Numrat në Norvegjisht

Numrat në Norvegjisht

0
null
zero
1
én
njё
2
to
dy
3
tre
tre
4
fire
katёr
5
fem
pesё
6
seks
gjashtё
7
sju
shtatё
8
åtte
tetё
9
ni
nёntё
10
ti
dhjetё
11
elleve
njёmbёdhjetё
12
tolv
dymbёdhjetё
13
tretten
trembёdhjetё
14
fjorten
katёrmbёdhjetё
15
femten
pesёmbёdhjetё
16
seksten
gjashtёmbёdhjetё
17
sytten
shtatёmbёdhjetё
18
atten
tetёmbёdhjetё
19
nitten
nёntёmbёdhjetё
20
tjue
njёzet
21
tjueén / én og tyve
njёzetenjё
22
tjueto
njёzetedy
23
tjuetre
njёzetetre
24
tjuefire
njёzetekatёr
25
tjuefem
njёzetepesё
26
tjueseks
njёzetegjashtё
27
tjuesju
njёzeteshtatё
28
tjueåtte
njёzetetetё
29
tjueni
njёzetenёntё
30
tretti
tridhjetё
31
trettien
tridhjetёenjё
32
trettito
tridhjetёedy
33
trettitre
tridhjetёetre
34
trettifire
tridhjetёekatёr
35
trettifem
tridhjetёepesё
36
trettiseks
tridhjetёegjashtё
37
trettisju
tridhjetёeshtatё
38
trettiåtte
tridhjetёetetё
39
trettini
tridhjetёenёntё
40
førti
dyzet
41
førtien
dyzetenjё
42
førtito
dyzetёedy
43
førtitre
dyzetёetre
44
førtifire
dyzetёekatёr
45
førtifem
dyzetёepesё
46
førtiseks
dyzetёegjashtё
47
førtisju
dyzetёeshtatё
48
førtiåtte
dyzetёetetё
49
førtini / ni og førti
dyzetёenёntё
50
femti
pesёdhjetё
51
femtién / en og femti
pesёdhjetёenjё
52
femtito
pesёdhjetёedy
53
femtitre
pesёdhjetёetre
54
femtifire
pesёdhjetёekatёr
55
femtifem
pesёdhjetёepesё
56
femtiseks
pesёdhjetёegjashtё
57
femtisju
pesёdhjetёeshtatё
58
femtiåtte
pesёdhjetёetetё
59
femtini
pesёdhjetёenёntё
60
seksti
gjashtёdhjetё
61
sekstien
gjashtёdhjetёenjё
62
sekstito
gjashtёdhjetёedy
63
sekstitre
gjashtёdhjetёetre
64
sekstifire
gjashtёdhjetёekatёr
65
sekstifem
gjashtёdhjetёepesё
66
sekstiseks
gjashtёdhjetёegjashtё
67
sekstisju
gjashtёdhjetёeshtatё
68
sekstiåtte
gjashtёdhjetёetetё
69
sekstini
gjashtёdhjetёenёntё
70
sytti
shtatёdhjetё
71
syttien
shtatёdhjetёenjё
72
syttito
shtatёdhjetёedy
73
syttitre
shtatёdhjetёetre
74
syttifire
shtatёdhjetёekatёr
75
syttifem
shtatёdhjetёepesё
76
syttiseks
shtatёdhjetёegjashtё
77
syttisju
shtatёdhjetёeshtatё
78
syttiåtte
shtatёdhjetёetetё
79
syttini
shtatёdhjetёenёntё
80
åtti
tetёdhjetё
81
åttien
tetёdhjetёenjё
82
åttito
tetёdhjetёedy
83
åttitre
tetёdhjetёetre
84
åttifire
tetёdhjetёekatёr
85
åttifem
tetёdhjetёepesё
86
åttiseks
tetёdhjetёegjashtё
87
åttisju
tetёdhjetёeshtatё
88
åttiåtte
tetёdhjetёetetё
89
åttini
tetёdhjetёenёntё
90
nitti
nёntёdhjetё
91
nittien
nёntёdhjetёenjё
92
nittito
nёntёdhjetёedy
93
nittitre
nёntёdhjetёetre
94
nittifire
nёntёdhjetёekatёr
95
nittifem
nёntёdhjetёepesё
96
nittiseks
nёntёdhjetёegjashtё
97
nittisju / syv og nitti
nёntёdhjetёeshtatё
98
nittiåtte
nёntёdhjetёetetё
99
nittini / ni og nitti
nёntёdhjetёenёntё
100
hundre
njёqind

Comments

Loading Comments