# српски шведски Sound
0 нула noll
1 један ett
2 два två
3 три tre
4 четири fyra
5 пет fem
6 шест sex
7 седам sju
8 осам åtta
9 девет nio
10 десет tio
11 једанаест elva
12 дванаест tolv
13 тринаест tretton
14 четрнаест fjorton
15 петнаест femton
16 шеснаест sexton
17 седамнаест sjutton
18 осамнаест arton
19 деветнаест nitton
20 двадесет tjugo
21 двадесет и један tjugoett
22 двадесет и два tjugotvå
23 двадесет три tjugotre
24 двадесет и четири tjugofyra
25 двадесет и пет tjugofem
26 двадесет и шест tjugosex
27 двадесет и седам tjugosju
28 двадесет и осам tjugoåtta
29 двадесет и девет tjugonio
30 тридесет trettio
31 тридесет и један trettioett
32 тридесет и два trettiotvå
33 тридесет и три trettiotre
34 тридесет и четири trettiofyra
35 тридесет и пети trettiofem
36 тридесет и шест trettiosex
37 тридесет и седам trettiosju
38 тридесет и осам trettioåtta
39 тридесет и девет trettionio
40 четрдесет fyrtio
41 четрдесет и један fyrtioett
42 четрдесет два fyrtiotvå
43 четрдесет и три fyrtiotre
44 четрдесет и четири fyrtiofyra
45 четрдесет и пет fyrtiofem
46 четрдесет и шест fyrtiosex
47 четрдесет и седам fyrtiosju
48 четрдесет и осам fyrtiåtta
49 четрдесет и девет fyrtionio
50 педесет femtio
51 педесет један femtioett
52 педесет два femtiotvå
53 педесет три femtiotre
54 педесет четврти femtiofyra
55 педесет и пет femtiofem
56 педесет и шест femtiosex
57 педесет и седам femtiosju
58 педесет и осам femtioåtta
59 педесет и девет femtionio
60 шездесет sextio
61 шездесет и један sextioett
62 шездесет и два sextiotvå
63 шездесет и три sextiotre
64 шездесет и четири sextiofyra
65 шездесет и пет sextiofem
66 шездесет и шест sextiosex
67 шездесет и седам sextiosju
68 шездесет и осам sextioåtta
69 шездесет и девет sextionio
70 седамдесет sjuttio
71 седамдесет и један sjuttioett
72 седамдесет и два sjuttiotvå
73 седамдесет и три sjuttiotre
74 седамдесет и четири sjuttiofyra
75 седамдесет и пет sjuttiofem
76 седамдесет и шест sjuttiosex
77 седамдесет и седам sjuttiosju
78 седамдесет и осам sjuttioåtta
79 седамдесет и девет sjuttionio
80 осамдесет åttio
81 осамдесет и један åttoiett
82 осамдесет и два åttiotvå
83 осамдесет и три åttiotre
84 осамдесет и четири åttiofyra
85 осамдесет и пет åttiofem
86 осамдесет и шест åttiosex
87 осамдесет и седам åttiosju
88 осамдесет и осам åttioåtta
89 осамдесет и девет åttionio
90 деведесет nittio
91 деведесет и један nittioett
92 деведесет и два nittiotvå
93 деведесет и три nittiotre
94 деведесет и четири nittiofyra
95 деведесет и пет nittiofem
96 деведесет и шест nittiosex
97 деведесет и седам nittiosju
98 деведесет и осам nittioåtta
99 деведесет и девет nittionio
100 сто hundra

Comments

Loading Comments