Numrat në Estonisht

Numrat në Estonisht

#ShqipEstonishtSound
1njёüks-
2dykaks-
3trekolm-
4katёrneli-
5pesёviis-
6gjashtёkuus-
7shtatёseitse-
8tetёkaheksa-
9nёntёüheksa-
10dhjetёkümme-
11njёmbёdhjetёüksteist-
12dymbёdhjetёkaksteist-
13trembёdhjetёkolmteist-
14katёrmbёdhjetёneliteist-
15pesёmbёdhjetёviisteist-
16gjashtёmbёdhjetёkuusteist-
17shtatёmbёdhjetёseitseteist-
18tetёmbёdhjetёkaheksateist-
19nёntёmbёdhjetёüheksateist-
20njёzetkakskümmend-
21njёzetenjёkakskümmend üks-
22njёzetedykakskümmend kaks-
23njёzetetrekakskümmend kolm-
24njёzetekatёrkakskümmend neli-
25njёzetepesёkakskümmend viis-
26njёzetegjashtёkakskümmend kuus-
27njёzeteshtatёkakskümmend seitse-
28njёzetetetёkakskümmend kaheksa-
29njёzetenёntёkakskümmend üheksa-
30tridhjetёkolmkümmend-
31tridhjetёenjёkolmkümmend üks-
32tridhjetёedykolmkümmend kaks-
33tridhjetёetrekolmkümmend kolm-
34tridhjetёekatёrkolmkümmend neli-
35tridhjetёepesёkolmkümmend viis-
36tridhjetёegjashtёkolmkümmend kuus-
37tridhjetёeshtatёkolmkümmend seitse-
38tridhjetёetetёkolmkümmend kaheksa-
39tridhjetёenёntёkolmkümmend üheksa-
40dyzetnelikümmend-
41dyzetenjёnelikümmend üks-
42dyzetёedynelikümmend kaks-
43dyzetёetrenelikümmend kolm-
44dyzetёekatёrnelikümmend neli-
45dyzetёepesёnelikümmend viis-
46dyzetёegjashtёnelikümmend kuus-
47dyzetёeshtatёnelikümmend seitse-
48dyzetёetetёnelikümmend kaheksa-
49dyzetёenёntёnelikümmend üheksa-
50pesёdhjetёviiskümmend-
51pesёdhjetёenjёviiskümmend üks-
52pesёdhjetёedyviiskümmend kaks-
53pesёdhjetёetreviiskümmend kolm-
54pesёdhjetёekatёrviiskümmend neli-
55pesёdhjetёepesёviiskümmend viis-
56pesёdhjetёegjashtёviiskümmend kuus-
57pesёdhjetёeshtatёviiskümmend seitse-
58pesёdhjetёetetёviiskümmend kaheksa-
59pesёdhjetёenёntёviiskümmend üheksa-
60gjashtёdhjetёkuuskümmend-
61gjashtёdhjetёenjёkuuskümmend üks-
62gjashtёdhjetёedykuuskümmend kaks-
63gjashtёdhjetёetrekuuskümmend kolm-
64gjashtёdhjetёekatёrkuuskümmend neli-
65gjashtёdhjetёepesёkuuskümmend viis-
66gjashtёdhjetёegjashtёkuuskümmend kuus-
67gjashtёdhjetёeshtatёkuuskümmend seitse-
68gjashtёdhjetёetetёkuuskümmend kaheksa-
69gjashtёdhjetёenёntёkuuskümmend üheksa-
70shtatёdhjetёseitsekümmend-
71shtatёdhjetёenjёseitsekümmend üks-
72shtatёdhjetёedyseitsekümmend kaks-
73shtatёdhjetёetreseitsekümmend kolm-
74shtatёdhjetёekatёrseitsekümmend neli-
75shtatёdhjetёepesёseitsekümmend viis-
76shtatёdhjetёegjashtёseitsekümmend kuus-
77shtatёdhjetёeshtatёseitsekümmend seitse-
78shtatёdhjetёetetёseitsekümmend kaheksa-
79shtatёdhjetёenёntёseitsekümmend üheksa-
80tetёdhjetёkaheksakümmend-
81tetёdhjetёenjёkaheksakümmend üks-
82tetёdhjetёedykaheksakümmend kaks-
83tetёdhjetёetrekaheksakümmend kolm-
84tetёdhjetёekatёrkaheksakümmend neli-
85tetёdhjetёepesёkaheksakümmend viis-
86tetёdhjetёegjashtёkaheksakümmend kuus-
87tetёdhjetёeshtatёkaheksakümmend seitse-
88tetёdhjetёetetёkaheksakümmend kaheksa-
89tetёdhjetёenёntёkaheksakümmend üheksa-
90nёntёdhjetёüheksakümmend-
91nёntёdhjetёenjёüheksakümmend üks-
92nёntёdhjetёedyüheksakümmend kaks-
93nёntёdhjetёetreüheksakümmend kolm-
94nёntёdhjetёekatёrüheksakümmend neli-
95nёntёdhjetёepesёüheksakümmend viis-
96nёntёdhjetёegjashtёüheksakümmend kuus-
97nёntёdhjetёeshtatёüheksakümmend seitse-
98nёntёdhjetёetetёüheksakümmend kaheksa-
99nёntёdhjetёenёntёüheksakümmend üheksa-
100njёqindsada-
0zeronull-

Comments

Loading Comments