Numrat në Letonisht

Numrat në Letonisht

#ShqipLetonishtSound
0zeronulle-
1njёviens-
2dydivi-
3tretrīs-
4katёrčetri-
5pesёpieci-
6gjashtёseši-
7shtatёseptiņi-
8tetёastoņi-
9nёntёdeviņi-
10dhjetёdesmit-
11njёmbёdhjetёvienpadsmit-
12dymbёdhjetёdivpadsmit-
13trembёdhjetёtrīspadsmit-
14katёrmbёdhjetёčetrpadsmit-
15pesёmbёdhjetёpiecpadsmit-
16gjashtёmbёdhjetёsešpadsmit-
17shtatёmbёdhjetёseptiņpadsmit-
18tetёmbёdhjetёastoņpadsmit-
19nёntёmbёdhjetёdeviņpadsmit-
20njёzetdivdesmit-
21njёzetenjёdivdesmit viens-
22njёzetedydivdesmit divi-
23njёzetetredivdesmit trīs-
24njёzetekatёrdivdesmit četri-
25njёzetepesёdivdesmit pieci-
26njёzetegjashtёdivdesmit seši-
27njёzeteshtatёdivdesmit septiņi-
28njёzetetetёdivdesmit astoņi-
29njёzetenёntёdivdesmit deviņi-
30tridhjetёtrīsdesmit-
31tridhjetёenjёtrīsdesmit viens-
32tridhjetёedytrīsdesmit divi-
33tridhjetёetretrīsdesmit trīs-
34tridhjetёekatёrtrīsdesmit četri-
35tridhjetёepesёtrīsdesmit pieci-
36tridhjetёegjashtёtrīsdesmit seši-
37tridhjetёeshtatёtrīsdesmit septiņi-
38tridhjetёetetёtrīsdesmit astoņi-
39tridhjetёenёntёtrīsdesmit deviņi-
40dyzetčetrdesmit-
41dyzetenjёčetrdesmit viens-
42dyzetёedyčetrdesmit divi-
43dyzetёetrečetrdesmit trīs-
44dyzetёekatёrčetrdesmit četri-
45dyzetёepesёčetrdesmit pieci-
46dyzetёegjashtёčetrdesmit seši-
47dyzetёeshtatёčetrdesmit septiņi-
48dyzetёetetёčetrdesmit astoņi-
49dyzetёenёntёčetrdesmit deviņi-
50pesёdhjetёpiecdesmit-
51pesёdhjetёenjёpiecdesmit viens-
52pesёdhjetёedypiecdesmit divi-
53pesёdhjetёetrepiecdesmit trīs-
54pesёdhjetёekatёrpiecdesmit četri-
55pesёdhjetёepesёpiecdesmit pieci-
56pesёdhjetёegjashtёpiecdesmit seši-
57pesёdhjetёeshtatёpiecdesmit sepiņi-
58pesёdhjetёetetёpiecdesmit astoņi-
59pesёdhjetёenёntёpiecdesmit deviņi-
60gjashtёdhjetёsešdesmit-
61gjashtёdhjetёenjёsešdesmit viens-
62gjashtёdhjetёedysešdesmit divi-
63gjashtёdhjetёetresešdesmit trīs-
64gjashtёdhjetёekatёrsešdesmit četri-
65gjashtёdhjetёepesёsešdesmit pieci-
66gjashtёdhjetёegjashtёsešdesmit seši-
67gjashtёdhjetёeshtatёsešdesmit septiņi-
68gjashtёdhjetёetetёsešdesmit astoņi-
69gjashtёdhjetёenёntёsešdesmit deviņi-
70shtatёdhjetёseptiņdesmit-
71shtatёdhjetёenjёseptiņdesmit viens-
72shtatёdhjetёedyseptiņdesmit divi-
73shtatёdhjetёetreseptiņdesmit trīs-
74shtatёdhjetёekatёrseptiņdesmit četri-
75shtatёdhjetёepesёseptiņdesmit pieci-
76shtatёdhjetёegjashtёseptiņdesmit seši-
77shtatёdhjetёeshtatёseptiņdesmit septiņi-
78shtatёdhjetёetetёseptiņdesmit astoņi-
79shtatёdhjetёenёntёseptiņdesmit deviņi-
80tetёdhjetёastoņdesmit-
81tetёdhjetёenjёastoņdesmit viens-
82tetёdhjetёedyastoņdesmit divi-
83tetёdhjetёetreastoņdesmit trīs-
84tetёdhjetёekatёrastoņdesmit četri-
85tetёdhjetёepesёastoņdesmit pieci-
86tetёdhjetёegjashtёastoņdesmit seši-
87tetёdhjetёeshtatёastoņdesmit septiņi-
88tetёdhjetёetetёastoņdesmit astoņi-
89tetёdhjetёenёntёastoņdesmit deviņi-
90nёntёdhjetёdeviņdesmit-
91nёntёdhjetёenjёdeviņdesmit viens-
92nёntёdhjetёedydeviņdesmit divi-
93nёntёdhjetёetredeviņdesmit trīs-
94nёntёdhjetёekatёrdeviņdesmit četri-
95nёntёdhjetёepesёdeviņdesmit pieci-
96nёntёdhjetёegjashtёdeviņdesmit seši-
97nёntёdhjetёeshtatёdeviņdesmit septiņi-
98nёntёdhjetёetetёdeviņdesmit astoņi-
99nёntёdhjetёenёntёdeviņdesmit deviņi-
100njёqindsimts-

Comments

Loading Comments