatёr
95
деветдесет и пет
nёntёdhjetёepesё
96
деветдесет и шест
nёntёdhjetёegjashtё
97
деветдесет и седем
nёntёdhjetёeshtatё
98
деветдесет и осем
nёntёdhjetёetetё
99
деветдесет и девет
nёntёdhjetёenёntё
100
сто
njёqind

Comments

Loading Comments