Numrat në Lituanisht

Numrat në Lituanisht

#ShqipLituanishtSound
0zeronulis-
1njёvienas-
2dydu-
3tretrys-
4katёrketuri-
5pesёpenki-
6gjashtёšeši-
7shtatёseptyni-
8tetёaštuoni-
9nёntёdevyni-
10dhjetёdešimt-
11njёmbёdhjetёvienuolika-
12dymbёdhjetёdvylika-
13trembёdhjetёtrylika-
14katёrmbёdhjetёketuriolika-
15pesёmbёdhjetёpenkiolika-
16gjashtёmbёdhjetёšešiolika-
17shtatёmbёdhjetёseptyniolika-
18tetёmbёdhjetёaštuoniolika-
19nёntёmbёdhjetёdevyniolika-
20njёzetdvidešimt-
21njёzetenjёdvidešimt vienas-
22njёzetedydvidešimt du-
23njёzetetredvidešimt trys-
24njёzetekatёrdvidešimt keturi-
25njёzetepesёdvidešimt penki-
26njёzetegjashtёdvidešimt šeši-
27njёzeteshtatёdvidešimt septyni-
28njёzetetetёdvidešimt aštuoni-
29njёzetenёntёdvidešimt devyni-
30tridhjetёtrisdešimt-
31tridhjetёenjёtrisdešimt vienas-
32tridhjetёedytrisdešimt du-
33tridhjetёetretrisdešimt trys-
34tridhjetёekatёrtrisdešimt keturi-
35tridhjetёepesёtrisdešimt penki-
36tridhjetёegjashtёtrisdešimt šeši-
37tridhjetёeshtatёtrisdešimt septyni-
38tridhjetёetetёtrisdešimt aštuoni-
39tridhjetёenёntёtrisdešimt devyni-
40dyzetketuriasdešimt-
41dyzetenjёketuriasdešimt vienas-
42dyzetёedyketuriasdešimt du-
43dyzetёetreketuriasdešimt trys-
44dyzetёekatёrketuriasdešimt keturi-
45dyzetёepesёketuriasdešimt penki-
46dyzetёegjashtёketuriasdešimt šeši-
47dyzetёeshtatёketuriasdešimt septyni-
48dyzetёetetёketuriasdešimt aštuoni-
49dyzetёenёntёketuriasdešimt devyni-
50pesёdhjetёpenkiasdešimt-
51pesёdhjetёenjёpenkiasdešimt vienas-
52pesёdhjetёedypenkiasdešimt du-
53pesёdhjetёetrepenkiasdešimt trys-
54pesёdhjetёekatёrpenkiasdešimt keturi-
55pesёdhjetёepesёpenkiasdešimt penki-
56pesёdhjetёegjashtёpenkiasdešimt šeši-
57pesёdhjetёeshtatёpenkiasdešimt septyni-
58pesёdhjetёetetёpenkiasdešimt aštuoni-
59pesёdhjetёenёntёpenkiasdešimt devyni-
60gjashtёdhjetёšešiasdešimt-
61gjashtёdhjetёenjёšešiasdešimt vienas-
62gjashtёdhjetёedyšešiasdešimt du-
63gjashtёdhjetёetrešešiasdešimt trys-
64gjashtёdhjetёekatёršešiasdešimt keturi-
65gjashtёdhjetёepesёšešiasdešimt penki-
66gjashtёdhjetёegjashtёšešiasdešimt šeši-
67gjashtёdhjetёeshtatёšešiasdešimt septyni-
68gjashtёdhjetёetetёšešiasdešimt aštuoni-
69gjashtёdhjetёenёntёšešiasdešimt devyni-
70shtatёdhjetёseptyniasdešimt-
71shtatёdhjetёenjёseptyniasdešimt vienas-
72shtatёdhjetёedyseptyniasdešimt du-
73shtatёdhjetёetreseptyniasdešimt trys-
74shtatёdhjetёekatёrseptyniasdešimt keturi-
75shtatёdhjetёepesёseptyniasdešimt penki-
76shtatёdhjetёegjashtёseptyniasdešimt šeši-
77shtatёdhjetёeshtatёseptyniasdešimt septyni-
78shtatёdhjetёetetёseptyniasdešimt aštuoni-
79shtatёdhjetёenёntёseptyniasdešimt devyni-
80tetёdhjetёaštuoniasdešimt-
81tetёdhjetёenjёaštuoniasdešimt vienas-
82tetёdhjetёedyaštuoniasdešimt du-
83tetёdhjetёetreaštuoniasdešimt trys-
84tetёdhjetёekatёraštuoniasdešimt keturi-
85tetёdhjetёepesёaštuoniasdešimt penki-
86tetёdhjetёegjashtёaštuoniasdešimt šeši-
87tetёdhjetёeshtatёaštuoniasdešimt septyni-
88tetёdhjetёetetёaštuoniasdešimt aštuoni-
89tetёdhjetёenёntёaštuoniasdešimt devyni-
90nёntёdhjetёdevyniasdešimt-
91nёntёdhjetёenjёdevyniasdešimt vienas-
92nёntёdhjetёedydevyniasdešimt du-
93nёntёdhjetёetredevyniasdešimt trys-
94nёntёdhjetёekatёrdevyniasdešimt keturi-
95nёntёdhjetёepesёdevyniasdešimt penki-
96nёntёdhjetёegjashtёdevyniasdešimt šeši-
97nёntёdhjetёeshtatёdevyniasdešimt septyni-
98nёntёdhjetёetetёdevyniasdešimt aštuoni-
99nёntёdhjetёenёntёdevyniasdešimt devyni-
100njёqindšimtas-

Comments

Loading Comments