Numrat në Rumanisht

Numrat në Rumanisht

0
Zero
zero
1
unu
njё
2
doi
dy
3
trei
tre
4
patru
katёr
5
cinci
pesё
6
şase
gjashtё
7
şapte
shtatё
8
opt
tetё
9
nouă
nёntё
10
zece
dhjetё
11
unsprezece
njёmbёdhjetё
12
doisprezece
dymbёdhjetё
13
treisprezece
trembёdhjetё
14
paisprezece
katёrmbёdhjetё
15
cincisprezece
pesёmbёdhjetё
16
şaisprezece
gjashtёmbёdhjetё
17
şaptesprezece
shtatёmbёdhjetё
18
optsprezece
tetёmbёdhjetё
19
nouăsprezece
nёntёmbёdhjetё
20
douăzeci
njёzet
21
douăzeci şi unu
njёzetenjё
22
douăzeci şi doi
njёzetedy
23
douăzeci şi trei
njёzetetre
24
douăzeci şi patru
njёzetekatёr
25
douăzeci şi cinci
njёzetepesё
26
douăzeci şi şase
njёzetegjashtё
27
douăzeci şi şapte
njёzeteshtatё
28
douăzeci şi opt
njёzetetetё
29
douăzeci şi nouă
njёzetenёntё
30
treizeci
tridhjetё
31
treizeci şi unu
tridhjetёenjё
32
treizeci şi doi
tridhjetёedy
33
treizeci şi trei
tridhjetёetre
34
treizeci şi patru
tridhjetёekatёr
35
treizeci şi cinci
tridhjetёepesё
36
treizeci şi şase
tridhjetёegjashtё
37
treizeci şi şapte
tridhjetёeshtatё
38
treizeci şi opt
tridhjetёetetё
39
treizeci şi nouă
tridhjetёenёntё
40
patruzeci
dyzet
41
patruzeci şi unu
dyzetenjё
42
patruzeci şi doi
dyzetёedy
43
patruzeci şi trei
dyzetёetre
44
patruzeci şi patru
dyzetёekatёr
45
patruzeci şi cinci
dyzetёepesё
46
patruzeci şi şase
dyzetёegjashtё
47
patruzeci şi şapte
dyzetёeshtatё
48
patruzeci şi opt
dyzetёetetё
49
patruzeci şi nouă
dyzetёenёntё
50
cincizeci
pesёdhjetё
51
cincizeci şi unu
pesёdhjetёenjё
52
cincizeci şi doi
pesёdhjetёedy
53
cincizeci şi trei
pesёdhjetёetre
54
cincizeci şi patru
pesёdhjetёekatёr
55
cincizeci şi cinci
pesёdhjetёepesё
56
cincizeci şi şase
pesёdhjetёegjashtё
57
cincizeci şi şapte
pesёdhjetёeshtatё
58
cincizeci şi opt
pesёdhjetёetetё
59
cincizeci şi nouă
pesёdhjetёenёntё
60
şaizeci
gjashtёdhjetё
61
şaizeci şi unu
gjashtёdhjetёenjё
62
şaizeci şi doi
gjashtёdhjetёedy
63
şaizeci şi trei
gjashtёdhjetёetre
64
şaizeci şi patru
gjashtёdhjetёekatёr
65
şaizeci şi cinci
gjashtёdhjetёepesё
66
şaizeci şi şase
gjashtёdhjetёegjashtё
67
şaizeci şi şapte
gjashtёdhjetёeshtatё
68
şaizeci şi opt
gjashtёdhjetёetetё
69
şaizeci şi nouă
gjashtёdhjetёenёntё
70
şaptezeci
shtatёdhjetё
71
şaptezeci şi unu
shtatёdhjetёenjё
72
şaptezeci şi doi
shtatёdhjetёedy
73
şaptezeci şi trei
shtatёdhjetёetre
74
şaptezeci şi patru
shtatёdhjetёekatёr
75
şaptezeci şi cinci
shtatёdhjetёepesё
76
şaptezeci şi şase
shtatёdhjetёegjashtё
77
şaptezeci şi şapte
shtatёdhjetёeshtatё
78
şaptezeci şi opt
shtatёdhjetёetetё
79
şaptezeci şi nouă
shtatёdhjetёenёntё
80
optzeci
tetёdhjetё
81
optzeci şi unu
tetёdhjetёenjё
82
optzeci şi doi
tetёdhjetёedy
83
optzeci şi trei
tetёdhjetёetre
84
optzeci şi patru
tetёdhjetёekatёr
85
optzeci şi cinci
tetёdhjetёepesё
86
optzeci şi şase
tetёdhjetёegjashtё
87
optzeci şi şapte
tetёdhjetёeshtatё
88
optzeci şi opt
tetёdhjetёetetё
89
optzeci şi nouă
tetёdhjetёenёntё
90
nouăzeci
nёntёdhjetё
91
nouăzeci şi unu
nёntёdhjetёenjё
92
nouăzeci şi doi
nёntёdhjetёedy
93
nouăzeci şi trei
nёntёdhjetёetre
94
nouăzeci şi patru
nёntёdhjetёekatёr
95
nouăzeci şi cinci
nёntёdhjetёepesё
96
nouăzeci şi şase
nёntёdhjetёegjashtё
97
nouăzeci şi şapte
nёntёdhjetёeshtatё
98
nouăzeci şi opt
nёntёdhjetёetetё
99
nouăzeci şi nouă
nёntёdhjetёenёntё
100
o sută
njёqind

Comments

Loading Comments