Nummer på norska

Nummer på norska

#svenskanorskaSound
0nollnull
1ettén
2tvåto
3tretre
4fyrafire
5femfem
6sexseks
7sjusju
8åttaåtte
9nioni
10tioti
11elvaelleve
12tolvtolv
13trettontretten
14fjortonfjorten
15femtonfemten
16sextonseksten
17sjuttonsytten
18artonatten
19nittonnitten
20tjugotjue
21tjugoetttjueén / én og tyve
22tjugotvåtjueto
23tjugotretjuetre
24tjugofyratjuefire
25tjugofemtjuefem
26tjugosextjueseks
27tjugosjutjuesju
28tjugoåttatjueåtte
29tjugoniotjueni
30trettiotretti
31trettioetttrettien
32trettiotvåtrettito
33trettiotretrettitre
34trettiofyratrettifire
35trettiofemtrettifem
36trettiosextrettiseks
37trettiosjutrettisju
38trettioåttatrettiåtte
39trettioniotrettini
40fyrtioførti
41fyrtioettførtien
42fyrtiotvåførtito
43fyrtiotreførtitre
44fyrtiofyraførtifire
45fyrtiofemførtifem
46fyrtiosexførtiseks
47fyrtiosjuførtisju
48fyrtiåttaførtiåtte
49fyrtionioførtini / ni og førti
50femtiofemti
51femtioettfemtién / en og femti
52femtiotvåfemtito
53femtiotrefemtitre
54femtiofyrafemtifire
55femtiofemfemtifem
56femtiosexfemtiseks
57femtiosjufemtisju
58femtioåttafemtiåtte
59femtioniofemtini
60sextioseksti
61sextioettsekstien
62sextiotvåsekstito
63sextiotresekstitre
64sextiofyrasekstifire
65sextiofemsekstifem
66sextiosexsekstiseks
67sextiosjusekstisju
68sextioåttasekstiåtte
69sextioniosekstini
70sjuttiosytti
71sjuttioettsyttien
72sjuttiotvåsyttito
73sjuttiotresyttitre
74sjuttiofyrasyttifire
75sjuttiofemsyttifem
76sjuttiosexsyttiseks
77sjuttiosjusyttisju
78sjuttioåttasyttiåtte
79sjuttioniosyttini
80åttioåtti
81åttoiettåttien
82åttiotvååttito
83åttiotreåttitre
84åttiofyraåttifire
85åttiofemåttifem
86åttiosexåttiseks
87åttiosjuåttisju
88åttioåttaåttiåtte
89åttionioåttini
90nittionitti
91nittioettnittien
92nittiotvånittito
93nittiotrenittitre
94nittiofyranittifire
95nittiofemnittifem
96nittiosexnittiseks
97nittiosjunittisju / syv og nitti
98nittioåttanittiåtte
99nittionionittini / ni og nitti
100hundrahundre

Comments

Loading Comments