Numrat në turqisht

Numrat në turqisht

0
Sıfır
zero
1
Bir
njё
2
Iki
dy
3
Üç
tre
4
Dört
katёr
5
Beş
pesё
6
Altı
gjashtё
7
Yedi
shtatё
8
Sekiz
tetё
9
Dokuz
nёntё
10
On
dhjetё
11
On bir
njёmbёdhjetё
12
On iki
dymbёdhjetё
13
On üç
trembёdhjetё
14
On dört
katёrmbёdhjetё
15
On beş
pesёmbёdhjetё
16
On altı
gjashtёmbёdhjetё
17
On yedi
shtatёmbёdhjetё
18
On sekiz
tetёmbёdhjetё
19
On dokuz
nёntёmbёdhjetё
20
Yirmi
njёzet
21
Yirmi bir
njёzetenjё
22
Yirmi iki
njёzetedy
23
Yirmi üç
njёzetetre
24
Yirmi dört
njёzetekatёr
25
Yirmi beş
njёzetepesё
26
Yirmi altı
njёzetegjashtё
27
Yirmi yedi
njёzeteshtatё
28
Yirmi sekiz
njёzetetetё
29
Yirmi dokuz
njёzetenёntё
30
Otuz
tridhjetё
31
Otuz bir
tridhjetёenjё
32
Otuz iki
tridhjetёedy
33
Otuz üç
tridhjetёetre
34
Otuz dört
tridhjetёekatёr
35
Otuz beş
tridhjetёepesё
36
Otuz altı
tridhjetёegjashtё
37
Otuz yedi
tridhjetёeshtatё
38
Otuz sekiz
tridhjetёetetё
39
Otuz dokuz
tridhjetёenёntё
40
Kırk
dyzet
41
Kırk bir
dyzetenjё
42
Kırk iki
dyzetёedy
43
Kırk üç
dyzetёetre
44
Kırk dört
dyzetёekatёr
45
Kırk beş
dyzetёepesё
46
Kırk altı
dyzetёegjashtё
47
Kırk yedi
dyzetёeshtatё
48
Kırk sekiz
dyzetёetetё
49
Kırk dokuz
dyzetёenёntё
50
Elli
pesёdhjetё
51
Elli bir
pesёdhjetёenjё
52
Elli iki
pesёdhjetёedy
53
Elli üç
pesёdhjetёetre
54
Elli dört
pesёdhjetёekatёr
55
Elli beş
pesёdhjetёepesё
56
Elli altı
pesёdhjetёegjashtё
57
Elli yedi
pesёdhjetёeshtatё
58
Elli sekiz
pesёdhjetёetetё
59
Elli dokuz
pesёdhjetёenёntё
60
Altmış
gjashtёdhjetё
61
Altmış bir
gjashtёdhjetёenjё
62
Altmış iki
gjashtёdhjetёedy
63
Altmış üç
gjashtёdhjetёetre
64
Altmış dört
gjashtёdhjetёekatёr
65
Altmış beş
gjashtёdhjetёepesё
66
Altmış altı
gjashtёdhjetёegjashtё
67
Altmış yedi
gjashtёdhjetёeshtatё
68
Altmış sekiz
gjashtёdhjetёetetё
69
Altmış dokuz
gjashtёdhjetёenёntё
70
Yetmiş
shtatёdhjetё
71
Yetmiş bir
shtatёdhjetёenjё
72
Yetmiş iki
shtatёdhjetёedy
73
Yetmiş üç
shtatёdhjetёetre
74
Yetmiş dört
shtatёdhjetёekatёr
75
Yetmiş beş
shtatёdhjetёepesё
76
Yetmiş altı
shtatёdhjetёegjashtё
77
Yetmiş yedi
shtatёdhjetёeshtatё
78
Yetmiş sekiz
shtatёdhjetёetetё
79
Yetmiş dokuz
shtatёdhjetёenёntё
80
Seksen
tetёdhjetё
81
Seksen bir
tetёdhjetёenjё
82
Seksen iki
tetёdhjetёedy
83
Seksen üç
tetёdhjetёetre
84
Seksen dört
tetёdhjetёekatёr
85
Seksen beş
tetёdhjetёepesё
86
Seksen altı
tetёdhjetёegjashtё
87
Seksen yedi
tetёdhjetёeshtatё
88
Seksen sekiz
tetёdhjetёetetё
89
Seksen dokuz
tetёdhjetёenёntё
90
Doksan
nёntёdhjetё
91
Doksan bir
nёntёdhjetёenjё
92
Doksan iki
nёntёdhjetёedy
93
Doksan üç
nёntёdhjetёetre
94
Doksan dört
nёntёdhjetёekatёr
95
Doksan beş
nёntёdhjetёepesё
96
Doksan altı
nёntёdhjetёegjashtё
97
Doksan yedi
nёntёdhjetёeshtatё
98
Doksan sekiz
nёntёdhjetёetetё
99
Doksan dokuz
nёntёdhjetёenёntё
100
Yüz
njёqind

Comments

Loading Comments