Numrat në Letonisht

Numrat në Letonisht

0
nulle
zero
1
viens
njё
2
divi
dy
3
trīs
tre
4
četri
katёr
5
pieci
pesё
6
seši
gjashtё
7
septiņi
shtatё
8
astoņi
tetё
9
deviņi
nёntё
10
desmit
dhjetё
11
vienpadsmit
njёmbёdhjetё
12
divpadsmit
dymbёdhjetё
13
trīspadsmit
trembёdhjetё
14
četrpadsmit
katёrmbёdhjetё
15
piecpadsmit
pesёmbёdhjetё
16
sešpadsmit
gjashtёmbёdhjetё
17
septiņpadsmit
shtatёmbёdhjetё
18
astoņpadsmit
tetёmbёdhjetё
19
deviņpadsmit
nёntёmbёdhjetё
20
divdesmit
njёzet
21
divdesmit viens
njёzetenjё
22
divdesmit divi
njёzetedy
23
divdesmit trīs
njёzetetre
24
divdesmit četri
njёzetekatёr
25
divdesmit pieci
njёzetepesё
26
divdesmit seši
njёzetegjashtё
27
divdesmit septiņi
njёzeteshtatё
28
divdesmit astoņi
njёzetetetё
29
divdesmit deviņi
njёzetenёntё
30
trīsdesmit
tridhjetё
31
trīsdesmit viens
tridhjetёenjё
32
trīsdesmit divi
tridhjetёedy
33
trīsdesmit trīs
tridhjetёetre
34
trīsdesmit četri
tridhjetёekatёr
35
trīsdesmit pieci
tridhjetёepesё
36
trīsdesmit seši
tridhjetёegjashtё
37
trīsdesmit septiņi
tridhjetёeshtatё
38
trīsdesmit astoņi
tridhjetёetetё
39
trīsdesmit deviņi
tridhjetёenёntё
40
četrdesmit
dyzet
41
četrdesmit viens
dyzetenjё
42
četrdesmit divi
dyzetёedy
43
četrdesmit trīs
dyzetёetre
44
četrdesmit četri
dyzetёekatёr
45
četrdesmit pieci
dyzetёepesё
46
četrdesmit seši
dyzetёegjashtё
47
četrdesmit septiņi
dyzetёeshtatё
48
četrdesmit astoņi
dyzetёetetё
49
četrdesmit deviņi
dyzetёenёntё
50
piecdesmit
pesёdhjetё
51
piecdesmit viens
pesёdhjetёenjё
52
piecdesmit divi
pesёdhjetёedy
53
piecdesmit trīs
pesёdhjetёetre
54
piecdesmit četri
pesёdhjetёekatёr
55
piecdesmit pieci
pesёdhjetёepesё
56
piecdesmit seši
pesёdhjetёegjashtё
57
piecdesmit sepiņi
pesёdhjetёeshtatё
58
piecdesmit astoņi
pesёdhjetёetetё
59
piecdesmit deviņi
pesёdhjetёenёntё
60
sešdesmit
gjashtёdhjetё
61
sešdesmit viens
gjashtёdhjetёenjё
62
sešdesmit divi
gjashtёdhjetёedy
63
sešdesmit trīs
gjashtёdhjetёetre
64
sešdesmit četri
gjashtёdhjetёekatёr
65
sešdesmit pieci
gjashtёdhjetёepesё
66
sešdesmit seši
gjashtёdhjetёegjashtё
67
sešdesmit septiņi
gjashtёdhjetёeshtatё
68
sešdesmit astoņi
gjashtёdhjetёetetё
69
sešdesmit deviņi
gjashtёdhjetёenёntё
70
septiņdesmit
shtatёdhjetё
71
septiņdesmit viens
shtatёdhjetёenjё
72
septiņdesmit divi
shtatёdhjetёedy
73
septiņdesmit trīs
shtatёdhjetёetre
74
septiņdesmit četri
shtatёdhjetёekatёr
75
septiņdesmit pieci
shtatёdhjetёepesё
76
septiņdesmit seši
shtatёdhjetёegjashtё
77
septiņdesmit septiņi
shtatёdhjetёeshtatё
78
septiņdesmit astoņi
shtatёdhjetёetetё
79
septiņdesmit deviņi
shtatёdhjetёenёntё
80
astoņdesmit
tetёdhjetё
81
astoņdesmit viens
tetёdhjetёenjё
82
astoņdesmit divi
tetёdhjetёedy
83
astoņdesmit trīs
tetёdhjetёetre
84
astoņdesmit četri
tetёdhjetёekatёr
85
astoņdesmit pieci
tetёdhjetёepesё
86
astoņdesmit seši
tetёdhjetёegjashtё
87
astoņdesmit septiņi
tetёdhjetёeshtatё
88
astoņdesmit astoņi
tetёdhjetёetetё
89
astoņdesmit deviņi
tetёdhjetёenёntё
90
deviņdesmit
nёntёdhjetё
91
deviņdesmit viens
nёntёdhjetёenjё
92
deviņdesmit divi
nёntёdhjetёedy
93
deviņdesmit trīs
nёntёdhjetёetre
94
deviņdesmit četri
nёntёdhjetёekatёr
95
deviņdesmit pieci
nёntёdhjetёepesё
96
deviņdesmit seši
nёntёdhjetёegjashtё
97
deviņdesmit septiņi
nёntёdhjetёeshtatё
98
deviņdesmit astoņi
nёntёdhjetёetetё
99
deviņdesmit deviņi
nёntёdhjetёenёntё
100
simts
njёqind

Comments

Loading Comments