Numrat në Suedisht

Numrat në Suedisht

0
noll
zero
1
ett
njё
2
två
dy
3
tre
tre
4
fyra
katёr
5
fem
pesё
6
sex
gjashtё
7
sju
shtatё
8
åtta
tetё
9
nio
nёntё
10
tio
dhjetё
11
elva
njёmbёdhjetё
12
tolv
dymbёdhjetё
13
tretton
trembёdhjetё
14
fjorton
katёrmbёdhjetё
15
femton
pesёmbёdhjetё
16
sexton
gjashtёmbёdhjetё
17
sjutton
shtatёmbёdhjetё
18
arton
tetёmbёdhjetё
19
nitton
nёntёmbёdhjetё
20
tjugo
njёzet
21
tjugoett
njёzetenjё
22
tjugotvå
njёzetedy
23
tjugotre
njёzetetre
24
tjugofyra
njёzetekatёr
25
tjugofem
njёzetepesё
26
tjugosex
njёzetegjashtё
27
tjugosju
njёzeteshtatё
28
tjugoåtta
njёzetetetё
29
tjugonio
njёzetenёntё
30
trettio
tridhjetё
31
trettioett
tridhjetёenjё
32
trettiotvå
tridhjetёedy
33
trettiotre
tridhjetёetre
34
trettiofyra
tridhjetёekatёr
35
trettiofem
tridhjetёepesё
36
trettiosex
tridhjetёegjashtё
37
trettiosju
tridhjetёeshtatё
38
trettioåtta
tridhjetёetetё
39
trettionio
tridhjetёenёntё
40
fyrtio
dyzet
41
fyrtioett
dyzetenjё
42
fyrtiotvå
dyzetёedy
43
fyrtiotre
dyzetёetre
44
fyrtiofyra
dyzetёekatёr
45
fyrtiofem
dyzetёepesё
46
fyrtiosex
dyzetёegjashtё
47
fyrtiosju
dyzetёeshtatё
48
fyrtiåtta
dyzetёetetё
49
fyrtionio
dyzetёenёntё
50
femtio
pesёdhjetё
51
femtioett
pesёdhjetёenjё
52
femtiotvå
pesёdhjetёedy
53
femtiotre
pesёdhjetёetre
54
femtiofyra
pesёdhjetёekatёr
55
femtiofem
pesёdhjetёepesё
56
femtiosex
pesёdhjetёegjashtё
57
femtiosju
pesёdhjetёeshtatё
58
femtioåtta
pesёdhjetёetetё
59
femtionio
pesёdhjetёenёntё
60
sextio
gjashtёdhjetё
61
sextioett
gjashtёdhjetёenjё
62
sextiotvå
gjashtёdhjetёedy
63
sextiotre
gjashtёdhjetёetre
64
sextiofyra
gjashtёdhjetёekatёr
65
sextiofem
gjashtёdhjetёepesё
66
sextiosex
gjashtёdhjetёegjashtё
67
sextiosju
gjashtёdhjetёeshtatё
68
sextioåtta
gjashtёdhjetёetetё
69
sextionio
gjashtёdhjetёenёntё
70
sjuttio
shtatёdhjetё
71
sjuttioett
shtatёdhjetёenjё
72
sjuttiotvå
shtatёdhjetёedy
73
sjuttiotre
shtatёdhjetёetre
74
sjuttiofyra
shtatёdhjetёekatёr
75
sjuttiofem
shtatёdhjetёepesё
76
sjuttiosex
shtatёdhjetёegjashtё
77
sjuttiosju
shtatёdhjetёeshtatё
78
sjuttioåtta
shtatёdhjetёetetё
79
sjuttionio
shtatёdhjetёenёntё
80
åttio
tetёdhjetё
81
åttoiett
tetёdhjetёenjё
82
åttiotvå
tetёdhjetёedy
83
åttiotre
tetёdhjetёetre
84
åttiofyra
tetёdhjetёekatёr
85
åttiofem
tetёdhjetёepesё
86
åttiosex
tetёdhjetёegjashtё
87
åttiosju
tetёdhjetёeshtatё
88
åttioåtta
tetёdhjetёetetё
89
åttionio
tetёdhjetёenёntё
90
nittio
nёntёdhjetё
91
nittioett
nёntёdhjetёenjё
92
nittiotvå
nёntёdhjetёedy
93
nittiotre
nёntёdhjetёetre
94
nittiofyra
nёntёdhjetёekatёr
95
nittiofem
nёntёdhjetёepesё
96
nittiosex
nёntёdhjetёegjashtё
97
nittiosju
nёntёdhjetёeshtatё
98
nittioåtta
nёntёdhjetёetetё
99
nittionio
nёntёdhjetёenёntё
100
hundra
njёqind

Comments

Loading Comments