# српски мађарски Sound
0 нула Nulla
1 један egy
2 два kettő
3 три három
4 четири négy
5 пет öt
6 шест hat
7 седам hét
8 осам nyolc
9 девет kilenc
10 десет tíz
11 једанаест tizenegy
12 дванаест tizenkettő
13 тринаест tizenhárom
14 четрнаест tizennégy
15 петнаест tizenöt
16 шеснаест tizenhat
17 седамнаест tizenhét
18 осамнаест tizennyolc
19 деветнаест tizenkilenc
20 двадесет húsz
21 двадесет и један huszonegy
22 двадесет и два huszonkettő
23 двадесет три huszonhárom
24 двадесет и четири huszonnégy
25 двадесет и пет huszonöt
26 двадесет и шест huszonhat
27 двадесет и седам huszonhét
28 двадесет и осам huszonnyolc
29 двадесет и девет huszonkilenc
30 тридесет harminc
31 тридесет и један harmincegy
32 тридесет и два harminckettö
33 тридесет и три harminchárom
34 тридесет и четири harmincnégy
35 тридесет и пети harmincöt
36 тридесет и шест harminchat
37 тридесет и седам harminchét
38 тридесет и осам harmincnyolc
39 тридесет и девет harminckilenc
40 четрдесет negyven
41 четрдесет и један negyvenegy
42 четрдесет два negyvenkettő
43 четрдесет и три negyvenhárom
44 четрдесет и четири negyvennégy
45 четрдесет и пет negyvenöt
46 четрдесет и шест negyvenhat
47 четрдесет и седам negyvenhét
48 четрдесет и осам negyvennyolc
49 четрдесет и девет negyvenkilenc
50 педесет ötven
51 педесет један ötvenegy
52 педесет два ötvenkettő
53 педесет три ötvenhárom
54 педесет четврти ötvennégy
55 педесет и пет ötvenöt
56 педесет и шест ötvenhat
57 педесет и седам ötvenhét
58 педесет и осам ötvennyolc
59 педесет и девет ötvenkilenc
60 шездесет hatvan
61 шездесет и један hatvanegy
62 шездесет и два hatvankettő
63 шездесет и три hatvanhárom
64 шездесет и четири hatvannégy
65 шездесет и пет hatvanöt
66 шездесет и шест hatvanhat
67 шездесет и седам hatvanhét
68 шездесет и осам hatvannyolc
69 шездесет и девет hatvankilenc
70 седамдесет hetven
71 седамдесет и један hetvenegy
72 седамдесет и два hetvenkettő
73 седамдесет и три hetvenhárom
74 седамдесет и четири hetvennégy
75 седамдесет и пет hetvenöt
76 седамдесет и шест hetvenhat
77 седамдесет и седам hetvenhét
78 седамдесет и осам hetvennyolc
79 седамдесет и девет hetvenkilenc
80 осамдесет nyolcvan
81 осамдесет и један nyolcvanegy
82 осамдесет и два nyolcvankettő
83 осамдесет и три nyolcvanhárom
84 осамдесет и четири nyolcvannégy
85 осамдесет и пет nyolcvanöt
86 осамдесет и шест nyolcvanhat
87 осамдесет и седам nyolcvanhét
88 осамдесет и осам nyolcvannyolc
89 осамдесет и девет nyolvankilenc
90 деведесет kilencven
91 деведесет и један kilencvenegy
92 деведесет и два kilencvenkettő
93 деведесет и три kilencvenhárom
94 деведесет и четири kilencvennégy
95 деведесет и пет kilencvenöt
96 деведесет и шест kilencvenhat
97 деведесет и седам kilencvenhét
98 деведесет и осам kilencvennyolc
99 деведесет и девет kilencvenkilenc
100 сто száz

Comments

Loading Comments