Numrat në Latinisht

Numrat në Latinisht

0
nihil
zero
1
ūnus
njё
2
duo
dy
3
trēs
tre
4
quattuor
katёr
5
quīnque
pesё
6
sex
gjashtё
7
septem
shtatё
8
octō
tetё
9
novem
nёntё
10
decem
dhjetё
11
ūndecim
njёmbёdhjetё
12
duodēcim
dymbёdhjetё
13
trēdecim
trembёdhjetё
14
quattuordecim
katёrmbёdhjetё
15
quīndecim
pesёmbёdhjetё
16
sēdecim
gjashtёmbёdhjetё
17
septendecim
shtatёmbёdhjetё
18
duodēvīgintī
tetёmbёdhjetё
19
ūndēvīgintī
nёntёmbёdhjetё
20
vīgintī
njёzet
21
vīgintī ūnus
njёzetenjё
22
vīgintī duo
njёzetedy
23
vīgintī trēs
njёzetetre
24
vīgintī quattuor
njёzetekatёr
25
vīgintī quīnque
njёzetepesё
26
vīgintī sex
njёzetegjashtё
27
vīgintī septem
njёzeteshtatё
28
vīgintī octō
njёzetetetё
29
vīgintī novem
njёzetenёntё
30
trīgintā
tridhjetё
31
trīgintā ūnus
tridhjetёenjё
32
trīgintā duo
tridhjetёedy
33
trīgintā trēs
tridhjetёetre
34
trīgintā quattuor
tridhjetёekatёr
35
trīgintā quīnque
tridhjetёepesё
36
trīgintā sex
tridhjetёegjashtё
37
trīgintā septem
tridhjetёeshtatё
38
trīgintā octō
tridhjetёetetё
39
trīgintā novem
tridhjetёenёntё
40
quadrāgintā
dyzet
41
quadrāgintā ūnus
dyzetenjё
42
quadrāgintā duo
dyzetёedy
43
quadrāgintā trēs
dyzetёetre
44
quadrāgintā quattuor
dyzetёekatёr
45
quadrāgintā quīnque
dyzetёepesё
46
quadrāgintā sex
dyzetёegjashtё
47
quadrāgintā septem
dyzetёeshtatё
48
quadrāgintā octō
dyzetёetetё
49
quadrāgintā novem
dyzetёenёntё
50
quīnquāgintā
pesёdhjetё
51
quīnquāgintā ūnus
pesёdhjetёenjё
52
quīnquāgintā duo
pesёdhjetёedy
53
quīnquāgintā trēs
pesёdhjetёetre
54
quīnquāgintā quattuor
pesёdhjetёekatёr
55
quīnquāgintā quīnque
pesёdhjetёepesё
56
quīnquāgintā sex
pesёdhjetёegjashtё
57
quīnquāgintā septem
pesёdhjetёeshtatё
58
quīnquāgintā octō
pesёdhjetёetetё
59
quīnquāgintā novem
pesёdhjetёenёntё
60
sexāgintā
gjashtёdhjetё
61
sexāgintā ūnus
gjashtёdhjetёenjё
62
sexāgintā duo
gjashtёdhjetёedy
63
sexāgintā trēs
gjashtёdhjetёetre
64
sexāgintā quattuor
gjashtёdhjetёekatёr
65
sexāgintā quīnque
gjashtёdhjetёepesё
66
sexāgintā sex
gjashtёdhjetёegjashtё
67
sexāgintā septem
gjashtёdhjetёeshtatё
68
sexāgintā octō
gjashtёdhjetёetetё
69
sexāgintā novem
gjashtёdhjetёenёntё
70
septuāgintā
shtatёdhjetё
71
septuāgintā ūnus
shtatёdhjetёenjё
72
septuāgintā duo
shtatёdhjetёedy
73
septuāgintā trēs
shtatёdhjetёetre
74
septuāgintā quattuor
shtatёdhjetёekatёr
75
septuāgintā quīnque
shtatёdhjetёepesё
76
septuāgintā sex
shtatёdhjetёegjashtё
77
septuāgintā septem
shtatёdhjetёeshtatё
78
septuāgintā octō
shtatёdhjetёetetё
79
septuāgintā novem
shtatёdhjetёenёntё
80
octōgintā
tetёdhjetё
81
octōgintā ūnus
tetёdhjetёenjё
82
octōgintā duo
tetёdhjetёedy
83
octōgintā trēs
tetёdhjetёetre
84
octōgintā quattuor
tetёdhjetёekatёr
85
octōgintā quīnque
tetёdhjetёepesё
86
octōgintā sex
tetёdhjetёegjashtё
87
octōgintā septem
tetёdhjetёeshtatё
88
octōgintā octo
tetёdhjetёetetё
89
octōgintā novem
tetёdhjetёenёntё
90
nōnāgintā
nёntёdhjetё
91
nōnāgintā ūnus
nёntёdhjetёenjё
92
nōnāgintā duo
nёntёdhjetёedy
93
nōnāgintā trēs
nёntёdhjetёetre
94
nōnāgintā quattuor
nёntёdhjetёekatёr
95
nōnāgintā quīnque
nёntёdhjetёepesё
96
nōnāgintā sex
nёntёdhjetёegjashtё
97
nōnāgintā septem
nёntёdhjetёeshtatё
98
nōnāgintā octō
nёntёdhjetёetetё
99
nōnāgintā novem
nёntёdhjetёenёntё
100
centum
njёqind

Comments

Loading Comments