# српски албански Sound
0 нула zero
1 један njё
2 два dy
3 три tre
4 четири katёr
5 пет pesё
6 шест gjashtё
7 седам shtatё
8 осам tetё
9 девет nёntё
10 десет dhjetё
11 једанаест njёmbёdhjetё
12 дванаест dymbёdhjetё
13 тринаест trembёdhjetё
14 четрнаест katёrmbёdhjetё
15 петнаест pesёmbёdhjetё
16 шеснаест gjashtёmbёdhjetё
17 седамнаест shtatёmbёdhjetё
18 осамнаест tetёmbёdhjetё
19 деветнаест nёntёmbёdhjetё
20 двадесет njёzet
21 двадесет и један njёzetenjё
22 двадесет и два njёzetedy
23 двадесет три njёzetetre
24 двадесет и четири njёzetekatёr
25 двадесет и пет njёzetepesё
26 двадесет и шест njёzetegjashtё
27 двадесет и седам njёzeteshtatё
28 двадесет и осам njёzetetetё
29 двадесет и девет njёzetenёntё
30 тридесет tridhjetё
31 тридесет и један tridhjetёenjё
32 тридесет и два tridhjetёedy
33 тридесет и три tridhjetёetre
34 тридесет и четири tridhjetёekatёr
35 тридесет и пети tridhjetёepesё
36 тридесет и шест tridhjetёegjashtё
37 тридесет и седам tridhjetёeshtatё
38 тридесет и осам tridhjetёetetё
39 тридесет и девет tridhjetёenёntё
40 четрдесет dyzet
41 четрдесет и један dyzetenjё
42 четрдесет два dyzetёedy
43 четрдесет и три dyzetёetre
44 четрдесет и четири dyzetёekatёr
45 четрдесет и пет dyzetёepesё
46 четрдесет и шест dyzetёegjashtё
47 четрдесет и седам dyzetёeshtatё
48 четрдесет и осам dyzetёetetё
49 четрдесет и девет dyzetёenёntё
50 педесет pesёdhjetё
51 педесет један pesёdhjetёenjё
52 педесет два pesёdhjetёedy
53 педесет три pesёdhjetёetre
54 педесет четврти pesёdhjetёekatёr
55 педесет и пет pesёdhjetёepesё
56 педесет и шест pesёdhjetёegjashtё
57 педесет и седам pesёdhjetёeshtatё
58 педесет и осам pesёdhjetёetetё
59 педесет и девет pesёdhjetёenёntё
60 шездесет gjashtёdhjetё
61 шездесет и један gjashtёdhjetёenjё
62 шездесет и два gjashtёdhjetёedy
63 шездесет и три gjashtёdhjetёetre
64 шездесет и четири gjashtёdhjetёekatёr
65 шездесет и пет gjashtёdhjetёepesё
66 шездесет и шест gjashtёdhjetёegjashtё
67 шездесет и седам gjashtёdhjetёeshtatё
68 шездесет и осам gjashtёdhjetёetetё
69 шездесет и девет gjashtёdhjetёenёntё
70 седамдесет shtatёdhjetё
71 седамдесет и један shtatёdhjetёenjё
72 седамдесет и два shtatёdhjetёedy
73 седамдесет и три shtatёdhjetёetre
74 седамдесет и четири shtatёdhjetёekatёr
75 седамдесет и пет shtatёdhjetёepesё
76 седамдесет и шест shtatёdhjetёegjashtё
77 седамдесет и седам shtatёdhjetёeshtatё
78 седамдесет и осам shtatёdhjetёetetё
79 седамдесет и девет shtatёdhjetёenёntё
80 осамдесет tetёdhjetё
81 осамдесет и један tetёdhjetёenjё
82 осамдесет и два tetёdhjetёedy
83 осамдесет и три tetёdhjetёetre
84 осамдесет и четири tetёdhjetёekatёr
85 осамдесет и пет tetёdhjetёepesё
86 осамдесет и шест tetёdhjetёegjashtё
87 осамдесет и седам tetёdhjetёeshtatё
88 осамдесет и осам tetёdhjetёetetё
89 осамдесет и девет tetёdhjetёenёntё
90 деведесет nёntёdhjetё
91 деведесет и један nёntёdhjetёenjё
92 деведесет и два nёntёdhjetёedy
93 деведесет и три nёntёdhjetёetre
94 деведесет и четири nёntёdhjetёekatёr
95 деведесет и пет nёntёdhjetёepesё
96 деведесет и шест nёntёdhjetёegjashtё
97 деведесет и седам nёntёdhjetёeshtatё
98 деведесет и осам nёntёdhjetёetetё
99 деведесет и девет nёntёdhjetёenёntё
100 сто njёqind

Comments

Loading Comments