# српски фински Sound
0 нула Nolla
1 један yksi
2 два kaksi
3 три kolme
4 четири neljä
5 пет viisi
6 шест kuusi
7 седам seitsemän
8 осам kahdeksan
9 девет yhdeksän
10 десет kymmenen
11 једанаест yksitoista
12 дванаест kaksitoista
13 тринаест kolmetoista
14 четрнаест neljätoista
15 петнаест viisitoista
16 шеснаест kuusitoista
17 седамнаест seitsemäntoista
18 осамнаест kahdeksantoista
19 деветнаест yhdeksäntoista
20 двадесет kaksikymmentä
21 двадесет и један kaksikymmentäyksi
22 двадесет и два kaksikymmentäkaksi
23 двадесет три kaksikymmentäkolme
24 двадесет и четири kaksikymmentäneljä
25 двадесет и пет kaksikymmentäviisi
26 двадесет и шест kaksikymmentäkuusi
27 двадесет и седам kaksikymmentäseitsemän
28 двадесет и осам kaksikymmentäkahdeksan
29 двадесет и девет kaksikymmentäyhdeksän
30 тридесет kolmekymmentä
31 тридесет и један kolmekymmentäyksi
32 тридесет и два kolmekymmentäkaksi
33 тридесет и три kolmekymmentäkolme
34 тридесет и четири kolmekymmentäneljä
35 тридесет и пети kolmekymmentäviisi
36 тридесет и шест kolmekymmentäkuusi
37 тридесет и седам kolmekymmentäseitsemän
38 тридесет и осам kolmekymmentäkahdeksan
39 тридесет и девет kolmekymmentäyhdeksän
40 четрдесет neljäkymmentä
41 четрдесет и један neljäkymmentäyksi
42 четрдесет два neljäkymmentäkaksi
43 четрдесет и три neljäkymmentäkolme
44 четрдесет и четири neljäkymmentäneljä
45 четрдесет и пет neljäkymmentäviisi
46 четрдесет и шест neljäkymmentäkuusi
47 четрдесет и седам neljäkymmentäseitsemän
48 четрдесет и осам neljäkymmentäkahdeksan
49 четрдесет и девет neljäkymmentäyhdeksän
50 педесет viisikymmentä
51 педесет један viisikymmentäyksi
52 педесет два viisikymmentäkaksi
53 педесет три viisikymmentäkolme
54 педесет четврти viisikymmentäneljä
55 педесет и пет viisikymmentäviisi
56 педесет и шест viisikymmentäkuusi
57 педесет и седам viisikymmentäseitsemän
58 педесет и осам viisikymmentäkahdeksan
59 педесет и девет viisikymmentäyhdeksän
60 шездесет kuusikymmentä
61 шездесет и један kuusikymmentäyksi
62 шездесет и два kuusikymmentäkaksi
63 шездесет и три kuusikymmentäkolme
64 шездесет и четири kuusikymmentäneljä
65 шездесет и пет kuusikymmentäviisi
66 шездесет и шест kuusikymmentäkuusi
67 шездесет и седам kuusikymmentäseitsemän
68 шездесет и осам kuusikymmentäkahdeksan
69 шездесет и девет kuusikymmentäyhdeksän
70 седамдесет seitsemänkymmentä
71 седамдесет и један seitsemänkymmentäyksi
72 седамдесет и два seitsemänkymmentäkaksi
73 седамдесет и три seitsemänkymmentäkolme
74 седамдесет и четири seitsemänkymmentäneljä
75 седамдесет и пет seitsemänkymmentäviisi
76 седамдесет и шест seitsemänkymmentäkuusi
77 седамдесет и седам seitsemänkymmentäseitsemän
78 седамдесет и осам seitsemänkymmentäkahdeksan
79 седамдесет и девет seitsemänkymmentäyhdeksän
80 осамдесет kahdeksankymmentä
81 осамдесет и један kahdeksankymmentäyksi
82 осамдесет и два kahdeksankymmentäkaksi
83 осамдесет и три kahdeksankymmentäkolme
84 осамдесет и четири kahdeksankymmentäneljä
85 осамдесет и пет kahdeksankymmentäviisi
86 осамдесет и шест kahdeksankymmentäkuusi
87 осамдесет и седам kahdeksankymmentäseitsemän
88 осамдесет и осам kahdeksankymmentäkahdeksan
89 осамдесет и девет kahdeksankymmentäyhdeksän
90 деведесет yhdeksänkymmentä
91 деведесет и један yhdeksänkymmentäyksi
92 деведесет и два yhdeksänkymmentäkaksi
93 деведесет и три yhdeksänkymmentäkolme
94 деведесет и четири yhdeksänkymmentäneljä
95 деведесет и пет yhdeksänkymmentäviisi
96 деведесет и шест yhdeksänkymmentäkuusi
97 деведесет и седам yhdeksänkymmentäseitsemän
98 деведесет и осам yhdeksänkymmentäkahdeksan
99 деведесет и девет yhdeksänkymmentäyhdeksän
100 сто sata

Comments

Loading Comments