Numrat në Portugez

Numrat në Portugez

0
Zero
zero
1
Um
njё
2
Dois
dy
3
Três
tre
4
Quatro
katёr
5
Cinco
pesё
6
Seis
gjashtё
7
Sete
shtatё
8
Oito
tetё
9
Nove
nёntё
10
Dez
dhjetё
11
Onze
njёmbёdhjetё
12
Doze
dymbёdhjetё
13
Treze
trembёdhjetё
14
Catorze
katёrmbёdhjetё
15
Quinze
pesёmbёdhjetё
16
Dezasseis
gjashtёmbёdhjetё
17
Dezassete
shtatёmbёdhjetё
18
Dezoito
tetёmbёdhjetё
19
Dezanove
nёntёmbёdhjetё
20
Vinte
njёzet
21
Vinte e um
njёzetenjё
22
Vinte e dois
njёzetedy
23
Vinte e três
njёzetetre
24
Vinte e quatro
njёzetekatёr
25
Vinte e cinco
njёzetepesё
26
Vinte e seis
njёzetegjashtё
27
Vinte e sete
njёzeteshtatё
28
Vinte e oito
njёzetetetё
29
Vinte e nove
njёzetenёntё
30
Trinta
tridhjetё
31
Trinta e um
tridhjetёenjё
32
Trinta e dois
tridhjetёedy
33
Trinta e três
tridhjetёetre
34
Trinta e quatro
tridhjetёekatёr
35
Trinta e cinco
tridhjetёepesё
36
Trinta e seis
tridhjetёegjashtё
37
Trinta e sete
tridhjetёeshtatё
38
Trinta e oito
tridhjetёetetё
39
Trinta e nove
tridhjetёenёntё
40
Quarenta
dyzet
41
Quarenta e um
dyzetenjё
42
Quarenta e dois
dyzetёedy
43
Quarenta e três
dyzetёetre
44
Quarenta e quatro
dyzetёekatёr
45
Quarenta e cinco
dyzetёepesё
46
Quarenta e seis
dyzetёegjashtё
47
Quarenta e sete
dyzetёeshtatё
48
Quarenta e oito
dyzetёetetё
49
Quarenta e nove
dyzetёenёntё
50
Cinquenta
pesёdhjetё
51
Cinquenta e um
pesёdhjetёenjё
52
Cinquenta e dois
pesёdhjetёedy
53
Cinquenta e três
pesёdhjetёetre
54
Cinquenta e quatro
pesёdhjetёekatёr
55
Cinquenta e cinco
pesёdhjetёepesё
56
Cinquenta e seis
pesёdhjetёegjashtё
57
Cinquenta e sete
pesёdhjetёeshtatё
58
Cinquenta e oito
pesёdhjetёetetё
59
Cinquenta e nove
pesёdhjetёenёntё
60
Sessenta
gjashtёdhjetё
61
Sessenta e um
gjashtёdhjetёenjё
62
Sessenta e dois
gjashtёdhjetёedy
63
Sessenta e três
gjashtёdhjetёetre
64
Sessenta e quatro
gjashtёdhjetёekatёr
65
Sessenta e cinco
gjashtёdhjetёepesё
66
Sessenta e seis
gjashtёdhjetёegjashtё
67
Sessenta e sete
gjashtёdhjetёeshtatё
68
Sessenta e oito
gjashtёdhjetёetetё
69
Sessenta e nove
gjashtёdhjetёenёntё
70
Setenta
shtatёdhjetё
71
Setenta e um
shtatёdhjetёenjё
72
Setenta e dois
shtatёdhjetёedy
73
Setenta e três
shtatёdhjetёetre
74
Setenta e quatro
shtatёdhjetёekatёr
75
Setenta e cinco
shtatёdhjetёepesё
76
Setenta e seis
shtatёdhjetёegjashtё
77
Setenta e sete
shtatёdhjetёeshtatё
78
Setenta e oito
shtatёdhjetёetetё
79
Setenta e nove
shtatёdhjetёenёntё
80
Oitenta
tetёdhjetё
81
Oitenta e um
tetёdhjetёenjё
82
Oitenta e dois
tetёdhjetёedy
83
Oitenta e três
tetёdhjetёetre
84
Oitenta e quatro
tetёdhjetёekatёr
85
Oitenta e cinco
tetёdhjetёepesё
86
Oitenta e seis
tetёdhjetёegjashtё
87
Oitenta e sete
tetёdhjetёeshtatё
88
Oitenta e oito
tetёdhjetёetetё
89
Oitenta e nove
tetёdhjetёenёntё
90
Noventa
nёntёdhjetё
91
Noventa e um
nёntёdhjetёenjё
92
Noventa e dois
nёntёdhjetёedy
93
Noventa e três
nёntёdhjetёetre
94
Noventa e quatro
nёntёdhjetёekatёr
95
Noventa e cinco
nёntёdhjetёepesё
96
Noventa e seis
nёntёdhjetёegjashtё
97
Noventa e sete
nёntёdhjetёeshtatё
98
Noventa e oito
nёntёdhjetёetetё
99
Noventa e nove
nёntёdhjetёenёntё
100
Cem
njёqind

Comments

Loading Comments