Numrat në Japonisht

Numrat në Japonisht

0
(ゼロ/零)
zero
1
njё
2
dy
3
tre
4
katёr
5
pesё
6
gjashtё
7
shtatё
8
tetё
9
nёntё
10
dhjetё
11
十一
njёmbёdhjetё
12
十二
dymbёdhjetё
13
十三
trembёdhjetё
14
十四
katёrmbёdhjetё
15
十五
pesёmbёdhjetё
16
十六
gjashtёmbёdhjetё
17
十七
shtatёmbёdhjetё
18
十八
tetёmbёdhjetё
19
十九
nёntёmbёdhjetё
20
二十
njёzet
21
二十一
njёzetenjё
22
二十二
njёzetedy
23
二十三
njёzetetre
24
二十四
njёzetekatёr
25
二十五
njёzetepesё
26
二十六
njёzetegjashtё
27
二十七
njёzeteshtatё
28
二十八
njёzetetetё
29
二十九
njёzetenёntё
30
三十
tridhjetё
31
三十一
tridhjetёenjё
32
三十二
tridhjetёedy
33
三十三
tridhjetёetre
34
三十四
tridhjetёekatёr
35
三十五
tridhjetёepesё
36
三十六
tridhjetёegjashtё
37
三十七
tridhjetёeshtatё
38
三十八
tridhjetёetetё
39
三十九
tridhjetёenёntё
40
四十
dyzet
41
四十一
dyzetenjё
42
四十二
dyzetёedy
43
四十三
dyzetёetre
44
四十四
dyzetёekatёr
45
四十五
dyzetёepesё
46
四十六
dyzetёegjashtё
47
四十七
dyzetёeshtatё
48
四十八
dyzetёetetё
49
四十九
dyzetёenёntё
50
五十
pesёdhjetё
51
五十一
pesёdhjetёenjё
52
五十二
pesёdhjetёedy
53
五十三
pesёdhjetёetre
54
五十四
pesёdhjetёekatёr
55
五十五
pesёdhjetёepesё
56
五十六
pesёdhjetёegjashtё
57
五十七
pesёdhjetёeshtatё
58
五十八
pesёdhjetёetetё
59
五十九
pesёdhjetёenёntё
60
六十
gjashtёdhjetё
61
六十一
gjashtёdhjetёenjё
62
六十二
gjashtёdhjetёedy
63
六十三
gjashtёdhjetёetre
64
六十四
gjashtёdhjetёekatёr
65
六十五
gjashtёdhjetёepesё
66
六十六
gjashtёdhjetёegjashtё
67
六十七
gjashtёdhjetёeshtatё
68
六十八
gjashtёdhjetёetetё
69
六十九
gjashtёdhjetёenёntё
70
七十
shtatёdhjetё
71
七十一
shtatёdhjetёenjё
72
七十二
shtatёdhjetёedy
73
七十三
shtatёdhjetёetre
74
七十四
shtatёdhjetёekatёr
75
七十五
shtatёdhjetёepesё
76
七十六
shtatёdhjetёegjashtё
77
七十七
shtatёdhjetёeshtatё
78
七十八
shtatёdhjetёetetё
79
七十九
shtatёdhjetёenёntё
80
八十
tetёdhjetё
81
八十一
tetёdhjetёenjё
82
八十二
tetёdhjetёedy
83
八十三
tetёdhjetёetre
84
八十四
tetёdhjetёekatёr
85
八十五
tetёdhjetёepesё
86
八十六
tetёdhjetёegjashtё
87
八十七
tetёdhjetёeshtatё
88
八十八
tetёdhjetёetetё
89
八十九
tetёdhjetёenёntё
90
九十
nёntёdhjetё
91
九十一
nёntёdhjetёenjё
92
九十二
nёntёdhjetёedy
93
九十三
nёntёdhjetёetre
94
九十四
nёntёdhjetёekatёr
95
九十五
nёntёdhjetёepesё
96
九十六
nёntёdhjetёegjashtё
97
九十七
nёntёdhjetёeshtatё
98
九十八
nёntёdhjetёetetё
99
九十九
nёntёdhjetёenёntё
100
njёqind

Comments

Loading Comments