Numrat në Latinisht

Numrat në Latinisht

#ShqipLatinishtSound
0zeronihil-
1njёūnus-
2dyduo-
3tretrēs-
4katёrquattuor-
5pesёquīnque-
6gjashtёsex-
7shtatёseptem-
8tetёoctō-
9nёntёnovem-
10dhjetёdecem-
11njёmbёdhjetёūndecim-
12dymbёdhjetёduodēcim-
13trembёdhjetёtrēdecim-
14katёrmbёdhjetёquattuordecim-
15pesёmbёdhjetёquīndecim-
16gjashtёmbёdhjetёsēdecim-
17shtatёmbёdhjetёseptendecim-
18tetёmbёdhjetёduodēvīgintī-
19nёntёmbёdhjetёūndēvīgintī-
20njёzetvīgintī-
21njёzetenjёvīgintī ūnus-
22njёzetedyvīgintī duo-
23njёzetetrevīgintī trēs-
24njёzetekatёrvīgintī quattuor-
25njёzetepesёvīgintī quīnque-
26njёzetegjashtёvīgintī sex-
27njёzeteshtatёvīgintī septem-
28njёzetetetёvīgintī octō-
29njёzetenёntёvīgintī novem-
30tridhjetёtrīgintā-
31tridhjetёenjёtrīgintā ūnus-
32tridhjetёedytrīgintā duo-
33tridhjetёetretrīgintā trēs-
34tridhjetёekatёrtrīgintā quattuor-
35tridhjetёepesёtrīgintā quīnque-
36tridhjetёegjashtёtrīgintā sex-
37tridhjetёeshtatёtrīgintā septem-
38tridhjetёetetёtrīgintā octō-
39tridhjetёenёntёtrīgintā novem-
40dyzetquadrāgintā-
41dyzetenjёquadrāgintā ūnus-
42dyzetёedyquadrāgintā duo-
43dyzetёetrequadrāgintā trēs-
44dyzetёekatёrquadrāgintā quattuor-
45dyzetёepesёquadrāgintā quīnque-
46dyzetёegjashtёquadrāgintā sex-
47dyzetёeshtatёquadrāgintā septem-
48dyzetёetetёquadrāgintā octō-
49dyzetёenёntёquadrāgintā novem-
50pesёdhjetёquīnquāgintā-
51pesёdhjetёenjёquīnquāgintā ūnus-
52pesёdhjetёedyquīnquāgintā duo-
53pesёdhjetёetrequīnquāgintā trēs-
54pesёdhjetёekatёrquīnquāgintā quattuor-
55pesёdhjetёepesёquīnquāgintā quīnque-
56pesёdhjetёegjashtёquīnquāgintā sex-
57pesёdhjetёeshtatёquīnquāgintā septem-
58pesёdhjetёetetёquīnquāgintā octō-
59pesёdhjetёenёntёquīnquāgintā novem-
60gjashtёdhjetёsexāgintā-
61gjashtёdhjetёenjёsexāgintā ūnus-
62gjashtёdhjetёedysexāgintā duo-
63gjashtёdhjetёetresexāgintā trēs-
64gjashtёdhjetёekatёrsexāgintā quattuor-
65gjashtёdhjetёepesёsexāgintā quīnque-
66gjashtёdhjetёegjashtёsexāgintā sex-
67gjashtёdhjetёeshtatёsexāgintā septem-
68gjashtёdhjetёetetёsexāgintā octō-
69gjashtёdhjetёenёntёsexāgintā novem-
70shtatёdhjetёseptuāgintā-
71shtatёdhjetёenjёseptuāgintā ūnus-
72shtatёdhjetёedyseptuāgintā duo-
73shtatёdhjetёetreseptuāgintā trēs-
74shtatёdhjetёekatёrseptuāgintā quattuor-
75shtatёdhjetёepesёseptuāgintā quīnque-
76shtatёdhjetёegjashtёseptuāgintā sex-
77shtatёdhjetёeshtatёseptuāgintā septem-
78shtatёdhjetёetetёseptuāgintā octō-
79shtatёdhjetёenёntёseptuāgintā novem-
80tetёdhjetёoctōgintā-
81tetёdhjetёenjёoctōgintā ūnus-
82tetёdhjetёedyoctōgintā duo-
83tetёdhjetёetreoctōgintā trēs-
84tetёdhjetёekatёroctōgintā quattuor-
85tetёdhjetёepesёoctōgintā quīnque-
86tetёdhjetёegjashtёoctōgintā sex-
87tetёdhjetёeshtatёoctōgintā septem-
88tetёdhjetёetetёoctōgintā octo-
89tetёdhjetёenёntёoctōgintā novem-
90nёntёdhjetёnōnāgintā-
91nёntёdhjetёenjёnōnāgintā ūnus-
92nёntёdhjetёedynōnāgintā duo-
93nёntёdhjetёetrenōnāgintā trēs-
94nёntёdhjetёekatёrnōnāgintā quattuor-
95nёntёdhjetёepesёnōnāgintā quīnque-
96nёntёdhjetёegjashtёnōnāgintā sex-
97nёntёdhjetёeshtatёnōnāgintā septem-
98nёntёdhjetёetetёnōnāgintā octō-
99nёntёdhjetёenёntёnōnāgintā novem-
100njёqindcentum-

Comments

Loading Comments