# српски холандски Sound
0 нула nul
1 један een
2 два twee
3 три drie
4 четири vier
5 пет vijf
6 шест zes
7 седам zeven
8 осам acht
9 девет negen
10 десет tien
11 једанаест elf
12 дванаест twaalf
13 тринаест dertien
14 четрнаест veertien
15 петнаест vijftien
16 шеснаест zestien
17 седамнаест zeventien
18 осамнаест achttien
19 деветнаест negentien
20 двадесет twintig
21 двадесет и један eenentwintig
22 двадесет и два tweeëntwintig
23 двадесет три drieëntwintig
24 двадесет и четири vierentwintig
25 двадесет и пет vijfentwintig
26 двадесет и шест zesentwintig
27 двадесет и седам zevenentwintig
28 двадесет и осам achtentwintig
29 двадесет и девет negenentwintig
30 тридесет dertig
31 тридесет и један eenendertig
32 тридесет и два tweeëndertig
33 тридесет и три drieëndertig
34 тридесет и четири vierendertig
35 тридесет и пети vijfendertig
36 тридесет и шест zesendertig
37 тридесет и седам zevenendertig
38 тридесет и осам achtendertig
39 тридесет и девет negenendertig
40 четрдесет veertig
41 четрдесет и један eenenveertig
42 четрдесет два tweeënveertig
43 четрдесет и три drieënveertig
44 четрдесет и четири vierenveertig
45 четрдесет и пет vijfenveertig
46 четрдесет и шест zesenveertig
47 четрдесет и седам zevenenveertig
48 четрдесет и осам achtenveertig
49 четрдесет и девет negenenveertig
50 педесет vijftig
51 педесет један eenenvijftig
52 педесет два tweeënvijftig
53 педесет три drieënvijftig
54 педесет четврти vierenvijftig
55 педесет и пет vijfenvijftig
56 педесет и шест zesenvijftig
57 педесет и седам zevenenvijftig
58 педесет и осам achtenvijftig
59 педесет и девет negenenvijftig
60 шездесет zestig
61 шездесет и један eenenzestig
62 шездесет и два tweeënzestig
63 шездесет и три drieënzestig
64 шездесет и четири vierenzestig
65 шездесет и пет vijfenzestig
66 шездесет и шест zesenzestig
67 шездесет и седам zevenenzestig
68 шездесет и осам achtenzestig
69 шездесет и девет negenenzestig
70 седамдесет zeventig
71 седамдесет и један eenenzeventig
72 седамдесет и два tweeënzeventig
73 седамдесет и три drieënzeventig
74 седамдесет и четири vierenzeventig
75 седамдесет и пет vijfenzeventig
76 седамдесет и шест zesenzeventig
77 седамдесет и седам zevenenzeventig
78 седамдесет и осам achtenzeventig
79 седамдесет и девет negenenzeventig
80 осамдесет tachtig
81 осамдесет и један eenentachtig
82 осамдесет и два tweeëntachtig
83 осамдесет и три drieëntachtig
84 осамдесет и четири vierentachtig
85 осамдесет и пет vijfentachtig
86 осамдесет и шест zesentachtig
87 осамдесет и седам zevenentachtig
88 осамдесет и осам achtentachtig
89 осамдесет и девет negenentachtig
90 деведесет negentig
91 деведесет и један eenennegentig
92 деведесет и два tweeënnegentig
93 деведесет и три drieënnegentig
94 деведесет и четири vierennegentig
95 деведесет и пет vijfennegentig
96 деведесет и шест zesennegentig
97 деведесет и седам zevenennegentig
98 деведесет и осам achtennegentig
99 деведесет и девет negenennegentig
100 сто honderd

Comments

Loading Comments