Numrat në Mongolisht

Numrat në Mongolisht

0
тэг
zero
1
нэг
njё
2
хоёр
dy
3
гурав
tre
4
дөрөв
katёr
5
тав
pesё
6
зургаа
gjashtё
7
долоо
shtatё
8
найм
tetё
9
ес
nёntё
10
арав
dhjetё
11
арван нэг
njёmbёdhjetё
12
арван хоёр
dymbёdhjetё
13
арван гурав
trembёdhjetё
14
арван дөрөв
katёrmbёdhjetё
15
арван тав
pesёmbёdhjetё
16
арван зургаа
gjashtёmbёdhjetё
17
арван долоо
shtatёmbёdhjetё
18
арван найм
tetёmbёdhjetё
19
арван ес
nёntёmbёdhjetё
20
хорь
njёzet
21
хорин нэг
njёzetenjё
22
хорин хоёр
njёzetedy
23
хорин гурав
njёzetetre
24
хорин дөрөв
njёzetekatёr
25
хорин тав
njёzetepesё
26
хорин зургаа
njёzetegjashtё
27
хорин долоо
njёzeteshtatё
28
хорин найм
njёzetetetё
29
хорин ес
njёzetenёntё
30
гуч
tridhjetё
31
гуч нэг
tridhjetёenjё
32
гуч хоёр
tridhjetёedy
33
гуч гурав
tridhjetёetre
34
гуч дөрөв
tridhjetёekatёr
35
гуч тав
tridhjetёepesё
36
гуч зургаа
tridhjetёegjashtё
37
гуч долоо
tridhjetёeshtatё
38
гуч найм
tridhjetёetetё
39
гуч ес
tridhjetёenёntё
40
дөч
dyzet
41
дөч нэг
dyzetenjё
42
дөч хоёр
dyzetёedy
43
дөч гурав
dyzetёetre
44
дөч дөрөв
dyzetёekatёr
45
дөч тав
dyzetёepesё
46
дөч зургаа
dyzetёegjashtё
47
дөч долоо
dyzetёeshtatё
48
дөч найм
dyzetёetetё
49
дөч ес
dyzetёenёntё
50
тави
pesёdhjetё
51
тави нэг
pesёdhjetёenjё
52
тави хоёр
pesёdhjetёedy
53
тави гурав
pesёdhjetёetre
54
тави дөрөв
pesёdhjetёekatёr
55
тави тав
pesёdhjetёepesё
56
тави зургаа
pesёdhjetёegjashtё
57
тави долоо
pesёdhjetёeshtatё
58
тави найм
pesёdhjetёetetё
59
тави ес
pesёdhjetёenёntё
60
жар
gjashtёdhjetё
61
жар нэг
gjashtёdhjetёenjё
62
жар хоёр
gjashtёdhjetёedy
63
жар гурав
gjashtёdhjetёetre
64
жар дөрөв
gjashtёdhjetёekatёr
65
жар тав
gjashtёdhjetёepesё
66
жар зургаа
gjashtёdhjetёegjashtё
67
жар долоо
gjashtёdhjetёeshtatё
68
жар найм
gjashtёdhjetёetetё
69
жар ес
gjashtёdhjetёenёntё
70
дал
shtatёdhjetё
71
дал нэг
shtatёdhjetёenjё
72
дал хоёр
shtatёdhjetёedy
73
дал гурав
shtatёdhjetёetre
74
дал дөрөв
shtatёdhjetёekatёr
75
дал тав
shtatёdhjetёepesё
76
дал зургаа
shtatёdhjetёegjashtё
77
дал долоо
shtatёdhjetёeshtatё
78
дал найм
shtatёdhjetёetetё
79
дал ес
shtatёdhjetёenёntё
80
ная
tetёdhjetё
81
ная нэг
tetёdhjetёenjё
82
ная хоёр
tetёdhjetёedy
83
ная гурав
tetёdhjetёetre
84
ная дөрөв
tetёdhjetёekatёr
85
ная тав
tetёdhjetёepesё
86
ная зургаа
tetёdhjetёegjashtё
87
ная долоо
tetёdhjetёeshtatё
88
ная найм
tetёdhjetёetetё
89
ная ес
tetёdhjetёenёntё
90
ер
nёntёdhjetё
91
ер нэг
nёntёdhjetёenjё
92
ер хоёр
nёntёdhjetёedy
93
ер гурав
nёntёdhjetёetre
94
ер дөрөв
nёntёdhjetёekatёr
95
ер тав
nёntёdhjetёepesё
96
ер зургаа
nёntёdhjetёegjashtё
97
ер долоо
nёntёdhjetёeshtatё
98
ер найм
nёntёdhjetёetetё
99
ер ес
nёntёdhjetёenёntё
100
нэг зуу
njёqind

Comments

Loading Comments