Numrat në Kazakisht

Numrat në Kazakisht

0
нөл
zero
1
бір
njё
2
екі
dy
3
үш
tre
4
төрт
katёr
5
бес
pesё
6
алты
gjashtё
7
жеті
shtatё
8
сегіз
tetё
9
тоғыз
nёntё
10
он
dhjetё
11
он бір
njёmbёdhjetё
12
он екі
dymbёdhjetё
13
он үш
trembёdhjetё
14
он төрт
katёrmbёdhjetё
15
он бес
pesёmbёdhjetё
16
он алты
gjashtёmbёdhjetё
17
он жеті
shtatёmbёdhjetё
18
он сегіз
tetёmbёdhjetё
19
он тоғыз
nёntёmbёdhjetё
20
жиырма
njёzet
21
жиырма бір
njёzetenjё
22
жиырма екі
njёzetedy
23
жиырма үш
njёzetetre
24
жиырма төрт
njёzetekatёr
25
жиырма бес
njёzetepesё
26
жиырма алты
njёzetegjashtё
27
жиырма жеті
njёzeteshtatё
28
жиырма сегіз
njёzetetetё
29
жиырма тоғыз
njёzetenёntё
30
отыз
tridhjetё
31
Отыз бір
tridhjetёenjё
32
Отыз екі
tridhjetёedy
33
отыз үш
tridhjetёetre
34
Отыз төрт
tridhjetёekatёr
35
Отыз бес
tridhjetёepesё
36
отыз алты
tridhjetёegjashtё
37
Отыз жеті
tridhjetёeshtatё
38
Отыз сегіз
tridhjetёetetё
39
Отыз тоғыз
tridhjetёenёntё
40
қырық
dyzet
41
Қырық бір
dyzetenjё
42
қырық екі
dyzetёedy
43
қырық үш
dyzetёetre
44
қырық төрт
dyzetёekatёr
45
қырық бес
dyzetёepesё
46
Қырық алты
dyzetёegjashtё
47
қырық жеті
dyzetёeshtatё
48
қырық сегіз
dyzetёetetё
49
қырық тоғыз
dyzetёenёntё
50
елу
pesёdhjetё
51
елу бір
pesёdhjetёenjё
52
елу екі
pesёdhjetёedy
53
елу үш
pesёdhjetёetre
54
елу төрт
pesёdhjetёekatёr
55
елу бес
pesёdhjetёepesё
56
елу алты
pesёdhjetёegjashtё
57
елу жеті
pesёdhjetёeshtatё
58
елу сегіз
pesёdhjetёetetё
59
елу тоғыз
pesёdhjetёenёntё
60
алпыс
gjashtёdhjetё
61
Алпыс бір
gjashtёdhjetёenjё
62
алпыс екі
gjashtёdhjetёedy
63
алпыс үш
gjashtёdhjetёetre
64
Алпыс төрт
gjashtёdhjetёekatёr
65
алпыс бес
gjashtёdhjetёepesё
66
Алпыс алты
gjashtёdhjetёegjashtё
67
Алпыс жеті
gjashtёdhjetёeshtatё
68
алпыс сегіз
gjashtёdhjetёetetё
69
Алпыс тоғыз
gjashtёdhjetёenёntё
70
жетпіс
shtatёdhjetё
71
жетпіс бір
shtatёdhjetёenjё
72
жетпіс екі
shtatёdhjetёedy
73
жетпіс үш
shtatёdhjetёetre
74
жетпіс төрт
shtatёdhjetёekatёr
75
жетпіс бес
shtatёdhjetёepesё
76
жетпіс алты
shtatёdhjetёegjashtё
77
жетпіс жеті
shtatёdhjetёeshtatё
78
жетпіс сегіз
shtatёdhjetёetetё
79
жетпіс тоғыз
shtatёdhjetёenёntё
80
сексен
tetёdhjetё
81
сексен бір
tetёdhjetёenjё
82
сексен екі
tetёdhjetёedy
83
сексен үш
tetёdhjetёetre
84
сексен төрт
tetёdhjetёekatёr
85
сексен бес
tetёdhjetёepesё
86
сексен алты
tetёdhjetёegjashtё
87
сексен жеті
tetёdhjetёeshtatё
88
сексен сегіз
tetёdhjetёetetё
89
сексен тоғыз
tetёdhjetёenёntё
90
тоқсан
nёntёdhjetё
91
тоқсан бір
nёntёdhjetёenjё
92
тоқсан екі
nёntёdhjetёedy
93
тоқсан үш
nёntёdhjetёetre
94
тоқсан төрт
nёntёdhjetёekatёr
95
тоқсан бес
nёntёdhjetёepesё
96
тоқсан алты
nёntёdhjetёegjashtё
97
тоқсан жеті
nёntёdhjetёeshtatё
98
тоқсан сегіз
nёntёdhjetёetetё
99
тоқсан тоғыз
nёntёdhjetёenёntё
100
жүз
njёqind

Comments

Loading Comments